Sunteți pe pagina 1din 12

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

- CATERING Nr._________/____________
CAP.I PARTILE CONTRACTANTE
Art.1 Prestatorul si Clientul
(1)

Societatea Comerciala___________________________________________________________,
Sediul: ________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului___________Nr.________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:________________________________________________,
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca____________________________sucursala_____________________________________,
Telefon___________________________e-mail_______________________________________,
reprezentata legal de
Dl/D-na______________________________________________________,
in calitate de:_________________________________________________,
identificat(a) prin:_____________________________________________,
Telefon_________________e-mail________________________________,
in calitate de PRESTATOR DE SEVICII, denumita in continuare in prezentul contract Prestator,

(2)

si
Societatea Comerciala____________________________________________________________,
Sediul: ________________________________________________________________________,
Inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului___________Nr.________________________,
Cod Unic de Inregistrare/Cod fiscal:________________________________________________,
Cont bancar nr._________________________________________________________________,
Banca____________________________sucursala_____________________________________,
Telefon___________________________e-mail_______________________________________
reprezentata legal de
Dl/D-na_____________________________________________________,
in calitate de:________________________________________________,
identificat(a) prin:____________________________________________,
Telefon_________________e-mail_______________________________,
in calitate de CLIENT, denumita in continuare in prezentul contract Client,
(in cazul in care Client este o persoana fizica, se va completa doar spatiul rezervat acesteia)

avand ca temei legal Legea Nr.321/2009 privind comercializarea produselor alimentare, O.G
99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, actualizata (ultima
actualizare are in vedere inclusiv Legea nr.211/2008, pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de
piata), precum si legislatia romana in materie, in vigoare, au convenit incheierea prezentului
contract in urmatoarele conditii:

CAP. II OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.2 Obiectul contractului
(1)

Obiectul prezentului contract il constituie prestarea de catre Prestator in favoarea Clientului


a serviciilor de livrare la comanda a preparatelor culinare comandate de Client - denumite in
1

(2)
(3)

continuare in prezentul contract servicii de catering, in schimbul achitarii de catre Client,


Prestatorului, a pretului aferent acestor servicii.
Serviciile de catering vor fi prestate Clientului in baza comenzilor acestuia, ce se constituie
in anexe la contract si fac parte integranta din acesta (ex. Anexa Nr.1- Comanda Nr.1).
Preparatele culinare, denumite in contract meniuri sunt cele din ofertele Prestatorului.
Pentru comenzi ce nu se regasesc in oferte, Prestatorul poate conveni cu Clientul realizarea
acestora la comanda, cu stabilirea pretului si termenului de finalizare.
Art.3 Ofertele Prestatorului. Liste de preturi. Comenzile Clientului

(1)

(2)

(3)

Comenzile Clientului se efectueaza in baza ofertelor de meniuri prezentate de Prestator si


listelor de preturi aferente. Ofertele Prestatorului pot fi prezentate periodic Clientului, prin
fax sau email sau pot fi consultate de catre Client online pe site-ul ____________________.
Listele de preturi sunt valabile ________zile lucratoare de la data inscrisa pe liste. Dupa
aceasta data listele de preturi pot fi modificate de catre Prestator. In cazul in care Clientul a
lansat comanda inainte de expirarea termenului cu privire la valabilitatea listei de preturi,
Prestatorul va onora comanda la pretul initial chiar daca acesta s-a modificat ulterior
preluarii comenzii.
Pe parcursul derularii prezentului contract, Clientul va solicita serviciile de catering:

si

priodic, dar fara program strict, in baza comenzilor efectuate de Client;

periodic, la aceleasi ore


angajatilor/personalului sau;

(4)

la

aceleasi

locatii,

pentru

deservirea

pentru diverse evenimente ce urmeaza a fi desfasurate;


altfel:___________________________________________________________

Comanda ferma a Clientului este considerata cea inscrisa in anexa la contract (ex. Anexa
Nr.1 Comanda nr.1) la prezentul contract, ce face parte integranta din acesta. Orice
modificare cu privire la comanda ferma va fi anuntata de catre Client, Prestatorului, dupa
cum urmeaza:

modificarile cu privire la meniurile sau cantitatile comandate pentru livrare imediata vor
fi aduse la cunostinta Prestatorului cu maxim_____ore inainte de data stabilita pentru
livrare;

modificarile cu privire la numarul de participanti la eveniment si cantitatile comandate


vor fi aduse la cunostinta Prestatorului cu maxim_____zile lucratoare inainte de data
stabilita pentru eveniment;

comenzile de meniuri noi si/sau inlocuirea meniurilor deja comandate vor fi aduse la
(5)

cunostinta Prestatorului cu maxim_____zile lucratoare inainte de data stabilita pentru


eveniment.
Orice solicitare de modificare dupa datele prevazute la alineatul precedent:
nu va mai fi luata in considerare;

va fi luata in considerare, cu plata unei taxe suplimentare de___% din valoarea comenzii.
Art.4 Calitatea produselor
(1)

