Sunteți pe pagina 1din 15

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE

ŞCOALA GIMNAZIALĂ DORNA ARINI


LOCALITATEA DORNA ARINI, JUD.SUCEAVA
COD: ……………, TEL/FAX …………….., E-mail ……………………
Nr.1610 din data de 24.10.2017

COORDONATOR - Prof.,
Prof.,
Bibliotecar,

Avizat, Avizat,
Director Școala Gimnazială Dorna Arini, Inspector şcolar de specialitate,
Prof. Prof. Tatiana Vîntur

PARTENERI ŞI COLABORATORI:
Avizat director Școala Gimnazială ……….., Avizat director Școala Gimnazială …………..,
Prof. Prof.
MOTTO “ Un popor care nu-și cunoaște istoria, e ca un copil care nu-și cunoaște părinții. “
(Nicolae Iorga)

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat azi, ………………………….. , între:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ………………., judeţul ………………, reprezentată de director prof. ……………,
prof. ……………………. și bibliotecar ........................................ în calitate de iniţiatori ai proiectului
şi
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ....................,judeţul ……………….., reprezentată de director
prof. ............................, prof. ..............................................
ȘCOALA GIMNAZIALĂ ...................., judeţul ………………., reprezentată de director prof. .......................,
prof. ......................... și prof ..........................................

OBLIGAŢIILE INSTITUŢIILOR PARTENERE:


ŞCOALA GIMNAZIALĂ ……………………………., în calitate de aplicant, se obligă:
 să mediatizeze concursul şi regulamentul acestuia;
 să întocmească regulamentul concursului şi să-l trimită în timp util instituţiilor partenere;
 să asigure condiţii optime pentru realizarea activităţilor realizate în calendar;
 să facă cunoscut părinţilor şi elevilor scopul acestui parteneriat;
 să prezinte, la nivelul şcolii şi al comunităţii locale, informări asupra activităţilor desfăşurate, verbal
şi/sau în scris, prin publicarea de articole în presă.;
 toţi elevii să primească diplomă de participare.

ŞCOLILE GIMNAZIALE PARTENERE, se obligă:


 să mediatizeze concursul şi regulamentul acestuia în şcoală ;
 să efectueze lansarea proiectului la data stabilită de regulament;
 să transmită informaţii şi imagini de la activităţile desfăşurate, în vederea completării jurnalului
proiectului;
 să selecteze elevii participanţi la concurs;
 să ofere diplomele trimise de instituţia aplicantă;
 să mediatizeze rezultatele concursului.

Prezentul acord de parteneriat se încheie in 3 exemplare.

ŞCOALA GIMNAZIALĂ ........................... ŞCOALA GIMNAZIALĂ ................................


Director, Director,
Prof. ................... Prof. ..................................

Coordonator proiect, Colaborator,


Prof. ....................................... Prof. ...............................................

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ..........................................


Director,
Prof. ..................................................

Colaborator, Colaborator,
Prof. ................................... Prof., ...............................

Nr. ...........din.............................................
PROTOCOL DE COLABORARE
Părţile:
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ............................ reprezentată prin director prof. ..........................,
prof. ...................................., bibliotecar .......................................şi ŞCOALA GIMNAZIALĂ
..........................reprezentată prin director prof. .................................., prof. ............................ și
prof. ........................
Preambul. Recunoscând importanţa realizării şi desfăşurării Proiectului educativ ,,Redescoperirea valorilor
culturale’’, cele trei părţi convin să colaboreze pe bază de parteneriat în domeniul istoric-cultural-artistic.

Art.1 Obiectul protocolului de colaborare


Obiectul prezentului protocol de colaborare îl reprezintă cooperarea interinstituţională pe următoarele direcţii:
Derularea de activităţi în cadrul Proiectului educativ „Redescoperirea valorilor culturale”
Furnizarea de resurse umane.

Art.2 Direcţiile de bază ale colaborării


Scopul general al acestui protocol, concretizat în realizarea unui parteneriat între instituţii, îl reprezintă:
Realizarea unor activităţi din cadrul proiectului educativ;
Implicarea în activităţile propuse.

