Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURS NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ

EDIŢIA a VIII-a

ORGANIZATORI:
Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj, jud. Timiş

PERIOADA DERULĂRII
decembrie 2021 – aprilie 2022
REGULAMENT DE PARTICIPARE

• Înscrierea participanţilor se face prin completarea formularului de înscriere,


accesând link-ul din prezentul regulament, iar depunerea lucrǎrilor, a fișei de
înscriere și a acordului pentru prelucrarea datelor se va face prin poştǎ, pânǎ la data
de 17 decembrie 2021, pe urmǎtoarea adresǎ:

Şcoala Gimnazială Nr. 2 (prof. Sîrbu Denisa)


Str. Al. Astalaş nr. 38 A
COD 305 500
Lugoj, jud. Timiş
• Concursul va avea urmǎtoarele secţiuni:
➢ Desen, picturǎ - nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal
➢ Colaj - nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal
➢ Felicitări cu mesaje în limba engleză - nivel primar, gimnazial, liceal
( mesajul trebuie să conțină 3-5 rânduri)

Compoziţiile plastice vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere, pe suport


A4, respectând tematica concursului. Pe verso, se vor trece: numele şi prenumele
elevului, clasa, şcoala, localitatea, numele şi prenumele cadrului didactic
îndrumǎtor, e-mail cadru didactic.
• Fiecare cadru didactic poate participa cu un număr de maxim 3 lucrări,
indiferent de secţiune sau categorie de vârstă.
• Pot participa copii/elevi din învățământul preșcolar,primar,gimnazial și liceal.
• Înscrierea online se va face accesând link-ul următor:
Formular inscriere concurs ( se completează formularul pentru fiecare elev
înscris)

Odată cu lucrările, în plic va fi trimis și Acordul de parteneriat, avizat de


conducerea unităţii ( se trimite un singur exemplar, iar unul se păstrează de
către cadrul didactic participant) fișa de inscriere completată și acordul
pentru prelucrarea datelor.
• Nu se percepe taxă de participare
• Lucrǎrile înscrise în concurs nu se restituie.
• Nu se admit contestaţii.
• Se vor acorda diplome, în format electronic, pentru premiile I, II, III şi
menţiuni pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstǎ. Se vor acorda diplome
de participare tuturor elevilor participanţi. Diplomele vor fi însoţite de tabelul
cu premiile acordate, pentru fiecare secţiune şi categorie de vârstă.
• Diplomele şi tabelul cu premiile acordate vor fi trimise fiecărui cadru didactic
participant pe adresa de e-mail indicată în formularul de înscriere.
• Nu trimiteți plicuri autoadresate, nicio diplomă nu va fi trimisă prin poștă.
• Participanții care nu respectă toate etapele înscrierii, vor fi descalificați
(inscrierea online, trimiterea lucrărilor, a fișei de înscriere și a acordului pentru
prelucrarea datelor în perioada stabilită).
• Informaţii suplimentare puteţi solicita la adresa de e-mail
sebesan.denisa@yahoo.com ( pentru secțiunile desen/pictură și colaj) și
andreea_voichescu@yahoo.com ( pentru secțiunea felicitări cu mesaje în limba
engleză)
• Expoziţia se va organiza în incinta Şcolii Gimnaziale Nr. 2 Lugoj, judeţul
Timiş, începând cu data de 20 decembrie 2021.
• Jurizarea lucrǎrilor va avea loc pe data de 22 decembrie 2021.
• Expedierea diplomelor se va realiza în perioada 01 februarie 2022 – 30
aprilie 2022.
~koala Gimnaziala Nr. 2 Lugoj
Str. Alexandru Astala~ nr. 38 A str..................................................nr. .............. .
Lugoj, jud. Timi~ loc.......................................jud....................... .
Tel. 0256357080 l'L Tel. .................................................................. .
'b 2. Z/) ct· 2- ✓ , H lO'l A .
N f. .... .......... .... 1n ............................... Nr................... din ............................... .

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU EDUCATIE

incheiat azi ......................... .


1. Parfile contractante:
A) ~COALA GIMNAZIALA NR. 2 LUGOJ, jud. TIMI~ reprezentata prin director prof.
Gabriela Monica Sirbu , in calitate de Aplicant.
B) ~COALA .. .. ........... .... . ... ... .................................., strada ........... . ... .. .. ..., nr. ... ...,
localitatea .........................., judetul . ........... .. ... .. . ... .. . ....., reprezentata prin director
................................................. ~i inv./inst./ prof. ................................................., in calitate de Partener.
2. Obiectul contractului:
Obiectul prezentului acord de parteneriat ii reprezinta colaborarea dintre aplicant ~i partener in
vederea organizarii ~i desfli~urarii de activitati extra~colare, in institutia aplicantului, prin Concursul
National ,,Feeria iernii" 2021, editia a VIII-a.
3. Grup tinta: Elevii din invatamantul preuniversitar din µira.
4. Obligafiile partilor:
A) Aplicantul se obliga :
- sa informeze ~colile despre organizarea concursului;
- sa organizeze expozitia cu lucrarile elevilor;
- sa respecte termenele de desfli~urare a concursului;
- sa emita ~i sa distribuie diplomele ca~tigatorilor;
- sa distribuie diplomele de participare elevilor ~i cadrelor didactice indrumatoare.

B) Partenerul se obliga sa respecte urmatoarele conditii:


- sa mediatizeze concursul in ~coala;
- sa pregateasca elevii pentru activitate;
- sa selecteze lucrarile elevilor participanti la concurs;
- sa respecte regulamentul de desfa~urare a concursului;
- sa evite orice situatie generatoare de rise ce poate afecta in mod negativ imaginea concursului.

5. Durata acordului:
Acordul intra in vigoare la data semnarii acestuia ~i este valabil pe perioada anului ~colar
2021-2022.

6. Clauze finale ale acordului:


Concursul national face parte din categoria activitatilor extra~colare ~i urmare~te stabilirea de
relatii de colaborare intre institutiile de invatamant din tara.

Partener,

Director,
CONCURSUL NAŢIONAL DE CREAŢIE PLASTICĂ
„FEERIA IERNII”
EDIŢIA a VIII-a
2021-2022

Fişǎ de înscriere

Unitatea de învăţământ:
Adresa:
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:
Clasa:
Telefon:
Adresa personală de e-mail:

Tabel nominal cuprinzând elevii participanţi la concurs:

Nr. Numele şi prenumele Secţiunea Clasa


crt. elevului
1.

2.

3.
Acord pentru drept de publicare
și prelucrare a datelor

Subsemnatul.............................................................părinte (reprezentant
legal) al elevului/ei................................................................................sunt de acord
cu participarea acestuia/ea la concursul național de creații artistico-plastice
,,Feeria iernii”, precum și cu publicarea și apariția lucrărilor înscrise la concurs
pentru a fi expuse, fotografiate și publicate în mass-media.
De asemenea imi dau acordul pentru prelucrarea datelor personale,
conform normativelor europene în vigoare(679/2-16), pentru evidențierea
participării la acest concurs.

Data: Semnătura

Semnătura cadrului didactic,

S-ar putea să vă placă și