Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE

Subsemnatul/a ., domiciliat/a n
., Str. ................................................... Nr. ........, Bl. ......, Sc. ...,
Et. ...., Ap. ....., Jude/Sector ..............................., CNP ..........................................,
posesor/posesoare al/a CI/BI seria ....... nr..................... eliberat/
de .......................... la data de ........................, angajat la SC
.. cunoscnd prevederile Cod Penal privind falsul n declaraii, declar pe
propria rspundere faptul c nu am antecedente penale, nu sunt i nu am fost
urmrit sau condamnat de fapte prevzute de legea penal.

Data Semntura ..