Art.3 Rolul părţilor


A. Rolul instituţiei iniţiatoare:
să comunice institutiilor partenere programul evenimentelor;
să promoveze proiectul educativ ,,Redescoperirea valorilor culturale‘’;
să organizeze concursul, pe secțiunile stabilite;

B. Rolul instituţiei partenere:


să participe la activităţile din proiect;
să disemineze activitatea susţinută;
să transmită şcolii iniţiatoare acordul de colaborare, precum şi lucrările elevilor în termenul stabilit.

Art.4 Rezilierea protocolului


Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:
Nerespectarea de către părţile contractante a prevederilor prezentului protocol;
Schimbarea obiectului de activitate în măsura în care este afectată desfăşurarea activităţii prevăzute în protocol;

Art.5 Încetarea protocolului


Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:
Acordul părţilor pentru încetarea contractului;
Scopul contractului a fost atins.
Anularea acestui protocol va fi făcută sub forma unui anunţ scris, cu minim 4 săptămâni înainte de încetarea
cooperării.

Art. 6 Dispoziţii finale


Prezentul protocol de colaborare are caracterul unui document-cadru si acoperă întreaga activitate de realizare a
obiectivelor comune convenite.
Protocolul are valabilitatea de 6 luni, de la data semnării sale, dacă niciuna dintre părţi nu notifică celeilalte
părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu minimum o lună înaintea expirării perioadei de valabilitate.
Prezentul protocol poate fi modificat sau completat, cu acordul scris al părţilor semnatare, ori de câte ori acestea
convin asupra amendamentelor propuse. Partea care are iniţiativa amendării prezentului protocol va transmite
celeilalte părţi, spre analiză, în scris, propunerile respective.
Încheiat la Dorna Arini, astăzi 24.10.2017 în 3 exemplare, toate cu valoare de original, câte un exemplar pentru
fiecare parte.

ȘCOALA ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘCOALA


GIMNAZIALĂ .......................... .................................... GIMNAZIALĂ ................................
............ ...........

Reprezentant, Reprezentant, Reprezentant,


Director, prof. ........................ Director,
Director, prof. ................................. prof. .......................................

B. INFORMATII DESPRE PROIECT

B.1. Titlul proiectului: ,,Redescoperirea valorilor culturale”


B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: artistic, literar și istoric
B.3.Participanţi: elevi, învăţământ primar şi gimnazial.

C. REZUMATUL PROIECTULUI
Proiectul a fost conceput în vederea găsirii celor mai eficiente modalităţi de stimulare a interesului
elevilor pentru lectură şi carte, dezvoltarea gustului pentru frumos, pentru literatură, pentru traditii şi tot ce
înseamnă adevărata valoare artistică, spirituală, civică şi morală. Activităţile orientative propuse, care se vor a fi
stimulative, au ca obiectiv dezvoltarea capacităţii creatoare a elevilor.

D.PREZENTAREA PROIECTULUI

D.1.ARGUMENT

Ideea iniţierii acestui proiect derivă din necesitatea unui schimb de experienţă între şcolile din mediul
rural, precum şi din dorinţa de a realiza activităţi care să combine latura literară cu cea artistică, lectura cu
istoria, tradiţiile şi obiceiurile cu valorificarea lor prin cunoaştere.
Prin acest proiect închinat valorilor, elevii vor cunoaşte frumoasele năzuinţe artistice ale omului prin
care se încearcă să se menţină vii tradiţiile, unde elevii vor avea ocazia de a întâlni valoarea trecutului
încărcată de istorie, de gândire arhaică, în care viaţa ţăranului român se metamorfozeaza prin artă şi nu numai.
Graţie acestui proiect închinat şi marilor valori naţionale, prin activităţile pe care le-am propus spre realizare,
elevii vor cunoaşte specificitatea unor opere literare, ale valorilor autentice naţionale în vederea păstrării şi
preţuirii lor, precum şi oglindirea istoriei în beletristică.
Activitatea din cadrul proiectului aduce o mare contribuţie la descoperirea şi stimularea talentelor,
aptitudinilor elevilor, la cultivarea interesului şi a pasiunii pentru literatură, lectură şi istorie, pentru tradiţie,
pentru cunoaşterea şi însuşirea temeinică a limbii române şi a domnitorilor ce au făcut posibilă păstrarea limbii
naţionale.
Sarcinile de învăţare vizează creativitatea, atitudinea şi convingerile elevilor.
Proiectul propus urmăreşte transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului educaţional,
urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală, informală, socio- comportamentală.

