Sunteți pe pagina 1din 11

FORMARE DE CONSILIERI ŞI ASISTENŢI SUPORT PENTRU IMPLEMENTAREA

STRATEGIEI DE DESCENTRALIZARE A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PREUNIVERSITAR


(CONTRACT POSDRU1/1.1/S/8), Proiect cofinanţat din Fondul Social European

PROIECT EDUCATIV

STOP VIOLENŢEI!

Proiect propus de:

Prof. Popescu Adriana Cătălina


Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad

Coordonatori:

Lector Univ. Dr. MARIA LIANA LĂCĂTUŞ


Prep. Univ. Drd. VIOLETA MARIA ŞERBU

Timişoara, 29-31 octombrie 2010


TITLUL PROIECTULUI: STOP VIOLENŢEI!
REZUMATUL PROIECTULUI

Proiectul propus este un proiect educaţional, centrat pe activităţi cu


elevii de gimnaziu, pe consiliere de grup, dezbateri, masă rotunde, activităţi
extraşcolare – concurs tematic. Activităţile se vor desfăşura cu elevii din
şcolile partenere în proiect: Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta” Arad,
Colegiul Naţional „Moise Nicoară” Arad, Liceul Banăţean Oţelu Roşu şi Şcola
generală nr. 6 Petrila, pe o perioadă de şase luni de zile.

ARGUMENT

Violenţa în mediul şcolar este un fenomen destul de complex, cu o


diversitate de forme de manifestare care justifică folosirea terminologiei
specializate, rafinate: astfel şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului
între copii şi între adulţi-copii, iar raporturile de forţă sau planul în care se
consumă conduitele ofensive (verbal, acţional, simbolic) sunt variabile
importante în înţelegerea fenomenului. De aceea când vom folosi noţiunea
mai generală de „violenţă” vom desemna orice comportament al cărui scop
este prejudicierea sau distrugerea victimelor. O cunoaştere în profunzime a
dificultăţilor curente sau potenţiale cu care se confruntă elevii, cadrele
didactice sau ehipa managerială a şcolii în ceea ce priveşte fenomenul de
violenţă este o condiţie esenţială pentru dezvoltarea unor măsuri de
intervenţie adecvate. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice,
elevii si părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de
manifestare a acesteia.

OBIECTIVUL GENERAL

• Crearea unui mediu favorabil dezvoltării în rândul elevilor din cadrul


şcolii a unor comportamente paşnice/reducerea violenţei verbale în
şcoală

OBIECTIVELE SPECIFICE

• Cunoaşterea, identificarea, conştientizarea de către elevi a


fenomenelor de violenţă verbală;

• Realizarea unei comunicări eficiente în cadrul şcolii între cadrele


didactice-elevi- părinţi, cu privire la problematica violenţei verbale.
GRUP ŢINTĂ

• elevi ai şcolii partenere - nivel gimnazial: 1125 elevi

• cadre didactice din şcoalile partenere: 40

• părinţii elevilor

DURATA PROIECTULUI : 6 LUNI

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR

Activitatea nr. 1

Titlul activităţii: Lansarea proiectului


Data/perioada de desfăşurare- luna 1
Locul desfăşurării- şcolile partenere în proiect
Participanţi - cadre didactice
Descrierea activităţii- În cadrul acestei activităţi se vor întâlni şcolile
partenere în proiect. Fiecare şcoală nominalizând un profesor responsabil de
proiect care va fi promotorul proiectului la nivel de şcoală şi care va realiza
campania de lansare şi promovare a proiectului.
Se va stabili componenţa echipei manageriale, având loc totodată şi
recrutarea echipei de implementare a proiectului din fiecare şcoală. Se vor
stabili modalităţile de monitorizare şi evaluare a proiectului. Are loc
conferinţa de presă ocazionată de lansarea site-lui proiectului educativ „Stop
violenţei!”.
Responsabil- manager proiect (MP), asistent manager (AM).
Beneficiari –grupul ţintă
Modalităţi de evaluare -raport de activitate

Activitatea nr.2

Titlul activităţii: Măsurarea nivelului de agresivitate verbală din şcoală.


