Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE DIRECTOR GENERAL,

Subsemnatul (a) domiciliat(a) in


str. nr bl., . ....
ap.... , sector ., posesor (oare) alla seria
nr eliberatd de la data
roose.m] anronat'"""'"J:11:
;;;; ;" ; :)';;;,; i; ,",;;.:
ocuparea postului vacant/temporar vacant de ...

la DireclialServiciul/Biroul
din cadrul ..., cu locul muncii la ,CU
contract individual de munca pe durati nedeterminat5/determinatd de timp.

*Anexez dosarul de concurs care conline urmdtoarele documente:

....,

Dosarul de concurs conline ..file.

*Se va menliona obliqatoriu cum sunt depuse documentele: original/copii xerox/copii legalizate.

Data Semndtura

Domnului Director General al A.N.C.P.l. -> verso


Acord privind datele cu caracter personal

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului UE


67912016 privind proteclia persoanelor jizice tn ceea ce-prive;te prelucrarea
dotelor cu carscter
personal ;i privind libera circulalie a acestor dute.

Semnlturi