D.2.SCOPUL PROIECTULUI
Proiectul urmăreşte formarea şi dezvoltarea la elevi a unor competenţe educaţionale, cultivarea interesului
pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului pentru estetic în domeniul literaturii, artei şi cunoaşterea şi
valorificarea literaturii româneşti, a tradiţiilor, prin respectarea, practicarea şi transmiterea ei generaţiilor actuale
şi viitoare.

D.3.OBIECTIVELE GENERALE ALE PROIECTULUI


Pentru elevi:
Responsabilizarea tinerilor, dezvoltarea unei noi atitudini faţă de şcoală şi realitatea înconjurătoare;
Dezvoltarea aptitudinilor pentru creativitate, cercetare, învăţare şi promovarea elevilor cu aptitudini literare şi
plastice; o altfel de receptare a fenomenului artistic;
Optimizarea activităţilor educative prin activităţi extracurriculare realizate (şezători, vizite la muzee, expoziții
de desene etc.);
Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii şi artei
tradiţionale specifice zonei în care trăiesc; formarea unui tânăr cu o cultură comunicaţională, literară și istorică
de bază, capabil să-şi utilizeze în mod eficient şi creativ capacităţile proprii;
Familiarizarea cu personalităţi marcante ale culturii, istoriei şi literaturii române, vizând familiarizarea cu
năzuinţele poporului;
Stabilirea relaţiilor de prietenie între elevi; (Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare, prin
conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o
manieră pozitivă);
Stimularea gândirii autonome, reflexive, critice, creatoare în raport cu operele citite;
Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, conducând la creşterea
numerică şi calitativă a acestor activităţi;

Pentru cadrele didactice implicate:


Abilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educaţional care să motiveze copilul în procesul instructiv –
educativ.
Extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii;

ELEVII VOR FI CAPABILI:


• să audieze diferite lecturi/cărţi adecvate vârstei;
• să observe asemănările şi deosebirile dintre textul scris şi ecranizarea acestuia;
• să manifeste interes pentru lectură;
• să-şi exprime gândurile şi sentimentele în texte, folosind o exprimare clară, corectă si expresivă;
• să coopereze în diferite situaţii de comunicare;
• să colaboreze la realizarea activităţilor în grup.

D.4. GRUPUL ŢINTĂ CĂREIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL.


 beneficiari direcţi: elevii din învăţământul gimnazial ;
 beneficiari indirecţi: ceilalţi elevi ai şcolii, cadrele didactice implicate, invitaţi, profesorii care îndrumă
elevii implicaţi în derularea activităţilor din proiect;
 Comunitatea locală.

D.5 DURATA PROIECTULUI: 6 luni


Proiectul se va desfăşura începând cu luna ianuarie a anului şcolar 2017- 2018 şi va dura până în luna iunie,
anul 2018, în urma aprobărilor obţinute pentru derularea lui. Se va finaliza în urma trimiterii raportului de
autoevaluare.