Prestatorul garanteaza faptul ca produsele sunt proaspete si preparate in conditii de igiena cu


respectarea tuturor normelor legale in domeniu, fiind direct raspunzator in acest sens.
Pretatorul garanteaza calitatea produselor si ingredientelor folosite la prepararea acestora, si
2

(2)

se obliga sa respecte cerintele Clientului, cantitatile si gramajele stabilite pe baza


cataloagelor si listelor Prestatorului si a comenzilor Clientului.
In cazul in care produsele sunt expirate sau din diferite motive provoaca intoxicatii sau alte
neplaceri persoanelor care le consuma, Prestatorul va fi tinut sa acopere orice fel de pagube
de spitalizare sau alte daune solicitate de Client sau persoanele afectate, in conditiile legii si
ale prezentului contract.
Art.5 Ambalare. Livrare.Transport

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

Produsele vor fi ambalate conform cerintelor Clientului si conform listelor de ambalaj


prezentate de Prestator si inscrise in Anexa nr.1 la prezentul contract. Suportii pentru torturi
sau alte tipuri de suporti vor fi returnate Prestatorului in maxim _____zile de la finele
evenimentului, sub sanctiunea pierderii de catre Client a garantiei prevazute in Anexa.
Livrarea se va face in termenul prevazut in Comanda, la adresa indicata de catre Client.
Prestatorul nu raspunde in cazul intarzierii in livrarea produselor, daca aceasta se datoreaza
transmiterii de catre Prestator a unei adresa gresite sau lipsei unui reprezentant care sa ridice
comanda la adresa indicata.
Intarzierile in livrarea comenzilor din culpa Prestatorului se sanctioneaza conform art.10 din
prezentul contract.
In cazul in care, conform comenzii, Clientul va ridica produsele de la Prestator, Clientul
raspunde de transport si ridicarea produselor in termenul prevazut in comanda.
Conform conventiei partilor, transportul produselor de la Prestator la locul de
livrare/desfasurare a evenimentului se va face dupa cum a optat Clientul in oferta:
de catre Prestator, pe seama si cheltuiala sa in limita a_______km. Transportul peste
aceasta limita sa taxeaza cu _____lei/km in localitate si ____lei/km in afara localitatii;
de catre Client, pe seama si cheltuiala sa.

(6)

Orice intarziere in ridicarea produselor din culpa partii responsabile cu efectuarea


transportului se penalizeaza cu ___% pe ora din valoarea comenzii. Penalitatile se vor
calcula dupa caz prin reducerea sau marirea corespunzatoare a pretului, dupa cum
transportul se afla in sarcina Prestatorului sau a Clientului. Daca prin intarziere s-a produs o
paguba si produsele sau parte din acestea nu au putut fi servite din diferite motive, partea
vinovata va suporta despagubirile prevazute la art.10 al prezentului contract.

(7)

Prestatorul nu raspunde de modul de pastrare a produselor la locatia de desfasurare a


evenimentului dupa livrare, si nici de calitatea si aspectul acestora in cazul in care nu au fost
ridicate la termen de catre Client.

(8)

Predarea-primirea comenzii se va face in baza unui Proces verbal de predare - primire, ce


se constituie in anexa la contract (ex. Anexa Nr.2).

CAP.III PRET SI MODALITATI DE PLATA


Art.6 Pret. Modalitati de plata
(1)
(2)
(3)

Pretul cuvenit Prestatorului este stabilit in functie de meniul ales de catre Client si se va
achita in cuantumul si la termenele prevazute in Anexa nr.1 la prezentul contract..
Listele de preturi sunt valabile conform art.3 al prezentului contract.
Pentru comenzi mai mari de_________lei se ofera discount de____% din valoarea comenzii.
Discountul este prevazut in comanda.

(4)

(5)

Avansul platit nu se restituie, chiar daca Clientul renunta la serviciile Prestatorului, ulterior
incheierii contractului. Restul de pret va fi achitat de Client Prestatorului la ridicarea
produselor sau la o alta data convenita de parti si mentionata in Anexa nr.1.
Plata se va face:

la ridicarea comenzii, prin numerar. Plata se considera efectuata daca a fost efectuata
catre reprezentantul Prestatorului;

in termen de_______zile lucratoare de la eliberarea facturii de catre Prestator;


in termenul prevazut in factura eliberata de catre Prestator;
prin virament bancar, din contul Clientului in contul Prestatorului, indicate in art.1 al
prezentului contract.

altfel______________________________________.
(6)

Pentru fiecare plata Prestatorul va elibera Clientului document justificativ al efectuarii platii
(factura sau dupa caz, factura si chitanta).

(7)

Nici o plata efectuata prin ordin de plata nu va fi considerata primita decat in momentul
ajungerii ei in contul bancar al Prestatorului. Daca data platii coincide cu o zi de sambata sau
duminica sau cu o sarbatoare legala in Romania, Clientul va lua toate masurile necesare
pentru ca plata sa fie receptionata de Prestator in ziua lucratoare care precede respectiva
sambata, duminica sau zi de sarbatoare.

CAP. IV DURATA CONTRACTULUI


Art.7 Durata contractului
(1)

Prezentul contract se incheie pe o durata de ________________, incepand cu data


de____________, pana la data de _______.

