Sunteți pe pagina 1din 1

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

PROCURĂ

Subsemnatul .................................................................. cetăţean


..............................................., născut la data de ...................................., în localitatea
....................................., de sex ...................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
.........................................., str. ....................................................... nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
.................................., seria ............... nr. .......................... eliberat de ............................... la data
de .............................................., cod numeric personal ..........................................................,
împuternicesc prin prezenta pe ................................................................. cetăţean
..........................., născut la data de ...................................., în localitatea
........................................, de sex ................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
..........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .......................... la data de
.............................................., cod numeric personal .........................................................., ca în
numele meu şi pentru mine să administreze*)
........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
....
...........................................................................................................................................................
.. .
Mandatarul meu va putea negocia şi încheia orice contract de închiriere cu oricine, fixând
termenul şi preţul, în condiţiile ce le va crede de cuviinţă, dar în conformitate cu dispoziţiile legale,
va putea primi chiriile şi plăti impozitele şi taxele de orice natură, va putea face reparaţii, va putea
acţiona în judecată pe chiriaşi şi va putea face orice act necesar pentru o bună administrare.
Mandatarul meu mă va putea reprezenta şi îmi va putea susţine interesele faţă de
organele administraţiei publice, de instanţele judecătoreşti şi de orice alte persoane fizice sau
juridice, semnând pentru mine şi în numele meu, orice act, oriunde va fi nevoie, semnătura lui
fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ....... exemplare la ................., astăzi, data
autentifcării.
S-au eliberat părţilor .................. exemplare.

MANDANT

S-ar putea să vă placă și