D.6 DESCRIEREA ACTIVITATILOR


Proiectul propus invită prin activităţile sale toţi profesorii şi elevii care conştientizează necesitatea unei
cunoaşteri autentice a lumii şi a sinelui să se prindă în acest miraj al perceperii lumii şi a valorilor.
În desfăşurarea acestui proiect se vor implica atât elevii claselor III -VIII, cât şi profesorii care vor participa
direct sau indirect la activităţile propuse. Activităţile vizează schimbul de experienţe, bune practici între
parteneri, precum şi manifestarea talentului creativ, cunoaştere, peregrinare şi transcendere în timp şi spaţiu.
Activităţile sunt destinate atât elevilor implicaţi, cât şi profesorilor (fie în calitate de îndrumători, fie în calitate
invitaţi).
Activitatea va îmbrăca forme diverse: concursuri de cultură generală, concursuri de confecţionare de afişe care
să provoace la lectură, semne de carte, realizare de coperte, cărţi, ateliere de creaţie, cercuri de lectură, materiale
multimedia etc.

D.7 REZULTATE AŞTEPTATE


capacitatea de muncă în echipă şi abilităţile de exprimare prin orice formă de artă.

D.8 MODALITĂŢILE DE MONITORIZARE ŞI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI


( FORME DE EVALUARE):

MONITORIZAREA
Echipa de lucru va realiza fotografii şi un jurnal cu descrierea activităţilor desfăşurate. Se va urmări ca elevii
implicaţi să-şi împărtăşească liber părerile şi impresiile personale asupra temelor propuse la fiecare etapă a
derulării proiectului.

FORME DE EVALUARE:
jurnale individuale sau colective;
prezentarea rezultatelor, a produselor obţinute (compuneri, eseuri, poezii, cărţi, afişe, invitaţii etc.);
expunerea lucrărilor realizate;
album foto;
realizarea unor procese-verbale pentru fiecare activitate.

DISEMINAREA:
prezentarea proiectului în cadrul sesiunilor sau a activităţilor;
mediatizare mass-media;
evidenţierea elevilor participanţi la proiect, la serbarea de sfârşit de an şcolar.

REZULTATUL (TIPURI DE PRODUSE):


compuneri/ poezii;
jurnal de proiect;
album foto;
diverse lucrări realizate de elevi;
afişe;
invitaţii.

IMPACTUL:
întărirea colaborării elevi – cadre didactice implicate – bibliotecar – Asociaţia Partaje – Asociaţia de părinţi,
pentru descoperirea şi stimularea talentelor şi a elevilor cu aptitudini artistice;
dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi istorice şi cultural-artistice;
implicarea responsabilă şi afectivă a elevilor în viaţa şcolii, a comunităţii;
continuitatea: dezvoltarea de parteneriate cu alte şcoli din zonă, elaborarea de noi proiecte în viitor, atragerea
părinţilor, a altor membri ai comunităţii în strategiile educaţionale ale şcolii.

D.9. ACTIVITĂŢILE DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE


PE CARE INTENŢIONĂM SĂ LE FACEM ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI ŞI DUPĂ
ÎNCHEIEREA ACESTUIA
Promovarea prin afiş de prezentare şi pliant;
Postarea de către elevi a unor materiale multimedia, video etc, pe diferite site-uri educaţionale sau reţele de
socializare (www.facebook.com)
Mediatizarea în revistele scolare;
Premierea elevilor cu aptitudini deosebite;
Acordarea diplomelor de participare pentru toti elevii si profesorii implicaţi în proiect;
Raportul de autoevaluare întocmit la finele proiectului;
Analiza activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin materiale de sinteză;
Mediatizarea proiectului în mass-media.

D.10.PARTENERII IMPLICAŢI ÎN PROIECT


Părinţi. Aceştia vor participa la o parte dintre activităţile prevăzute, vor contribui la buna desfăşurare a
activităţilor.
Unităţile şcolare implicate în proiect. Parteneriatul cu instituţiile şcolare implicate în proiect are în vedere
mediatizarea proiectului, desfăşurarea activităţilor la care acestea sunt partenere, evaluarea finală a proiectului.
Parteneri/colaboratori: ISJ SUCEAVA, Școala Gimnazială DORNA ARINI, Școala Gimnazială Crucea,
Școala Gimnazială Panaci. La nivel local parteneriatul are în vedere promovarea proiectului, urmăreşte
sprijinul pe care aceste instituţii îl pot oferi în derularea activităţilor, la nivel judeţean urmăreşte promovarea
proiectului prin inspectorii de specialitate, diseminarea rezultatelor finale.
.
D.11.RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:
elevii şcolilor implicate;
cadrele didactice implicate;
invitaţi;
colaboratori;
părinţi.

