Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

Subsemnatul / subsemnata ………………..............……………………….. cu domiciliul în


localitatea .........................…….................................................................................………, jude țul
…………………., avâ nd reședința în
localitatea .....................................................................................................…………………, județul
……………………., identificat/ă cu CI seria ……….. nr. ………, eliberată de …………………....
………… la data de …………………., CNP …......…………………….....…, angajat/ă în cadrul SC
……….......…..........................…. SRL, cunoscâ nd prevederile art. 326 Cod Penal privind falsul
în declarații, declar pe proprie ră spundere că NU am și NU voi avea calitatea de asociat,
administrator, reprezentant legal sau angajat în cadrul a mai mult de o întreprindere
înființată în cadrul programului ________________________________________________________________
pe toată perioada câ t voi fi angajat în cadrul SC.....................................................SRL.

Semnă tura ……………….

Data ……………….

S-ar putea să vă placă și