Sunteți pe pagina 1din 2

ANTECONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE

(model orientativ)

Intervenit astazi ........intre:

1. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data


de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al .....,
domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI
seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de .....,
având cod numeric personal......, în calitate de vanzator şi

2. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data


de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al .....,
domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI
seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de .....,
având cod numeric personal........, în calitate de
cumparator.

OBLIGATIILE PARTILOR

1. Subsemnatul vanzator ma oblig sa vand cumparatorului imobilul situat


in...compus din...camere, ...dependinte si teren in suprafata de .....cu
vecinatatile............la N, ........la S, .........la E si ............la V, imobil pe care il
detin in baza actului........( contract de vanzare-cumparare, donatie, certificat de
mostenitor etc) autentificat sub nr. ... din ... si il stapanesc netulburat de la data
dobandirii.
2. Cumparatorul intra de drept si de fapt in posesia imobilului la data autentificarii
actului de vanzare-cmparare, data de la care vanzatorul nu mai are nici un drept
asupra imobilului vandut.
3. Taxele de vanzare-cumparare cad in sarcina cumparatorului ( sau a ambilor etc).
4. Partile se vor prezenta pentru incheierea actului autentic la data.....la Biroul
Notarial......, data la care vanzatorul va avea asupra sa toate actele necesare.
5. Vanzatorul raspunde pentru evictiune, totala sau partiala.
PRETUL

Pretul vanzarii este de..........lei, suma care se achita astfel:

1. avans astazi, la data incheierii prezentului contract, in suma de ........lei;


2. restul de suma la data autentificarii.

SANCTIUNI

1. Daca vanzatorul revine asupra vanzarii este obligat sa restituie cumparatorului de


doua ori suma platita ca avans;
2. In situatia in care cumparatorul se razgandest sau nu respecta temenul, va pierde
avansul platit.

CADRU JURIDIC

Acestui act ii sunt aplicabile dispozitiile art. 969 si urmatoarele din Codul Civil.

Prezentul contract a fost incheiat astazi...........in localitatea.................in ........exemplare,


cate unul pentru fiecare parte, toate originale.

Vanzator, Cumparator,

S-ar putea să vă placă și