Resurse materiale:
-cărţi; mape; imagini; hârtie; invitaţii; texte literare; stilouri; dosare; fotografii; laptop; videoproiector;
imprimantă; copiator; aparat foto; calculator.

Resurse informaţionale:
Internet;
Bibliotecile şcolare;

D.12.DISCIPLINE IMPLICATE IN PROIECT:

Limba şi literatura română


Istoria
Educaţia plastică

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL PROIECTULUI: frontal, individual, pe


grupe.
STRATEGIA DE REALIZARE: observaţia, analiza, lucru individual, pe grupe şi în perechi

ANEXE
-Acordurile parteneriale cu institutiile partenere;
-Protocol de colaborare, încheiat cu instituţiile colaboratoare.
PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI EDUCATIVE
ÎN PARTENERIAT ÎN ANUL ŞCOLAR 2017– 2018
Activitatea nr. 1
Întâlniri între cadrele didactice şi coordonatorii de proiect pentru stabilirea tematicii şi a activităţilor ce se vor
desfăşura;
Diseminarea informaţiei în rândul elevilor, cadrelor didactice;
Stabilirea resurselor umane, materiale, de timp;
Identificarea surselor de finanţare, dacă acestea sunt necesare;
Completarea documentelor şi obţinerea aprobărilor;
Redactarea formularului ACORD DE PARTENERIAT/ PROTOCOL DE COLABORARE în vederea stabilirii
parteneriatelor/colaborării;
Organizarea echipelor de proiect şi consemnarea acestora în agenda de lucru;
Activitatea are în vedere lansarea proiectului. Echipa de proiect va prezenta argumentul proiectului,
scopul, obiectivele urmărite, grupul ţintă şi beneficiarii proiectului, activităţile ce se vor derula în cadrul
proiectului, precum şi durata acestuia. De asemenea, se vor menţiona partenerii proiectului. Pentru menţinerea
interesului pe tot parcursul derulării activităţilor, se vor da invitaţilor pliante cu activităţile proiectului şi cu
modul de realizare a acestora.

Activitatea nr. 2
Titlul activităţii : Luceafărul şi istoria
Data/ perioada de desfăşurare: 19 ianuarie 2018
Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială .......................................
Participanţi: elevi, cadre didactice ale scolilor partenere, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii
Descrierea pe scurt a activităţii

SCOPUL :
Cunoaşterea operei poetului Mihai Eminescu, pe tema istoriei;
Dezvoltarea limbajului şi în special a expresivităţii acestuia prin recitarea poeziilor
Eminesciene, dar şi prin compoziţii proprii;
Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană;
Stimularea creativităţii prin transpunerea în desen a operei eminesciene;
Devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;

OBIECTIVE :
Familiarizarea elevilor cu o concepţie unitară asupra literaturii eminesciene si exersarea puterii de analiză şi
sinteză;
Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti;
Stimularea iniţiativei şi a creativităţii;
Dezvoltarea simţului artistic;
Implicarea în activităţi extracurriculare.
Acordarea şansei elevilor de a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură,
pentru a deveni “cel mai bun recitator”;
Antrenarea elevilor în activităţi de grup;
Extinderea activităţii şcolare în zone din afara şcolii;

Responsabili: echipa de proiect


Beneficiari: elevi de gimnaziu, cadre didactice, părinţi
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: mediatizarea proiectului (presă, pliante, comunitatea locală), revista
şcolii, diplome.

