Sunteți pe pagina 1din 8

PLAN DE MASURI AL

COMISIEI DE DISCIPLINA ELEVI SI PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL


ŞCOLAR

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă important pentru


crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor
de siguranţă sub multiple aspecte.
În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia de
disciplina elevi si prevenirea violenţei în mediul şcolar la SCOALA GIMNAZIALA
TARLUNGENI, având următoarea componenţă:
1.Responsabil: PACURAR LUCIAN

2.Responsabil adjunct: BUTCARU FELIX, FEJER ANIKO

3.Membrii: FODOR CRISTINA, MIHALACHE IOANA, JERCAN COSMIN

4.Mediatorii scolari

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici


particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de
violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor
comportamente violente precum”:

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,
ameninţare, hărţuire;
- bruscare, împingere, lovire, rănire;
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri,
vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;
- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă
de cadrul didactic) ;
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei,
fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar
în vigoare.
La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor
tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu
numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea
conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).

OBIECTIVE :
 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în
cadrul şcolii;
 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi,
părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la
nivelul şcolii;
 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi
extracurriculare;
 Consilierea psihopedagogică a elevilor;
 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor;
 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea
drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă
în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.
ASPECTE VIZATE:
- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei
şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în
scopul sensibilizări acestora;
- Realizarea comunicării interinstituţionale;
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în
condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.
MĂSURI ŞI ACŢIUNI:
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu
pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: identificarea formelor curente de violenţă din
şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor
principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale
părinţilor);
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare;
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de
către elevi şi profesori a unor semen distincte;
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a
măsurilor şi planurilor de acţiune;
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;
- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în
programarea orelor de dirigenţie;
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice;
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai
Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;
- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Grupul Local de Sprijin, între şcoală
şi Postul de Politie Tarlungeni;
- Cooperarea interinstituţională şcoală-CJRAE în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a
activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale;
- Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor
agresive;
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de
violenţă;
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter
sportiv (fotbal);
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;
- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu
probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere
în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii);
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu
desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor,
observându-se remedierea comportamentului;
- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala
altfel.Sa stii mai multe, sa fii mai bun”.
ACTIVITĂŢI DERULATE:
Am cautat pe internet si am descoperit ca exista o zi nationala antiviolenta. Ziua Internațională a
Nonviolenței este marcată pe 30 ianuarie, în mai multe ţări ale lumii, cu scopul de a
promova educarea copiilor în armonie, solidaritate şi respect, mesajul principal al acestei zile
fiind „dragoste universală, nonviolenţă şi pace. Dragostea universală este mai bună decât
egoismul, nonviolenţa este mai bună decât violenţa şi pacea este mai bună decât războiul”.
Ziua Internaţională pentru nonviolenţă în şcoli a avut ca zi de plecare 30 ianuarie, aceasta fiind
ziua celebrării morţii lui Mahatma Gandhi, supranumit părintele independenţei Indiei şi
iniţiatorul mişcărilor de revoltă neviolente, cel care spunea: „nonviolenţa este arma celor
puternici.”

„Violența este arma celor slabi” este motto-ul campaniei de prevenire a violenței R.E.S.P.E.C.T.,
inițiată de I.Ș.J. Suceava, coordonator inspector școlar Tatiana Vîntur, în parteneriat cu I.P.J.
Suceava, coordonator Ionuț Epureanu, campanie ce se desfășoară pe componentele:
Responsabilitate, Educație, Siguranță, Prevenție, Emoții(gestionarea emoțiilor), Comunicare,
Toleranță.

În unitățile școlare s-au desfășurat acțiuni care au avut scopul de a exersa comportamente
nonagresive, comunicarea nonviolentă, într-un mediu confortabil. Sursa :
https://educatiafnonf.wordpress.com/2016/02/04/actiuni-de-prevenire-a-violentei-in-mediul-
scolar/

In urma acestui articol , am descoperit cateva activitati practicate de alte scoli si care ar putea fi
aplicate si in cazul nostru:

1. „Pace și nonviolență în școala mea” a fost tema activităților interactive desfășurate pentru
a marca Ziua Internațională a Nonviolenței în Școală la Școala Gimnazială Frumosu
(prof. Niga Cornelia). La activități au participat elevi din ciclul gimnazial, aceștia
dovedind o atitudine pozitivă față de nonviolență, toleranță, acceptare,respect, au
identificat acrostihuri pentru „nonviolență”, au alcătuit postere cu mesaje ce îndeamnă la
armonie în școli prietenoase.

2. La Şcoala Gimnazială Nr. 2 Marginea s-a desfăşurat o activitate didactică demonstrativă


la nivelul Comisiei metodice a diriginţilor cu tema „Te rog, mulţumesc, cu plăcere.”

