Sunteți pe pagina 1din 4

GEROED INSTAL SRL,TEL 0786687314,EMAIL : Geroedinstal89@gmail.

com

CONTRACT PRESTARI SERVICII


NR 13/24.01.2019

1.Partile contractante

SC GEROED INSTAL SRL persoana juridica romana,cu sediul in Magurele,str


Alunis nr 69,camera 1, avand CIF: 39011595 inregistrat la Registrul Comertului sub nr
J23 /1097 /2018 ,cont IBAN RO64BTRLRONCRT0437106501 deschis la Banca
Transilvania sucursala Oras Magurele, reprezentata de STOICA PETRE in calitate de
ADMINISTRATOR,numita in continuare“EXECUTANT”

Si

BAICU GIORGICA PF,cu sediul social in Bucuresti,sector 4,str Frumusani nr 8,bl


101,sc 1,et 7 ap 48 , CIF: RO27972523,reprezentata de BAICU GIORGICA in calitate de
administrator,IBAN RO75BUCU2082235330466RON deschis la ALPHA BANK
,numita in continuare”BENEFICIAR”

2.OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Executia instalatiei sanitare si termice doar la interior,montajul centralelor


termice,al obiectelor sanitare si al radiatoarelor,carotat in caramida-1 singura
gaura pentru kit-ul de evacuare al centralei termice in santierul din Sos Oltenitei nr
8A,Popesti Leordeni,Jud Ilfov

3.DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii de catre fiecare parte si inceteaza
la data de 24.01.2020.

4.GARANTII

4.1 Garantia pentru lucrarile executate este de 3 ani de zile,conform Legii 10/1995
privind calitatea în construcții,completata si modificata cu Legea nr. 163/2016 .
4.2Executantul raspunde in perioada de garantie pentru calitatea lucrarilor executate.
4.3 Executantul isi asuma raspunderea pentru lucrarile efectuate in eventualitatea unui
control
4.4 Perioada de garantie a lucrarilor incepe la data receptiei finale,data la care partile vor
semna un proces verbal de finalizare lucrari
4.5 Beneficiarul va notifica executantul telefonic,prin fax,prin email sau prin postaasupra
oricarei plangeri sau reclamatii intervenite in perioada de garantie.
4.6 Executantul are obligatia ca in termen de 2 zile de la primirea unei astfel de notificari
in functie de gravitate,sa remedieze problema,in baza unui process verbal incheiat intre
parti sau reprezentantii partilor,fara costuri suplimentare pentru beneficiar.
Firma executanta nu acorda garantie pentru materialele folosite la executia
lucrarilor,acestea fiinf achizitionate de catre Beneficiar.
4.7 Daca executantul,dupa ce a fost notificat,nu resuseste sa remedieze defectiunea in 2
zile,beneficiarul are dreptul de a solicita daune-interese,sau poate remedia problema cu
o alta societate,urmand ca Executantul sa achite contravaloarea lucrarilor.
4.8 Garantia acordata nu include instalatiile asupra carora acesta nu a actionat.
4.9 Interventia de orice natura asupra instalatiei executate,cu exceptia art 4.7 de catre alte
persoane sau fara a anunta Executantul duce la suspendarea garantiei.

5.PRETUL LUCRARII SI MODALITATI DE PLATA

5.1 Pretul/ apartament la gata este de 1800lei tva inclus. Factura se emite in ultima zi
lucratoare a lunii si se achita in 01-15 ale lunii urmatoare de catre beneficiar. Pentru a
putea emite facture,lucrarile facturate vor fi receptionate de catre un reprezentant din
santier al Beneficiarului.
Pentru lucrari de remediere a avariilor sau alte lucrari suplimentare,pretul va fi
stability la intocmirea devizului,modalitatea de plata fiind prevazuta intr-un act additional
si stabilita de comun acord intre parti.