Activitatea nr. 3
Titlul activităţii: ,,Cartea - prieten drag’’-crearea unei carti
c. Data/ perioada de desfăşurare: februarie 2018
d. Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială ........................................
e. Participanţi: elevi din ciclul primar şi gimnazial, cadre didactice
f. Parteneri: Activitate în parteneriat cu biblioteca/CDI-ul şcolilor partenere
g. Descrierea pe scurt a activităţii:
Activitatea practică, sub forma unui atelier de lucru, se va desfăşura sub îndrumarea cadrelor didactice
responsabile cu derularea acestei activităţi. Se vor urmări mai multe etape ce vizează decuparea, lipirea, legarea
diferitelor materiale în vedera realizării propriei cărţi.

ETAPE:
selectarea elevilor cu scopul de a participa la concurs ;
realizarea invitaţiilor;
alcătuirea unui juriu care să noteze activităţile elevilor;
festivitatea de premiere.

Activitatea urmăreşte dorinţa de evidenţiere şi preţuire a lucrului creat de propria persoană. Va fi diseminată
prin instituţiile partenere. Activitatea se va finaliza cu o expoziţie a lucrărilor elevilor, expoziţie ce se va realiza
în cadrul Şcolii Gimnaziale .................................. Fiecare instituţie parteneră va derula o asemena activitate, iar
în perioada următoare se va face schimb de lucrări ale elevilor, pe care le vor expune.
Responsabili : cadrele didactice şi conducerea fiecărei şcoli partenere
Beneficiari: elevi, cadre didactice
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: activitatea va fi monitorizată pe tot parcursul ei de către reprezentanţii
şcolilor şi de către cadrele didactice coordonatoare. Se va urmări impactul activităţii asupra elevilor şi în mass-
media. Se vor realiza fotografii cu momentele cele mai importante ale activităţii şi o expoziţie cu lucrările
elevilor.

Activitatea nr. 4
Titlul activităţii: Cunoasterea valorilor naţionale: Creanga, Slavici, Caragiale
Data/ perioada de desfăşurare: MARTIE 2018
Locul desfăşurării : Şcoala Gimnazială .....................................
Participanţi: elevi, cadre didactice ale şcolilor partenere
Descrierea pe scurt a activităţii :
concurs de cultură generală şi secţiune artistică,
alcătuirea unui juriu,
festivitatea de premiere,
SCOPUL :
Cunoaşterea operelor marilor clasici;
Dezvoltarea limbajului artistic;
Dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică;
Stimularea creativităţii prin transpunerea în desen a operelor reprezentative;
Devoltarea sentimentelor de dragoste şi preţuire pentru valorile naţionale;

OBIECTIVE :
Familiarizarea elevilor cu o concepţie unitară asupra literaturii şi exersarea puterii de analiză şi sinteză;
Dezvoltarea respectului pentru valorile umane ale culturii româneşti;
Stimularea iniţiativei şi a creativităţii;
Dezvoltarea simţului artistic;
Implicarea în activităţi extracurriculare;
Acordarea şansei elevilor de a se implica în proiect, de a-şi promova cunoştinţele şi înclinaţiile pentru literatură;
Antrenarea elevilor în activităţi de grup.
Pe tot parcursul activităţii se vor surprinde momentele cele mai importante .
Responsabili :Prof.de limba si literatura romana
Beneficiari: elevi, cadre didactice
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: activitatea va fi monitorizată pe tot parcursul ei de către cadrele
didactice coordonatoare. Se vor realiza fotografii cu momentele cele mai importante ale activităţii, se va
întocmi un raport de evaluare a activităţii .

Activitatea nr.5
Titlul activităţii: UNITATE ÎN DIVERSITATE Cunoașterea valorilor istorice
Data/ perioada de desfăşurare:11 MAI 2018
Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ......................................
Participanţi: elevi, cadre didactice
Parteneri: Reprezentanţi Școlilor Gimnaziale ................................................
Descrierea pe scurt a activităţii :
Scopul activităţii - respectarea regulilor de comportare în societate;
- cunoaşterea unor elemente de istorie, tradiţie şi cultură;
-manifestarea comportamentelor de toleranţă şi solidaritate.