3. Scenariul didactic propus de doamna profesor diriginte Malanca Mariana pentru elevii
clasei a VI a B a avut obiectivul de a formarea deprinderi de comportare civilizată în
şcoală, în familie şi în societate. Elevii, împărţiţi pe grupe de lucru, au descoperit, pe baza
unor imagini, reguli de comportament civilizat pentru diferite situaţii: la şcoală, pe stradă,
în familie.

4. În partea a doua a activităţii, elevii au completat câte un ciorchine nedirijat pentru a


identifica situaţiile în care folosim cuvintele-cheie ale politeţii: te rog, mulţumesc, cu
plăcere.Produsele finale rezultate au fost expuse în școală.
5. Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița a desfășurat pe parcursul a şapte săptămâni,
activități care au vizat informarea elevilor şi părinţilor cu aspecte referitoare la
componentele campaniei RESPECT: responsabilitate, educație, siguranţă, prevenţie,
emoție, comunicare şi toleranţă. Profesor psihopedagog Livia Bilţan, înv. primar Viorica
Procopiuc şi prof. Dănuţa Mitric au coordonat activitățile elevilor care au demonstrat prin
desene, poezii, compuneri, afişe, postere, tricouri personalizate că este responsabilitatea
lor să se asigure că emoţiile pozitive sunt cele mai bune, că siguranţa propriei persoane
poate preveni violenţa, că educaţia îi poate ajuta să devină oameni, că doar comunicarea
este esenţa vieţii, iar toleranţa îi va face să fie acceptaţi.

6. “Campionatul bunelor manieer şi al toleranţei” din cadrul proiectului “ Săptămâna


antiviolenţă”;
7. “Violenţa arma celor slabi”- dezbatere;
8. “Violenţa lasă urme….şi în suflet”- concurs între clase pe tema creării unor materiale
informative;
9. “Să ne consumăm energia prin sport” – campionat de fotbal;
10. “Ziua fără violenţă în şcoală”;
11. “Discriminare şi şanse egale la educaţie”;
12. “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”.
ANALIZA SWOT a activităţii comisiei:
PUNCTE TARI:

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ;


- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în
incinta unităţii;
- Implicarea tuturor membrilor comisiei;
- Implicarea consilierului educativ.
PUNCTE SLABE:

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară;


- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică;
- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei.
AMENINŢĂRI:

- Situaţia economico-socială precară;


- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor;
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie.
OPORTUNITĂŢI:

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină:


Poliţia si Politia Comunitara, Asistenţa sociala.
SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE :

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu;


- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.;
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor;
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor;
- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog.

