Sunteți pe pagina 1din 1

ANGAJAMENT DE PLATĂ

Subsemnatul ................................................................................. domiciliat în


localitatea ...................................................................... str. .................................... nr. ......
bloc ....... sc. ... et. ..... apart. ....., jud. ....................... posesor al BI/CI. seria .......
nr. ......................... emis de ...................................... în anul ............ având funcţia
de ............................... la. unitatea .................................................., luând cunoştinţă de
faptul că prin ................................ s-a constatat că din vina mea am produs
unităţii .................................. o pagubă de lei ...........................................
(adica .............................................................................................................. lei) provenită
din ....................................................................,
îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite
astfel: .....................................................................................................................................
..........
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu prevederile art. 270 Din Codul
Muncii (Legea 53/2003).

ÎN CAZ DE NERESPECTARE, SE VA PROCEDA LA EXECUTAREA SILITĂ.

Dat astăzi ......................

Semnătura,

.....................................................

Semnat în faţa noastră,


Nume .................................. Nume ..................................
Calitatea ............................. Calitatea .............................

Semnătura .......................... Semnătura ..........................

S-ar putea să vă placă și