Sunteți pe pagina 1din 2

Contract de prestari servicii

Nr.
Intre :
1.Expertul contabil ___, cu sediul social in ______, inscris in Tabloul Corpului Expertilor
Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, pozitia ____, avand cont ______________
deschis la ____________, denumit Prestator si

1....................................................................................................................................................
..................................................................., cu sediul in _____, inmatriculata la O.R.C. de pe
langa Tribunalul Dolj sub nr....................reprezentata prin…………………………….
...................................................................., denumit Beneficiar ,

s-a incheiat prezentul contract pentru asistenta expertiza contabila judiciara in dosarul
nr................. aflat pe rolul ..................................................................., unde _____________
va fi expert contabil asistent pe langa expertul contabil ce va fi desemnat de instanta.

Art.1. Prestatorul se obliga sa exprime o opinie de specialitate cu privire la obiectivele


admise de instanta in baza documentelor din dosarul nr. _________aflat pe rolul _________
si cele prezentate de beneficiar acestuia, cu ocazia efectuarii Raportului de expertiza
contabila dupa ce, in prealabil, au fost certificate de acesta.

Art.2. Beneficiarul expertizei contabile se obliga sa puna la dispozitia prestatorului toate


documentele necesare intocmirii Raportului de expertiza contabila.

Art.3. Prestatorul se obliga sa asigure asistenta de specialitate in intocmirea Raportului de


expertiza contabila judiciara unde este numit expert contabil asistent, in conformitate cu
normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabila ; acesta va fi depus la
instanta.

Art.4. Beneficiarul Raportului de expertiza contabila judiciara se obliga sa plateasca


prestatorului onorariul in suma de........................, cu O.P. in contul acestuia
_____________________ sau in numerar la casierie la data semnarii contactului ...........

Art.5. In conformitate cu principiile deontologiei profesiei contabile liberale partile se obliga


sa asigure confidentialitatea informatiilor reciproce la care au acces cu ocazia executarii
prestatiei care face obiectul prezentului contract .

Art.6. Forta majora


Niciuna dintre partile contactante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de
executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in
baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Art.7. Litigii
In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse
spre solutionare comisiilor de arbitraj si, in cazul in care nu se rezolva, instantelor
judecatoresti competente.

Art.8. Clauze finale


1
Daune interese
In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le
indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati daune
interese. Cuantumul despagubirilor ce ar putea fi datorate de PRESTATOR in baza
raspunderii civile contractuale ca urmare a nerespectarii sau a indeplinirii necorespunzatoare
a obligatiilor prevazute in prezentul contract in nici un caz nu poate depasi onorariul prevazut
la art 4.

Modificarea contractului
Orice modificare a conditiilor prezentului contract va face obiectul unui act aditional, inclusiv
conditiile in care se poate modifica onorariul.

Incetarea contractului
Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica
celeilalte parti, cu cel putin cu 3 zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa isi produca
efectele.

Neplata onorariului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art 4 din contract duce la
rezilerea contractului de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate si fara
nici o alta procedura juridica sau extrajudiciara. Prezentul pact comisoriu de gradul IV isi
produce efectele de la data scadentei obligatiei neexecutate.
Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre
partile contractante.

Art.9. Prezentul contract s-a incheiat azi ........ la Craiova, in 2 exemplare, intra in vigoare cu
data semnarii si se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie.

Prestator , Beneficiar ,

Expertul contabil

S-ar putea să vă placă și