Metode de combatere a violentei in scoala


Joi, 01 Iulie 2010 02:00 Arhiva People - Psihologia educatiei
Violenta este dezorganizarea unui sistem personal sau social care se traduce printr-o pierdere a
integritatii (fizice, materiale, psihice). Daca, in fazele de inceput ale educatiei scolare (cand parintii
nostri erau elevi), predomina violenta profesorului asupra elevilor, democratizarea educatiei a
antrenat o deplasare a violentei catre elevi, canalizand-o dinspre elevi spre profesori. Violenta fizica
si cea verbala sunt doua dintre cele mai des intalnite tipuri de violenta in scolile din Europa. Cultura
adolescentilor pare a fi centrata pe violenta, fenomen la care au contribuit familia, scoala, industria
divertismentului si mass-media.
A. TIPURILE DE VIOLENTA LA CARE SUNT EXPUSI ELEVII/ PROFESORII Elevii : -
violenta emotionala, vulgaritatea de limbaj, dinspre elevii cu comportament indezirabil; -
violenta fizica din partea colegilor mai mari sau mai puternici; -agresiunea parintilor sau altor
membrii ai familiei, ca metoda de rezolvare a nemultumirii fata de copil; -stress provocat de
parintii cicalitori, de cerintele prea mari fata de copii in legatura cu performantele lor
-critica si sanctiunile exagerate ce vin dinspre profesori, care nu-si cunosc suficient de bine
elevii; -violenta stradala, escrocherii, santaj din partea unor tineri fara ocupatie, a gastilor de
cartier; -frustrarea datorata unor probleme de natura socio-economica; -violuri, perversiuni
sexuale, pornografie - intre elevi sau provocate de persoane dinafara scolii. Profesorii : -
atitudini si limbaj trivial, vulgaritate din partea elevilor; -agresivitate nonverbala, atitudini
sfidatoare din partea elevilor sau persoanelor dinafara scolii; -vestimentatie provocatoare,
etalarea opulentei familiei, violenta emotionala; -ostilitate in atitudini sau/ si agresivitate
fizica; -impolitete, insulte, obraznicie, nesupunere, amenintari, reprosuri din partea elevilor; -
comentarii impertinente la observatiile profesorilor, parasirea clasei in timpul activitatilor,
gesturi care genereaza disconfort in interactiunea acestora cu elevii si parintii; -violenta
verbala, amenintari si chiar violenta fizica din partea unor parinti; -suspiciuni, contestarea
autoritatii, corectitudinii si competentei profesionale a unor cadre didactice de catre elevi si
parinti; -existenta unor grupuri organizate care terorizeaza scoala, pe unii profesori; -violuri,
perversiuni sexuale, lovire, talharire...
B. CAUZELE VIOLENTEI LA ELEVI 1. cauze de ordin genetic: devieri comportamentale
explicabile pe baza de date genetice ; timiditatea, labilitatea emotionala, nivelul scazut de
rezistenta la conflicte, tulburari emotionale grave care determina structura dizarmonica a
personalitatii unor elevi.
C. MASURI DE COMBATERE A VIOLENTEI SCOLARE
1. respectarea stricta a Regulamentului Scolar si al Regulamentului de Ordine Interioara prin :
 cunoasterea continutului acestor regulamente de catre fiecare elev si parinte;
 aplicarea stricta, prompta si corecta a prevederilor acestor regulamente, in toate
cazurile, in mod gradual si cu comunicarea acestor masuri catre cei in cauza;
 popularizarea actelor si sanctiunilor administrate, in randul elevilor si parintilor, ca
mijloc de descurajare a acestor acte.
2. intarirea pazei si ordinii in scoala prin:
 contracte cu institutii de paza si protectie, asigurarea de fonduri banesti pentru plata
angajatilor permanenti in asigurarea pazei si protectiei elevilor si cadrelor didactice
pe timpul programului;
 intarirea pazei si ordinii prin personalul propriu angajat, pe intreaga perioada a
cursurilor;
 supravegherea permanenta a incintei scolii cu ajutorul unor camere video( unde e
posibil);
 accesul in scoala se va asigura pe o singura intrare;
 imbunatatirea serviciului pe scoala al cadrelor didactice pentru supravegherea atenta a
elevilor si pentru evitarea oricaror accidente sau evenimente nedorite;
 sesizarea prompta catre organele de ordine ale statului a oricaror evenimente sau acte
de violenta ce s-au manifestat sau risca sa se produca in unitatile scolare, colaborarea
stransa cu politia locala sau de proximitate si cu jandarmeria;
 se va acorda atentie speciala elevilor sau grupurilor potential
 agresive, desfasurand activitati de preventie a faptelor negative.
1. imbunatatirea activitatii educative prin:
 teme de dirigentie pe tema deviantei comportamentale, delincventei juvenile,
violentei de orice fel, infractionalitatii, la toate clasele, cu continut adaptat varstei si
caracteristicilor clasei; prezentarea unor cazuri aparute in presa si analizarea acestora
cu elevii;
 consilierea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale precum si a celor
care sunt victime ale violentei sau unor forme de abuz; programe de preventie cu
accent pe dezvoltarea personala, psiho-emotionala a elevilor;
 dezvoltarea retelei de medicina scolara, medicul scolar impreuna cu psihologul ar
putea desfasura o buna activitate de preventie privind comportamentele de risc ;
 consilierea dirigintilor, profesorilor, parintilor pe problemele comunicarii si
relationarii cu copiii;
 desfasurarea unor programe si proiecte educationale, in parteneriat cu institutiile
furnizoare de sevicii in combaterea infractionalitatii;
 organizarea de actiuni educative atractive, cu elevii si parintii inclusiv concursuri pe
aceasta tema;
 revederea tematicii lectoratelor cu parintii si a tematicii sedintelor pe clase, in sensul
cuprinderii unor dezbateri orientate pe problematica violentei;
 instaurarea in fiecare scoala a unei atmosfere de seriozitate si respect pentru valori
reale;
 combaterea prompta a oricaror acte de violenta, sub orice forma s-ar manifesta
aceasta;
 examinarea psihologica a elevilor cu probleme comportamentale;
 monitorizarea elevilor si faptelor reprobabile, activitati lunare cu elevii-problema;
 analiza periodica, in consiliul profesorilor si in careul scolii, a evenimentelor din
perioada

Noi ne gandim sa facem aceste teme si in scolile vizate de noi , vrem sa facem mult mai
cunoscuta aceasta data antiviolenta, sa reusim sa ii facem sa constientizeze ca bataia nu este buna
si exista si alte metode de a demonstra ca ai dreptate si am putea aborda si masurile :

2. Discutie cu elevi

Putem sa aducem un consilier, un pedagog si un psiholog care sa le explice sis a inteleaga de ce nu este
buna bataia, ce inseamna si prin ce trece cel care e batut.

Ce suferinte poate provoca atat fizice cat si psihice si cum sa treaca peste aceste lucruri.

Activitatii propuse de profesori cu c ear trebui sa faca , impreuna cu un personal autorizat si sa ii faca sa
constientizeze de ce nu violent.

Alta metoda la care noi ne-am gandit ar fi un program de dezvoltare personala , emotionaa unde elevii
sa se cunoasca mai bine sis a invete despre managementul furiei. Aceasta activitate o propunem si
pentru profesori .

3. Discutie cu profesorii