6.OBLIGATIILE SI DREPTURILE PARTILOR CONTRACTANTE

6.1 Obligatiile si drepturile Executantului sunt:


-Sa execute lucrarile la nivelul de calitate propus;
-Sa execute lucrarile conform documentatiei tehnice de executie;
-Sa participe impreuna cu Beneficiarul la receptiile partiale si la receptia finala la
termenele convenite;
-Sa foloseasca pentru executarea lucrarilor ustensile si aparate din dotarea sa proprie;
-Sa asigure un numar suficient de personal calificat pentru executarea lucrarilor;
-Sa intruiasca si sa asigure personalul lucrator conform cerintelor legale in materie de
protectia muncii,fiind direct raspunzator de securitatea si protectia salariatilor sai pe
santier;
-Responsabilitatea securitatii uneltelor si a altor bunuri apartinand Executantului ii revine
acestuia;
-Tot personalul Executantului prezent pe santier va purta echipament de protectie pus la
dispozitie de catre acesta;
-Sa procedeze la curatarea spatiilor de lucru utilizate exclusive de el, la strangerea
resturilor, a gunoiului si a altor astfel de elemente inclusive transportarea lor la locurile
special amenajate din santier;
GEROED INSTAL SRL,TEL 0786687314,EMAIL : Geroedinstal89@gmail.com

-Sa verifice lunar starea instalatiei sanitare si termice


-Sa verifice lunar starea robinetilor
-in cazul avariilor sa intocmeasca necesarul de material pentru remedierea intr-un timp
cat mai scurt a defectiunii aparute

6.2 Obligatiile si drepturile Beneficiarului sunt urmatoarele:


-Sa plateasca Executantului sumele de bani cuvenite la termenul si in conditiile prevazute
in contract;
-Sa predea Executantului la timp documentatia tehnica de executie completa dupa care se
executa lucrarile;
-Sa asigure front de lucru Executantului pentru realizarea lucrarilor prevazute in contract;
-Sa efectueze receptia si preluarea lucrarilor.
-Sa aprovizioneze imediat executantul cu piesele necesare in cazul vreunei avarii
-Sa achite valoarea lucrarilor suplimentare conform anexelor stabilite
-Sa anunte xecutantul in cel mai scurt timp in cazul vreunei avarii

7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

7.1 In cazul in care Executantul nu-si indeplineste obligatiile contractuale,Beneficiarul isi


rezerva dreptul de a percepe penalitati de 0.1% pe zi din valoarea lucrarilor
neexecutate,intr-un cuantum care sa nu depaseasca aceasta valoare. Daca exista intarzieri
mai mari de 10 zile fata de termenul de executie,Beneficiarul va putea sa rezilieze
prezentul contract cu notificarea in prealabil a Executantului;
7.2 In cazul in care Beneficiarul nu achita la termen sumele datorate conform prezentului
contract, Executantul isi rezerva dreptul de a percepe penalitati de 0.1% pe zi pentru
suma datorata,calculate de la scadenta si pana la incasare,intr-un cuantum care sa nu
depaseasca aceasta valoare.

8 .FORTA MAJORA

8.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea-totala sau partiala-a
oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract daca neexecutarea sau
executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora,asa
cum este definita prin lege;
8.2 Partea care invoca forta majora este obligate sa notifice celeilalte parti in termen de 5
zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.

9.REZILIEREA CONTRACTULUI
9.1 Contractul poate fi reziliat prin acordul partilor sau pana la expirarea acestuia , adica
dupa incasarea sumelor de catre Executant de la Beneficiar pentru lucrarile contractate.

10.LITIGII

10.1 Eventualele litigii care s-ar ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale
amiabila, iar daca acest lucru nu este posibil,vor fi solutionate de instantele de judecata
competente.

11.DISPOZITII FINALE

11.1 Partile declara ca au calitatea de a reprezenta societatea in vederea semnarii


prezentului contract si sa-si asume responsabilitatea privind respectarea clauzelor
acestuia.
11.2 Prezentul contract s-a incheiat astazi 24.01.2019.in 2(doua) exemplare,cate unul
pentru fiecare parte si intra in vigoare la data semnarii lui cu valabilitate 1 an.

Executant Beneficiar
SC GEROED INSTAL SRL BAICU GIORGICA PF

S-ar putea să vă placă și