Activitatea
-vizionarea unor materiale despre evenimentele istorice ce au avut loc pe data de 9 mai de-a lungul istoriei;
-crearea de simboluri istorice și prezentarea acestora.

Obiectiv principal: - integrarea în activităţile propuse.


Pe tot parcursul activităţii se vor surprinde momentele cele mai importante .
Responsabili :Prof.de istorie, .......................................
Beneficiari: elevi, cadre didactice
Metodele de evaluare a acestor rezultate vor fi din aria metodelor alternative:
Observarea sistematică a activităţii şi a comportamentului elevului.
Fotografii
Portofoliul.
Eseuri inspirate de temele abordate.
Activitatea va fi monitorizată pe tot parcursul ei de către cadrele didactice coordonatoare.

Activitatea nr. 6
Titlul activităţii : Analiză si sinteză
Data/ perioada de desfăşurare: iunie 2018
Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială ..........................................
Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai bibliotecii, reprezentanţi ai şcolilor implicate în
proiect, presa ORION MEDIA Vatra Dornei.
Parteneri : Unităţile de învăţământ implicate în proiect
Descrierea pe scurt a activităţii:
Activitatea vizează finalizarea proiectului. Se va organiza o întâlnirire la care participă echipa de proiect,
elevi şi invitaţi, în cadrul căreia se vor prezenta produsele finale;
Echipa de proiect va face o prezentare power-point a activităţilor ce s-au desfăşurat în cadrul proiectului,
pe baza unor rezumate ale acestora şi instantanee surprinse în timpul activităţilor. De asemenea, se va preciza
impactul pe care activităţile l-au avut asupra celor implicaţi în proiect, dacă obiectivele şi scopul proiectului au
fost atinse. (discuţiile de grup şi mesajele culese de la grupul ţintă ne vor ajuta să avem convingerea că astfel de
proiecte valorifică imensul potenţial al elevilor, ce poate transforma astfel de activităţi în experienţe de succes).
Se va concluziona asupra modului în care şcoala organizatoare a colaborat cu instituţiile implicate în
proiect.
Responsabili: echipa de proiect
Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi
Modalităţi de monitorizare şi evaluare: Fiecare invitat, la încheierea proiectului va primi o broşură a proiectului,
iar reprezentanţii şcolilor partenere vor primi adeverinţe de participare la activităţile proiectului. Se va întocmi
raportul de autoevaluare.

CONŢINUTUL CONCURSULUI:
,,Geniul şi candoarea limbii româneşti”
din cadrul proiectului educational
,,REDESCOPERIREA VALORILOR CULTURALE’’

Nr. Activitatea : Locul de desfăşurare : Data


crt.

1. OMAGIU LUI EMINESCU Bibliotecă


Selectarea informaţiilor importante cu
privire la biografia şi activitatea literară a 15-18 ianuarie
lui Eminescu; încadrarea lui între operele
marilor scriitori români
Cunoaşterea vieţii şi operei literare lăsată
de poet ca moştenire poporului.
PE URMELE LUI EMINESCU
Audierea unor poezii şi cântece
2. eminesciene în interpretari celebre
Recitarea unor poezii; Sala de clasă 15-18 ianuarie
Expoziţie de carte cu principalele opere
ale lui Eminescu
Prezentare Power Point
Eminescu în sufletul şi în mintea
noastră

CONCURS ,,Geniul şi candoarea limbii


româneşti’
3. Concurs de cultură generală Şcoala Gimnazială 19 ianuarie
Recitarea unor poezii Dorna Arini
Realizarea unor lucrǎri artistice inspirate
din versurile poetului care să oglindescă
elementele naturale prezente in poezia lui
Eminescu (expunerea lucrărilor).
Premiere
ŞCOALA GIMNAZIALĂ ................
Numele si prenumele................................
Şcoala ..................................................
Clasa ...............................
Concurs
Geniul şi candoarea limbii româneşti

1. Îl cunoaşteţi pe Mihai Eminescu?


