Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere de inscriere in sindicat

(alternativ - Cerere de adeziune)

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a) ................................................................., născut(ă) la data


de ............................, în localitatea ...................................., judeţul ......................,
domiciliat în ..............................., str. ................................................, nr. ............,
bl. ..........., sc. ............., et. ............., ap. ............., cod numeric
personal ............................................, angajat
al ..............................................................., în funcţia
de ......................................., la .............................................., functia /
meseria ................................., e-mail …………………………………….,

vă rog să-mi aprobaţi înscrierea ca membru în Sindicatul ...................................

Prin prezenta, declar că sunt de acord cu Statutul


Sindicatului ..........................................., mă angajez să-l respect, sa militez
pentru realizarea scopului pentru care a fost constituit şi să mi se reţină cotizaţia
lunară direct de pe statul de plată.

Declar ca la momentul înscrierii în Sindicatul _____________________, nu sunt


membru/a al altui sindicat.

Data Semnătura,

................................ .......................................