Sunteți pe pagina 1din 3

ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRE DIDACTICE

SIMPOZION JUDEȚEAN ,,CURCUBEUL EMOȚIILOR”


EDIȚIA a II a

„Elevul și emoțiile sale- exemple de bune practici”

30. 05. 2020- Constanța

NUMELE ŞI PRENUMELE: ..................................................

TELEFON: ......................................................................

EMAIL: ...................................................................................

SPECIALITATEA: .........................................................................

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ...............................................

TITLUL LUCRĂRII: ......................................................

PARTICIPARE: INDIRECTĂ, PRIN TRIMITEREA LUCRĂRII


ANEXA 2

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE ELEVI

CONCURS ,, ȚARA FERMECATĂ A EMOȚIILOR”


10. 06. 2020

NUMELE ŞI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR : .....................


ŞCOALA: ...............................................................
Îndrumător: e-mail: ....................................../ nr.tel. ......................................

Nr.
Numele şi prenumele elevului Clasa TITLUL LUCRĂRII
crt.

Director, Îndrumător,
Prof. ............................. Prof. .................................
ANEXA 3
Școala Gimnazială Nr. 43 Ferdinan Școala .........................................
Str. Unirii, Nr. 22, Constanța str. ................................................
Telefon/fax:0341405853 telefon/ fax:
E-mail: scoala43ferdinand@yahoo.com
www.scoalaferdinand.ro email:
Nr inreg ………………………….. Nr inreg …………………………..…..

ACORD DE PARTENERIAT
În cadrul Simpozionului Județean
,,CURCUBEUL EMOȚIILOR”

Încheiat astăzi, ......................................între:

1. PĂRȚI CONTRACTANTE
•Şco ala Gimnazială Nr. 43 „Ferdinand”, cu sediul în strada Unirii, nr. 22, Constanța, jud. Constanța
reprezentată de prof. Corina CUSTUREA în calitate de director și prof. Daniela ELISEI, prof. Diana FILIP,
prof. Carmen FULINA, prof. Anișoara DAMIAN în calitate de coordonatori -Simpozionul Județean
,,CURCUBEUL EMOȚIILOR”- ediția a II a, 2020

• Unitatea de învățământ ......................................................., cu sediul în str. ....................., nr. .......................


loc/ jud. ........................., reprezentată de prof. .............................., în calitate de director si ……………………..
în calitate de coordonatori la nivel de unitate școlară.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul prezentului acord de parteneriat îl reprezintă colaborarea dintre părțile contractante în vederea
organizării și desfășurării simpozionului județean ” CURCUBEUL EMOȚIILOR”.

3. OBLIGAŢIILE PĂRȚILOR
Instituția coordonatoare se obligă:
· Să distribuie regulamentul simpozionului şi concursului şcolilor partenere;
· Să colecteze lucrările realizate de către şcolile partenere şi să realizeze expoziţia;
· Să asigure evaluarea lucrărilor de către comisia de jurizare;
· Să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute în termenul stabilit;
· Să mediatizeze rezultatele concursului.
Instituția parteneră se obligă:
· Să mediatizeze simpozionul şi concursul în școală;
· Să înscrie elevii în concurs;
· Să îndrume elevii în realizarea lucrărilor;
· Să expedieze lucrările selectate pe adresa şcolii coordonatoare;
· Să distribuie elevilor participanţi diplomele/premiile cuvenite.

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru că acesta să se deruleze conform planului
stabilit.
Prezentul Acord se încheie în două exemplare, pe perioada anului şcolar în curs, câte unul pentru fiecare parte.

Școala Gimnazială Nr. 43 Ferdinand, Constanța Școala ......................................


Director, Director,
Prof. Corina CUSTUREA prof. ……………………………