Data/perioada de desfăşurare- luna 1 şi 2.
Locul desfăşurării- şcoală
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii- Se vor elabora şi aplica de către psiholog testele şi
chestionarele pentru elevi, părinţă şi cadre didactice, urmând ca să se
realizeze interpretarea şi analiza rezultatelor acestora.
Responsabil- manager proiect (MP), asistent manager (AM), consilier
educativ, psihologul – responsabil cu elaborarea chestionarelor, diriginţi.
Beneficiari- elevii şi părinţii
Modalităţi de evaluare- chestionare,raport de activitate

Activitatea nr.3

Titlul activităţii: Informarea cadrelor didactice şi a părintilor din scoală


cu privire la fenomenul de violenţă verbală
Data/perioada de desfăşurare- luna 2.
Locul desfăşurării- sala festivă a şcolii
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinți.
Descrierea activităţii- Are loc o masă rotundă în care are se prezentă analiza
nivelului de agresivitate verbală din şcoală ce s-a realizat în urma
interpretării testelor şi chestionarelor aplicate elevilor, părinţilor şi cadrelor
didactice.
Responsabil- asistent manager (AM)
Beneficiari- cadre didactice, elevii şi părinţii
Modalităţi de evaluare- raport de activitate

Activitatea nr.4

Titlul activităţii: Dezbatere pe tema „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”


Data/perioada de desfăşurare- luna 3.
Locul desfăşurării- şcoală
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii- Au loc dezbateri la nivelul fiecărei şcoli la care
participă membrii consiului elevilor, reprezentaţi ai părinţilor, un
reprezentant al Poliţiei, cadre didactice. Elevii implicaţi în proiect vor putea
să-şi exprime opiniile proprii referitoare la problemele identificate şi
discutate pe site-ul proiectului.
Responsabil- asistent manager (AM)
Beneficiari- cadre didactice, elevii
Modalităţi de evaluare- raport de activitate, site

Activitatea nr. 5

Titlul activităţii: Concurs tematic „Nu te lasa intimidat”


Data/perioada de desfăşurare- luna 3,4 şi 5.
Locul desfăşurării- şcoală
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii- Psihologul împreună cu asitent managerul vor elabora
regulamentul concursului şi vor achiziţiona premiile.
Se va populariza concursul la nivelul fiecărei şcoli prin intermediul unor afişe.
Se organizează concursul propriu-zis juriul stabilind premiile. Se vor premia
participanţii pe fiecare secţiune în parte. Pe site-ul proiectului vor fi
mediatizaţi câştigătorii concursului.
Responsabii- asistent manager (AM), responsabil cu elaborarea
regulamentului concursului- psiholog
Beneficiari- elevii
Modalităţi de evaluare- raport de activitate

Activitatea nr.6

Titlul activităţii: Reguli în clasa noastră


Data/perioada de desfăşurare- luna 3, 4 şi 5.
Locul desfăşurării- şcoală
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii
Se vor stabili gupe de lucru la nivelul fiecărei clase de elevi care vor elabora
reguli de comportare în clasă pentru a preveni comportamentul violent în
clasă ce vor fi postate pe site.
Va avea loc dezbaterea variantelor propuse pe site-ul proiectului.
Consilul reprezentativ al elevilor împreună cu cadrele didactice implicate în
proiect vor valida varianta finală a regulamentului şi o vor posta pe site-ul
proiectului.
Responsabil- membrii Consiliului elevilor, consilier educativ, diriginţi, comisia
de prevenire şi combatere a violenţei şcolare.
Beneficiari- elevi, cadre didactice.
Modalităţi de evaluare- raport de activitate

Activitatea nr.7

Titlul activităţii: Diseminare proiect


Data/perioada de desfăşurare- luna 6
Locul desfăşurării- şcoală
Participanţi - cadre didactice, elevi şi părinţi.
Descrierea activităţii- Are loc prezentarea rezultatelor proiectului în cadrul
unei conferinţe de presă.
Responsabil- manager proiect (MP)
Beneficiari- elevi, cadre didactice şi părinţi.
Modalităţi de evaluare- raport final
REZULTATE AŞTEPTATE:

• reducerea cu 30% a numărului de cazuri de violenţă din școala noastră


pe parcursul anului şcolar;

• creşterea eficienţei comunicării în cadrul școlii cu 20 % între cadre


didactice- elevi- părinţi;

• realizarea unui număr de 25 eseuri, 12 prezentări power point-uri, 7


filme antiviolenţă, 25 postere.

MODALITATEA DE EVALUARE :

• Rapoarte de evaluare pentru fiecare a activitate

• Informaţiile obţinute din interpretarea chestionarelor, eseuri, filme,


afişe, etc

• Evaluarea globală a capacităţii reale a copiilor de comunicare


( indicatori calitativi );

• întocmirea rapoartelor ( indicatori cantitativi şi calitativi );

• interpretarea rezultatelor ;

• valorificarea ameliorativă a răspunsurilor din chestionarele aplicate


elevilor;

• prezentarea unui rezumat al proiectului şi a rezultatelor evaluării;

• site-ul proiectului.

