Sunteți pe pagina 1din 1

ANEXA 15 LA CONTRACTUL DE REVANZARE NR.

DIN DATA

Privind declaratia administratorului pentru revanzator

DECLARATIE
Subsemnatul ., nascut in localitatea . la data de
, domiciliat n ., identificat cu B.I./C.I./Pasaport seria, nr. .. emis
de.
la data de., avand CNP...., in calitate de
administrator/reprezentant legal al SC SRL/SA declar pe propria
raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Codul penal privind falsul in declaratii, ca nu am avut nici
o condamnare pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune,
delapidare si ca nu mi s-a atras raspunderea personala la societatile la care sunt/am avut calitatea de
administrator la societati intrate in procedura de insolventa.
Declar pe propria raspundere ca societatea ce o reprezint nu este supusa procedurii
insolventei.
Declar pe proprie raspundere ca societatea ce o reprezint nu este inregistrata in baza de date
a BNR cu privire la incidentele de plati.
Declar pe proprie raspundere ca societatea pe care o administrez nu a emis instrumente
financiare fara acoperire (Bilete la ordin, file cec).
Declar pe propria raspundere ca societatea ce o administrez nu are obligatii financiare
scadente neachitate catre terti comercianti sau catre bugetul de stat.
Declar pe propria raspundere ca semnatura de mai jos reprezinta specimenul meu de
semnatura.

Administrator /Reprezentant legal


SC . SRL/SA

Pagina 1 din 1