Sunteți pe pagina 1din 1

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

5 SĂCELE
STR. BARAJULUI NR. 49, Jud. Brasov, Cod Poștal 505600 ;
Tel. 0368739179; Fax. 0368739179
E-mail: sc5sacele@yahoo.com

DOSARUL COMISIEI DE EXAMEN DE CORIGENTE VA


CONȚINE:
1. Decizia interna privind constituirea comisiilor și a datelor de desfăsurare a
examenelor pe discipline;
2. Lista cu elevii amânați semestrial sau anual pe discipline;
3. Graficul desfășurării examenului (datele examenelor pe discipline, locul
desfasurarii, ora inceperii probelor) aprobat de directorul scolii
4. Variantele cu subiectele ( pentru probele scrise -pentru semestrul II sau
anual - si orale- pentru semestrul II sau anual ) vizate de catre directorul
scolii;
5. Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevilor la proba orala ( acestea se
pastreaza in arhiva scolii timp de 1 an);
6. Ciornele;
7. Borderourile de corectare/examinare si notare la examenele de incheiere a
situatiilor scolare;
8. Cataloagele cuprinzand rezultatele la examenele de incheiere a situatiei
scolare (dupa completare devin acte cu regim special; se pastreaza si se
arhiveaza in unitatea de invatamant cu personalitate juridica dupa incheierea
anului scolar);
9. Rezultatele la examenului de incheiere a situatiilor scolare –pentru afisat (
un exemplar ramane la dosarul comisiei de examen);
10. Raportul comisiei de încheiere a situației școlare
11. Procesul verbal de predare primire a catre secretariatul unitatii a dosarului
de examen.