Sunteți pe pagina 1din 3

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TARGOVISTE

Mihai Eminescu Nr 26 –cod poştal 130076


Telefon 004 0372716562; Fax 004 0245212687
E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com
Web: http://spiruharet.valahia.ro
http://spiruharettargoviste.weebly.com/

Raport de activitate
al Comisiei Metodice Științe
An școlar 2019 – 2020, semestrul I

În semestrul I al anului școlar 2019-2020 am avut în vedere realizarea obiectivelor prevăzute în


Planul Managerial al Comisiei Științe.
Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însușirea de cunoștinţe pe
baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor programelor școlare. De asemenea,
s-a ţinut cont de noile reglementari elaborate de M.E.C.T.S. precum și de recomandările primite din
partea inspectorilor de specialitate.
Astfel, s-au întocmit la timp planificările anuale și semestriale, s-au corelat conţinuturile cu
competențele generale și competenţe specifice, s-a asigurat caracterul practic-aplicativ al proiectării.
Aceste planificări au fost parcurse în mod corespunzător de toţi membrii comisiei.
S-au intreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregătire
suplimentară, discuţii cu părintii. Elevii au fost implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele
curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar și natura dificultăţilor de
învăţare și adaptare.
În ceea ce privește resursele umane, s-a avut în vedere participarea la acţiuni de formare
continuă în cadrul Consfătuirii Cadrelor Didactice care au avut loc la începutul anului școlar, a
ședintelor de Comisie Metodică, a Cercurilor Pedagogice.
În cadrul comisiei metodice Matematică și Științe au avut loc următoarele activităţi:
- Analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior;
- Elaborarea Planului managerial și a Graficului activităţilor pentru anul școlar în curs;
- Întocmirea planificărilor anuale, semestriale;
- Întocmirea, aplicarea și dezbaterea rezultatelor obţinute la teste iniţiale;
- Planificarea pregătirilor suplimentare pentru Bacalaureat la matematică, clasele a XI-a și a XII-a;

1
- Participarea la consfătuiri, cercuri metodice la nivel judeţean;
-Organizarea cercului metodic la biologie,cu tema :”Resurse educationale deschise.Oportunitati de
formare profesionala”
- Lecţie demonstrativă la biologie, la clasa a X-a A „Sistemul respirator la mamifere” – profesor
FiscuVioleta;
- Prezentare de referate în cadrul comisiei și dezbateri pe aceste teme:
- -Director ,profesor Seran Elena
-“Metode centrate pe rezolvare de probleme”-profesor Gusti Florentina
-“Metode activ participative utilizate in studiul chimiei”-profesor Iacobescu Loredana
   În cadrul activităților desfășurate de profesorii care fac parte din această comisie metodică am
constatat urmatoarele :     
                                        
 Puncte tari:

 dezvoltarea creativității elevilor;


 tratarea diferențiată a elevilor;
 pregătirea suplimentară a elevilor de clasele a XI-a și a XII-a pentru Bacalaureat,
 folosirea de materiale auxiliare în cadrul activității didactice;
 folosirea metodelor interactive pentru stimularea elevilor în cadrul orelor.
 
 Puncte slabe:

 insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de matematică sau


fizică,( există elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea insuficientă,  îi
determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline).
 insuficient timp pentru rezolvări de probleme și exerciții din cauza materiei stufoase,
 absenteismul accentuat al elevilor;
 colaborarea slabă cu părinții elevilor.

   Oportunități:

 participări la proiecte , parteneriate, concursuri, activități extrașcolare;


 promovarea imaginii școlii în reviste de specialitate și pe blogul școlii;
 folosirea de metode active pentru recuperarea rămânerii în urmă.

   Amenințări:

 Precaritatea manualelor școlare care nu sunt conforme cu programa școlară,


 Insuficiente fonduri pentru premierea elevilor merituoși;
 Lipsa motivației pentru părinți și elevi, pentru obținerea performanței școlare.
 

2
Comunicare
La baza relaţiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizată, colaborarea şi
înţelegerea. Elevii au fost în permanenţă încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă
de studiu, punctualitate, ţinută decentă, conduită morală. Cadrele didactice din Comisia noastră au
fost preocupate de cultivarea la elevi a atmosferei de muncă, a respectului reciproc, dorinţei de
afirmare şi autodepăşire. Este ştiut faptul că interacţiunea pe verticală, profesor-elev, influenţează în
mod hotărâtor atmosfera din clasă, cadrul didactic fiind acela care contribuie la mărirea coeziunii sau
care, dimpotrivă, prin atitudinile sale duce la dezbinarea, fragmentarea grupului-clasă. Pentru a
facilita comunicarea elev-elev au fost utilizate metode interactive, activităţi pe grupe şi echipe de
elevi. Pentru obţinerea unor rezultate bune la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice, între cadre didactice şi cadre didactice - echipa
managerială. .
Colaborarea eficientă a dus la împărtăşirea reciprocă a experienţei didactice. A fost promovată
egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o colaborare eficientă
cu celelalte comisii metodice. S-a realizat comunicarea foarte bună cu toate cadrele didactice din
şcoală împreună cu care au fost organizate activităţi extracurriculare.

Responsabil Comisie Metodică,


prof. Fiscu Violeta