Sunteți pe pagina 1din 1

Filiala...............................................

Preşedinte Biroul Permanent Local:


Organizaţia...................................... .......................................................
(municipiu, oraş, comună) Nr................ Data..........................

ADEZIUNE
(Cerere de înscriere în partid)

*Subsemnatul(a) ......................................................................................
(nume, prenume, iniţiala tatălui)
fiul lui ......................................... şi al ......................................... născut(ă) la
(numele tatălui) (numele mamei)
data de ......................................... domiciliat în ...............................................,
(ziua, luna, anul) (oraş, sat – comuna)
strada ................................................... nr. ........ bloc ........scara ........ etaj ......
ap ......., judeţul/sector ................................. posesor B.I. / C.I. / Pasaport
seria ............... nr. .................................. eliberat de .................................... la
data de .......................... C. N. P. ....................................................................
starea civilă ..................................., telefoane .................................................
(necăsătorit / căsătorit / divorţat / văduv) (fix, mobil)
e-mail ..................................................., studii: medii ......... universitare .........
postuniversitare ......... profesia .........................................................................
ocupaţia ....................................... activitate politică .......................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
(în ordine cronologică, denumirea partidelor al căror membru a fost după 1989)

Prin prezenta solicit înscrierea în Partidul Noua Generaţie - Creştin Democrat.


Mă angajez să respect statutul partidului.

Data:................................ ........................................
(ziua, luna, anul) (semnătura)

*Prin prezenta mă oblig să comunic în termen de 5 zile orice modificare intervenită în datele de mai sus.