Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE DEBRANŞARE PARŢIALĂ

Domnule Administrator Special,

Subsemnatul......…………….................……........................................,domiciliat/cu sediul în Bucureşti,


Str. ……………...….............................................................……., nr. …, bl. …., sc. …, ap. ….., sector …, vă
rog să-mi aprobaţi debranşarea parţială a …....…… corpuri de încălzire din ........ corpuri de încălzire
existente (se va menţiona încăperea care se doreşte a fi
debranşată)............................................................................................................................ la
adresa din Str. ..................................................................................,nr. ...,bl. ..., sc. ..., ap. ...,
sector..., , de la sistemul centralizat de alimentare cu energie termică. Precizez că apartamentul /
spaţiul are ....... camere şi un număr total de ......... radiatoare care au montate repartitoare de
costuri pentru încălzire.
• Debranşarea parţială este interzisă dacă în apartament / condominiu NU sunt montate
repartitoare de costuri pentru încălzire.
• Definiţie condominiu/branşament - un tronson/branşament, cu una sau mai multe scări,
din cadrul clădirii de locuit, în condiţiile în care se poate delimita proprietatea comună.
NUME/PRENUME………………..
DATA:…………. SEMNĂTURĂ …………
TELEFON CONTACT:..................................... ( Ştampilă pentru agenţi economici )

APROBAT,
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI/LOCATARI
PREŞEDINTE
Nume………………………….
Prenume………………………
Semnătură/ştampilă............. ..............

Confirmăm că ap. nr....... are luate în calcul un nr. de.....................................repartitoare


FIRMA DE REPARTITOARE,
SC...............................................
Semnătura ( ştampilă )

S-ar putea să vă placă și