Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA

Subsemnatul ........................................................................... cetatean ....................................., nascut la


data de ..................................., in localitatea ......................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit,
domiciliat in .........................................., str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........,
scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al ...............................,
seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................. la data de .............................................., cod
numeric personal ........................................................., imputernicesc prin prezenta
pe ................................................................ cetatean ..........................., nascut la data de ....................................,
in localitatea ......................................, de sex .................., casatorit/necasatorit, domiciliat
in ..........................................., str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........,
etaj ........, apart. ........., sector/judet ...................................., posesor al .............................., seria ...............
nr. ......................... eliberat de ............................... la data de ..........................................., cod numeric
personal ............................................................, pentru ca, in numele meu si pentru mine, sa vanda, cui va crede
de cuviinta, in conditiile ce le va crede de cuviinta si la pretul ce-l va socoti potrivit 1)imobilul proprietatea mea, in
temeiul 2) ................ compus din ........................................................ situat in 3)
(localitatea) ................................................................. sectorul/judetul ................................................,
str. ........................................................................... nr. ........., bloc ........., scara ........., etaj .......,
apartament .............., si avand urmatoarele
vecinatati: ............................................................................................................................................................. ....
....................................................................................................................................................... .
Mandatarul meu va primi pentru mine si in numele meu pretul convenit, indeplinind toate formalitatile
necesare incheierii si autentificarii contractului de vanzare-cumparare semnand valabil pentru mine si in numele
meu ori de cate ori va fi nevoie, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in ............... exemplare, la ............., astazi, data autentificarii.
S-au eliberat partilor ............. exemplare.
MANDANT
NOTE
1. Mandantul poate sa precizeze conditiile amanuntite ale mandatului pe care acesta il da mandatarului
sau, in care scop va putea reproduce, in intregime in actul juridic, care este scopul mandatului intregul
continut al viitorului contract pe care il incheie in numele sau.
2. Se inscriu titlul in temeiul caruia are dreptul de proprietate al imobilului pe care vrea sa-l vanda, precum
si datele necesare identificarii lui.
3. Localitatea in care este situat imobilul pentru vanzarea caruia se da procura speciala. In procura se
trece numarul de carte funciara si numarul topografic, precum si imputernicirea mandatarului de a cere
intabularea.