INDICATORII DE EVALUARE AI PROIECTULUI

• Numărul de elevi participanţi la program

• Numărul de accesări pe site-ul şcolii

• Numărul de elevi care folosesc un limbaj literar

• Autoevaluarea elevilor

• Numărul de pliante ale proiectului distribuite

• Numărul de prezentări ale proiectului la conferinţe naţionale


• Numărul de articole publicate despre proiect

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

• Manager de proiect

• Asistent manager

• Responsabil cu masurarea niv elului de agresivitate- consilier educativ

• Responsabil cu elaborarea chestionarelor- psiholog

• Responsabil publicitatea

• Responsabil achiziţii

BENEFICIARII DIRECŢI: elevi, cadre didactice

BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală

ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII PROIECTULUI

Se preconizează organizarea anuală a Concursului tematic „Nu te lăsa


intimidat” şi promovarea acestui concurs într-un eveniment la nivel naţional
prin înscrierea acestuia pe lista evenimetelor educative naţionale aprobate
de MECI.

ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE

• Implicarea mass-mediei locale, prin realizarea unor emisiuni şi articole


având ca temă „Violenţa verbală şi implicaţiile ei”.

• Mediatizarea activităţilor pe site-ul proiectului

• Realizarea de afişe şi pliante de prezentare a proiectului

PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT

• Colegiul Naţional „Elena Ghiba Birta”

• Colegiul Naţional „Moise Nicoară”

• Liceul Bănăţean Oţelu Roşu

• Şcoala generală nr.3 Petrila


• Poliţia comunitară

RESURSELE NECESARE DERULĂRII PROIECTULUI

• Laptop

• Videoproiector

• Copiator

• Consumabile

• Hârtie

• Cabinet multimedia

• Domeniu pentru publicarea site-ului proiectului

• Afişe

• Pliante de prezentare proiect

• Premii: cărţi, diplome, cupe

BUGETUL PROIECTULUI

Categorii/subcategorii Costuri directe/Total


1. Resurse umane
1.1 Cheltuieli cu personalul
1.1.1 Salarii și asimilate acestora 600
2. Participanți
2.1 Masa participanților 200
2.2 Premii participanți 1000

3.Alte cheltuieli aferente


managementului de proiect
3.1 editare și tipărire materiale 500
3.2 materiale consumabile 1000
3.3 cheltuieli de informare și 500
publicitate
4. Rezerve 500
5. Total costuri directe 4300
GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR

Nr. Crt. Activitati/subactivitati L1 L2 L3 L4 L5 L6 Responsabil


A0 Managementul proiectului MP
A01 Constituirea echipei MP
manageriale
A02 Recrutarea echipei de AM
implementare
A03 Monitorizare proiect MP, AM
A04 Evaluare proiect MP
A1 Masurarea nivelului de Responsabil cu masurarea
agresivitate verbala din niv elului de agresivitate-
scoala consilier educativ
A11 Elaborarea testelor / Responsabil cu elaborarea
chestionarelor chestionarelor- psiholog
A12 Aplicarea testelor Diriginti
A13 Interpretarea si analiza Responsabil cu elaborarea
rezultatelor chestionarelor- psiholog
A14 Elaborarea raportului AM
A2 Informarea cadrelor MP
didactice si a parintilor din
scoala cu privire la
fenomenul de violenta
verbala
A2.1 Informarea grupului tinta AM
A3 Dezbatere pe tema „Violenta AM
verbala si implicatiile ei”
Nr. Crt. Activitati/subactivitati L1 L2 L3 L4 L5 L6 Responsabil
A4 Concurs tematic „Nu te lasa MP
intimidat”
A41 Elaborarea regulamentului Responsabil cu elaborarea
concursului regulamentului concursului-
psiholog
A42 Desfasurarea concursului si AM
premierea
A5 Reguli in clasa noastra Consilier educativ, Comisia
de prevenire şi combatere a
violenţei şcolare.
A51 Realizarea gupelor de lucru diriginti
A52 Elaborarea regulamentului Membrii consiliul elevilor
A53 Dezbaterea si validarea Consilier educativ
variantei optime
A6 Publicitatea Responsabil publicitatea
A61 Conferinta de lansare Responsabil publicitatea
A62 Promovare pe parcurs EM
A63 Conferinta de incheiere Responsabil publicitatea
A7 Achizitii Responsabil achizitii