Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE IMPRUMUT

Incheiat astazi

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. Dl……… cetatean roman domiciliat in __________, str…., nr…, bloc …, ap….
posesor al CI seria .., nr….., eliberat de Pol….., CNP ……, in calitate de imprumutator,
pe de o parte,
si
1.2. SC SRL, societate romana cu sediul in …., str….., nr. ….., judet …., cod
fiscal ….., in calitate de imprumutat, pe de alta parte,

au convenit, avand in vedere calitatea de asociat detinut de imprumutator, in temeiul


art.100 titlul V din Legea 99/1999, precum si in conformitate cu Legea societatilor
comerciale nr. 31/1990, sa incheie prezentul contract de imprumut, cu respectarea
urmatoarelor clause:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in lei, in suma variabila, in


conditiile stabilite in prezentul contract, in vederea stingerii obligatiilor de plata ce revin
societatii la diverse termene.
2.2 Avand in vedere calitatea partilor si termenii contractului, acestea convin ca
imprumutul nu este purtator de dobanzi.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:


a) sa restituie imprumutul in aceleasi conditii in care a fost acordat respectiv, in numerar
la caseria societatii;
b) sa efectueze plata cel mai tarziu pana la termenul-limita prevazut la pct.4.1;
c) sa suporte toate spezele aferente executarii acestui contract.

3.2. Obligatiile imprumutatorului sunt urmatoarele:


a) sa nu ceara restituirea sumei imprumutate inaite de termenul prevazut la punctual 4.1;
b) sa se prezinte la caseria imprumutatului la termenul indicat de acesta in vederea
incasarii sumelor cuvenite;
c) sa semneze documentele constatatoare ale restituirii imrumutului acordat;

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Imprumutul se acorda pe un termen de 12 luni, incepand cu data de _____________-


partile putand conveni extinderea duratei contractului.
V. Litigii

5.1. Partile au convenit ca toate divergentele ce rezida din sau in legatura cu prezentul
contract vor fi aduse in fata instantelor judecatoresti competente.

VI. CLAUZE FINALE

6.1 Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile
contractante.
6.2.Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala
dinre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
6.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de 2 exemplare, cate unul pentru
fiecare parte, astazi __________, data semnarii lui.

IMPRUMUTATOR, IMPRUMUTAT,