Răspundeţi la următoarele întrebări: ( 35 puncte)
Când s-a născut Mihai Eminescu?..................................................................................
În ce localitate s-a născut Eminescu?.............................................................................
Care era prenumele mamei lui Eminescu?.....................................................................
Care era numele real al lui Eminescu?...........................................................................
Cine a fost cel care a schimbat numele lui Eminescu?...................................................
Cum se numeşte prima poezie a lui Mihai Eminescu apărută în revista „Familia”?
Când a murit Mihai Eminescu?....................................................................................
2.Recunoaşteţi poezia!
Uniţi titlurile poeziilor cu imaginile corespunzătoare: ( 5 puncte)

Luceafărul Ce te legeni… Somnoroase Copii La steaua


păsărele eram noi
amândoi
3. Adevărat sau fals!

Încercuiţi caseta corespunzătoare răspunsului corect: ( 5 puncte)


Locul mirific al copilăriei este Botoşani. A F
Cel mai bun prieten al său a fost Mihail Sadoveanu.
Cea mai cunoscută poezie a sa este „ Luceafărul”. A F
Debuteaza în revista ,,Familia” A F
Eminescu a murit în anul 1850. A FF
A
4. Recunoaşteţi poezia!
Încercuiţi titlul corespunzător versurilor: ( 4 puncte)

La mijloc de codru des De ce nu m-aş legăna


Toate păsările ies, Daca trece vremea mea!
Din huceag de aluniș, Ziua scade, noaptea creşte
La voiosul luminiș Şi frunzişul mi-l răreşte.„

a)Revedere a) Ce te legeni...
b) Ce te legeni... b) Revedere
c) La mijloc de codru c) La mijloc de codru
Nu-mi trebuie flamuri, Şi era una la părinţi
Nu voi sicriu bogat, Şi mândră-n toate cele,
Ci-mi împletiţi un pat Cum e Fecioara între sfinţi
Din tinere ramuri. Şi luna între stele.

a)Şi dacă... a) Revedere


b)La steaua b) Luceafărul
c)Mai am un singur dor c) La mijloc de codru

5.Marile teme ale universului eminescian 

Enumerati trei teme (motive) ale universului eminescian. Daţi exemple de trei opere în care pot fi întâlnite
temele exemplificate de voi.  ( 3 X 7==21p).

Elemente de teorie literară


6.Identifică o personificare şi un epitet în fragmentul din poezia Scrisoarea III de Mihai Eminescu şi prezintă
semnificaţia uneia dintre ele. (10 puncte)

Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul... 


Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, 
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid! 

Şi abia plecă bătrânul... Ce mai freamăt, ce mai zbucium! 


Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium, 
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, 
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
(Scrisoarea III- Mihai Eminescu)
7. Identifică o imagine artistică prezentă în fragmentul din poezia Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie de Mihai
Eminescu şi explică semnificaţia acesteia. (10 puncte)

Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie, 


Ţara mea de glorii, ţara mea de dor? 
Braţele nervoase, arma de tărie, 
La trecutu-ţi mare, mare viitor! 
Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul, 
Dacă fiii-ţi mândri aste le nutresc;
Căci rămâne stânca, deşi moare valul, 
Dulce Românie, asta ţi-o doresc. 

(Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie- Mihai Eminescu)

8. Exemplifică trei trăsături ale operei lirice pornind de la opera Doina.


( 10 puncte)
De la Nistru pân' la Tissa
Tot românul plânsu-mi-s-a, 
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate. 
Din Hotin şi pân' la mare
Vin muscalii de-a călare, 
De la mare la Hotin
Mereu calea ne-o aţin;
Din Boian la Vatra-Dornii
Au umplut omida cornii, 
Şi străinul te tot paşte
De nu te mai poţi cunoaşte. 
Sus la munte, jos pe vale
Şi-au făcut duşmanii cale, 
Din Sătmar pân' în Săcele
Numai vaduri ca acele. 

(Doina- Mihai Eminescu)

TOTAL: 100 PUNCTE