Sunteți pe pagina 1din 2

S-a cerut autentificarea prezentului înscris

DECLARAȚIE
Subsemnatul ……………………, în calitate de Președinte al Asociației …………………….,
persoană juridică fără scop patrimonial în curs de constituire, având denumirea rezervată prin dovada
eliberată de Ministerul Justiției sub nr. ………………………, cunoscând dispozițiile prevăzute de art. 326
Cod Penal, declar pe proprie răspundere, în conformitate cu prevederile art. 7, alin. (2), litera c2), raportat la
dispozițiile art. 4, alin. (2), lit. c), punctul 1 din Legea nr. 129/2019 că în ceea ce privește beneficiarii reali ai
Asociației:
1. Membrii fondatori sunt:
……………………., cetățean român, născut la data de …………………, în Jud. ……………, Oraș
…………., domiciliat în Mun. București, sector ………………., Str. …………………., nr. …., et. …., Ap.
…., posesor al C.I. seria …, nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …., la data de ….., CNP …..,
……………………., cetățean român, născut la data de …………………, în Jud. ……………, Oraș
…………., domiciliat în Mun. București, sector ………………., Str. …………………., nr. …., et. …., Ap.
…., posesor al C.I. seria …, nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …., la data de ….., CNP …..,,
……………………., cetățean român, născut la data de …………………, în Jud. ……………, Oraș
…………., domiciliat în Mun. București, sector ………………., Str. …………………., nr. …., et. …., Ap.
…., posesor al C.I. seria …, nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …., la data de ….., CNP …..,,
2. Componența Consiliului Director este:
Președinte – ……………., cetățean român, născut la data de ………………., în Jud. Gorj, Oraș
………………, domiciliat în Mun. București, sector ….., Str. ….., nr. …., et. …, Ap. …., posesor al C.I.
seria …., nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …, la data de …, CNP …..,
Vicepreședinte – ……………., cetățean român, născut la data de ………………., în Jud. Gorj, Oraș
………………, domiciliat în Mun. București, sector ….., Str. ….., nr. …., et. …, Ap. …., posesor al C.I.
seria …., nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …, la data de …, CNP …..,
Secretar – ……………., cetățean român, născut la data de ………………., în Jud. Gorj, Oraș
………………, domiciliat în Mun. București, sector ….., Str. ….., nr. …., et. …, Ap. …., posesor al C.I.
seria …., nr. ….., eliberată de S.P.C.E.P. Sector …, la data de …, CNP …..,

Totodată mă oblig ca anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare
ale beneficiarului real, să comunic Ministerului Justiției datele de identificare ale beneficiarului real, în
vederea înregistrării actualizării evidenței privind beneficiarii reali ai asociațiilor și fundațiilor.
Întocmită și semnată pe proprie răspundere, cunoscând că declarațiile false sunt pedepsite potrivit
legii.
Tehnoredactată conform voinței părților și procesată la sediul *************** din ************,
astăzi, data autentificării prezentului înscris, într-un exemplar original care rămâne în arhiva biroului notarial
și 3 (trei) duplicate, din care unul rămâne în arhiva biroului notarial și 2 (două) exemplare au fost eliberate
părților.
Am primit 2 exemplare.

DECLARANT

Nume................................................

Semnătura.........................................

Urmează autentificarea pe verso.

S-ar putea să vă placă și