Sunteți pe pagina 1din 5

CONCURS NAȚIONAL

DOMENIUL: CULTURAL-ARTISTIC, ARTE VIZUALE


CULTURAL –ARTISTIC, LITERATURĂ

ORGANIZATOR:
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ
JUDEȚUL SĂLAJ

Perioada: ianuarie 2018 – iunie 2018

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

Concursul ”Simfonia primăverii” are drept scop cultivarea dragostei şi a preţuirii faţă
de natură prin stimularea şi promovarea potenţialului artistic şi creativ al copiilor. Se adresează
elevilor din învățământul primar din întreaga țară.

1.Concursul se va desfășura pe trei secțiuni :


I. Lucrări în tehnica Quilling
II. Picturǎ şi/sau colaj
III. Creații literare
Lucrările vor surprinde aspecte din natură / sărbători specifice anotimpului primăvara.

2. În vederea cuprinderii concursului în CAEN 2018, acordul de parteneriat completat


se va scana și va fi trimis pe adresa de e-mail chiravictoria@yahoo.com până la data de 05.
11. 2017.
Lucrǎrile elevilor și fișele de înscriere se vor trimite prin poştǎ în perioada 01
aprilie – 30 aprilie 2018, pe urmǎtoarea adresǎ :

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ


LOC. PLOPIȘ, NR. 132
JUD. SĂLAJ
COD 457270
Se va menționa pe plic –Pentru Concursul ” Simfonia primăverii”

3. Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnica de lucru la alegere (conform secțiunilor


menționate), pe suport A4, respectând tematica concursului.
Creațiile literare vor respecta tematica și pot fi redactate cu scris de mână sau la
calculator, pe suport A4. Creațiile literare vor fi trimise, în mod obligatoriu, și în format
electronic ( TNR 12) pe adresa de e-mail chiravictoria@yahoo.com.
Toate lucrările vor avea în colțul din dreapta, jos (față), o etichetă cuprinzând : numele
şi prenumele elevului, clasa, secţiunea, titlul lucrǎrii, numele si prenumele cadrului didactic
îndrumǎtor , unitatea școlară.

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI………………………………….................


CLASA..................................................................................................
SECŢIUNEA .........................................................................................
TITLUL LUCRĂRII................................................................................
CADRUL DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR ………………………............................
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………................………………………...

4. Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3(trei) lucrări.

5. Odată cu lucrările și fișa de înscriere , fiecare cadru didactic participant va trimite și


un plic timbrat (timbru de 3 lei), autoadresat.
Nu se percepe taxă de participare !

6. Lucrǎrile înscrise în concurs nu se restituie.

7. Nu se admit contestaţii.
8. Se vor acorda diplome pentru premiile I, II, III și menţiuni pentru fiecare secţiune,
într-un procent de 25% din numărul lucrărilor. Elevii nepremiați vor primi diplome de
participare.
Cadrele didactice îndrumǎtoare vor primi adeverințe de participare.

9. Jurizarea lucrǎrilor va avea loc în perioada 01. 05 - 13. 05. 2018.

10. Expoziţia cu lucrările premiate se va organiza în incinta Școlii Gimnaziale Nr. 1 Plopiș,
judeţul Sălaj, în luna iunie 2018.

11. Expedierea diplomelor, a adeverințelor și a acordurilor de parteneriat se va realiza


în perioada 14. 05. -31. 05. 2018.
.
12.Informații suplimentare puteți solicita la adresa de e-mail
chiravictoria@yahoo.comsau la numărul de telefon 0766 719 840 – Prof. Chira Victoria-Maria.

CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICO –


PLASTICĂ ȘI LITERARĂ

Fişǎ de înscriere
EDIȚIA a IV-a

An școlar 2017-2018

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:_______________________________________________

ADRESA ȘCOLII:____________________________________________________________

NUMELE ȘI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR:

____________________________________________________________________________

ADRESA PERSONALĂ:___________________________________________________

ADRESA PERSONALĂ DE E-MAIL:___________________________________________

TABEL NOMINAL CUPRINZÂND ELEVII PARTICIPANȚI LA


CONCURS

Nr. Numele şi prenumele Titlul Secţiunea Clasa


Crt elevului lucrǎrii
1

3
ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat azi ……………..............………….


1. Părţile contractante:
A) ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PLOPIȘ, JUDEȚUL SĂLAJ, reprezentată prin director
prof. CRISTE VICTOR , în calitate de Aplicant
B) ŞCOALA ………………………………….................…….....................................................,
strada ………………………….……….…………., nr…..………, localitatea………………………………..…………..,
judeţul …………....…………., reprezentată prin director................................................................,
și înv./inst./prof........................................................................., în calitate de Participant.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre aplicant şi
partener în vederea organizării şi desfăşurării de activităţi extraşcolare în instituţiile partenere
prin Concursul de creație artistico-plastică și literară ”Simfonia primăverii”, ediția a III-a, an
școlar 2017-2018.
3. Grup ţintă: Elevii din învățământul primar
4. Obligaţiile părţilor:
A) Aplicantul se obligă :
- să informeze şcolile cu privire la organizarea concursului;
- să asigure evaluarea lucrărilor;
- să organizeze expoziţia cu lucrările elevilor premiați;
- să emită şi să distribuie diplomele elevilor și adeverințele de participare ale cadrelor
didactice îndrumătoare;
- să respecte termenele de desfăşurare a concursului;
- să disemineze rezultatele proiectului.
B) Participantul se obligă :
- să mediatizeze concursul în şcoală;
- să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
- să selecteze și să expedieze lucrările elevilor participanţi la concurs;
- să respecte regulamentul de desfăşurare a concursului;
-să evite orice situaţie generatoare de risc ce poate afecta în mod negativ imaginea
concursului.
5. Durata acordului:
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia şi este valabil pe perioada anului
şcolar 2017 – 2018.
6. Clauze finale ale acordului:
Concursul face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de
relaţii de colaborare între instituţiile de învăţământ din țară.

Aplicant, Participant,
Director, Director,
Prof. CRISTE VICTOR ____________________

Nr. _______ /______________ Nr_______/______________

S-ar putea să vă placă și