Sunteți pe pagina 1din 2

Antecontract de vanzare-cumparare

Încheiat astazi ................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. ............................................................................ cu domiciliul in .............................................................,


(numele si prenumele) (localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............,
avand actul de identitate seria ........... numarul ....................., eliberat de ..................., la data de .................,
codul numeric personal .........................................................................., in calitate de promitent-vanzator si

1.2. ............................................................................ cu domiciliul in ..............................................................,


(numele si prenumele) (localitatea)
str. .................................... nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .............,
avand actul de identitate seria .........., numarul ....................., eliberat de ..................., la data de .................,
codul numeric personal ........................................................................, in calitate de promitent-cumparator,

au convenit sa incheie prezentul antecontract de vanzare-cumparare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Promitentul-vanzator se obliga sa vanda promitentului-cumparator apartamentul nr. ...........situat


in ........................., str. ........................... nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj .....,
judetul/sectorul .............................., avand numarul cadastral ..............................., compus din
(localitatea) ....... camere de locuit si dependinte (vestibul, bucatarie, baie, culoar, camera de serviciu,
balcon, logie etc.) cu o suprafata utila de .......... mp, reprezentand ...% din imobil, impreuna cu dreptul de
coproprietate asupra partilor si dependintelor comune ale imobilului, care prin destinatia lor sunt in folosinta
comuna a tuturor proprietarilor in cota indiviza de .....%, precum si dreptul de folosinta asupra terenului
aferent apartamentului in suprafata de ...... mp atribuit pe toata durata existentei constructiei.

2.2. Totodata, promitentul-vanzator se obliga sa transmita si postul telefonic instalat in apartamentul sus-
mentionat, cu numarul de apel ............................................

2.3. Promitentul-vanzator detine apartamentul prin .......................................................................................,


conform ................................, transcris sub nr. ...................... din .................., la Judecatoria .....................,
pretul apartamentului fiind achitat integral.

III. PRETUL CONTRACTULUI

3.1. Promitentul-cumparator a platit, iar promitentul-vanzator a primit suma de ................................. EURO


ce reprezinta un avans pentru apartamentul nr. ....................., situat in .........................................................,
str. .......................................... nr. ....., bloc ......, scara ........,etaj ......., (localitatea) judetul/sectorul ..............,
avand numarul cadastral ..........................................
Pretul total al imobilului de la adresa aratata la Pct. II. este de .......................................................... EURO

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Partile contractante se obliga sa incheie contractul de vanzare-cumparare pentru apartamentul sus-
mentionat pana la data de ..........................................

4.2. În cazul in care partile nu vor incheia contractul de vanzare-cumparare in termenul stabilit mai sus:
a) promitentul-vanzator va plati promitentului-cumparator dublul sumei pe care acesta i-a achitat-o la data
incheierii prezentului antecontract;
b) promitentul-cumparator nu va mai putea solicita promitentului-vanzator restituirea sumei platite acestuia.
V. GARANTII

5.1. Promitentul-vanzator garanteaza ca apartamentul sus-mentionat nu face obiectul nici unui litigiu
judecatoresc, ca este liber de orice sarcini (ipoteci), ca nu exista nici o terta persoana care sa ridice vreo
pretentie, indiferent de natura ei, in legatura cu apartamentul care face obiectul prezentului contract si ca il
va preda, in fapt, promitentului-cumparator, la data incheierii contractului de vanzare-cumparare in forma
autentica.

5.2. Promitentul-cumparator se obliga sa achite intergral pretul convenit pana cel tarziu la data incheierii
contractului de vanzare-cumparare in forma autentica.

VI. ALTE CLAUZE

6.1. Promitentul-vanzator il imputerniceste pe promitentul-cumparator sa-l reprezinte cu depline puteri, in


fata oricaror persoane fizice si juridice, precum si in fata autoritatilor administratiei publice si judecatoresti, in
vederea sustinerii si apararii drepturilor si intereselor noastre, putand lua, dupa libera sa apreciere, orice
masuri in legatura cu indeplinirea tuturor actelor de administrare si conservare a drepturilor sale privind
apartamentul, sa plateasca orice suma de bani ar datora catre institutii reprezentand impozite, taxe sau cu
orice alt titlu si, in general, sa faca orice declaratii si cereri si sa primeasca orice inscrisuri oficiale cu privire
la apartament. De asemenea, promitentul-cumparator va efectua, in numele si pentru promitentul-vanzator
orice act sau fapt juridic pentru o buna administrare si conservare a apartamentului.

Redactat si editat/multiplicat in ................. exemplare

Astazi, .................................

PROMITENT-VANZATOR                                                PROMITENT-CUMPARATOR

S-ar putea să vă placă și