(2)

Conform conventiei partilor:

durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul scris al partilor prin act
aditional la contract, contractul incetand de drept la expirarea termenului prevazut la
alineatul precedent, neoperand reinnoirea tacita;

daca in termen de____zile de la expirarea termenului prevazut pentru durata


contractului nici una din parti nu notifica celeilalte incetarea acestuia, contractul se
considera prelungit in mod tacit cu inca_______.

(3)

Pe parcursul derularii contractului Clientul va lansa comenzi periodice conform celor


reglementate de parti.

CAP.V DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR


Art.8 Drepturile si obligatiile Prestatorului
Drepturile si obligatiile Prestatorului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea
fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) sa fie informat din timp despre solicitarile si orice modificari in comanda ferma a
Clientului;
b) sa-i fie achitat pretul, eventualele taxe suplimentare si penalizari de intarziere in
conditiile prezentului contract,

c) sa-i fie inapoiati in buna stare suportii pentru torturi, alte platouri sau ambalaje pentru
care a retinut garantie, in caz contrar avand dreptul sa retina garantia;
d) sa mentina lista de preturi in termenul prevazut in contract;
e) sa ofere produse proaspete si de buna calitate sub sanctiunea daunelor prevazute in
contract si sa le livreze la termen;
f) sa respecte solicitarile Clientului si termenele contractuale precum si sa il informeze pe
Client despre termenul de garantie al produselor si modul de pastrare al acestora;
g) sa asigure transportul daca s-a obligat in acest sens;
h) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
Art.9 Drepturile si obligatiile Clientului
Drepturile si obligatiile Clientului reies din cuprinsul intregului contract, prin respectarea
fiecarei clauze contractuale, cum ar fi spre exemplu, dar nu limitativ:
a) sa beneficieze de produse proaspete si de calitate care sa-i fie livrate intocmai si la
termenele convenite in contract, respectandu-i-se comenzile efectuate;
b) sa il informeze pe Prestator din timp despre orice modificare cu privire la comanda
ferma;
c) sa achite pretul, eventualele taxe suplimentare sau penalitati, conform contractului;
d) sa asigure transportul, daca s-a obligat in acest sens, ridicand produsele in termenul
convenit,
e) orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.
Art.10 Clauza penala
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

Pentru restul de pret ce urmeaza a fi achitat de catre Client Prestatorului, se percep penalitati
de intarziere de _______% din suma restanta, pentru fiecare zi de intarziere, socotite dupa
trecerea unui numar de _______zile de la data la care plata a devenit scadenta.
In situatia aprevazuta la art.4 al prezentului contract, pe langa spitalizare, Locatorul va plati
Clientului cu titlu de daune despagubiri in valoare de___________________________.
In cazul in care produsele nu au fost livrate la termen de catre Prestator din culpa sa, se
percep penalitatile de intarziere prevazute la al.(1) al prezentului articol, ce se calculeaza
prin reducerea proportionala a pretului. Daca prin intarziere s-a produs o paguba produsele
sau parte din acestea nemaiputand fi servite din diferite motive, partea vinovata va suporta
despagubiri, calculate astfel_________________.
In situatia in care Prestatorul nu respecta din culpa sa cerintele Clientului si livreaza alt tip
de produse sau produse cu un alt continut decat cel solicitat de Client prin contract, partile
convin urmatoarele:
se va acorda o reducere de ___% din valoarea totala a comenzii, in cazul in care
produsele neconforme reprezinta pana la _____% din comanda;
refuzarea comenzii de catre Client si rezilierea contractului cu solicitarea de ___ori a
platii avansului in cazul in care produsele neconforme reprezinta pana la _____% din
comanda;
altfel:_________________________________________________________________.
In cazul in care Clientul nu returneaza Prestatorului in termen de _____zile de la finele
evenimentului, suportii pt. torturi, sau alt tip de suporti sau ambalaje pentru care Prestatorul
a retinut garantie, Prestatorul are dreptul sa pastreze garantia retinuta.
Prevederile prevazute la alineatul precedent se aplica si in cazul in care Clientul returneaza
suportii/alte ambalaje deteriorate sau cu alte pagube din vina sa.
5

(7)
(8)

Orice alte penalitati sau despagubiri se platesc conform contractului.


Conform conventiei partilor:

la implinirea termenului scadent penalitatile incep sa curga de drept si debitorul este


de drept pus in intarziere fara sa mai fie necesara o notificare in aces sens;

la implinirea termenului scadent penalitatile incep sa curga in urma notificarii


adresate de partea indreptatita celeilalte parti.

CAP. VI INCETAREA CONTRACTULUI


Art.11 Incetarea contractului
(1)

Acest contract inceteaza in una din urmatoarele situatii:


a) expirarea duratei stipulate in contract daca partile nu l-au prelungit in conditiile
convenite;
b) renuntarea la contract de catre Client inainte de inceperea serviciilor, cu pierderea
avansului;
c) la rezilierea sa de catre una din parti, in cazul in care cealalta parte nu isi indeplineste
culpabil obligatiile asumate;
d) alte cauze prevazute de lege.

(2)

Partea care invoca incetarea contractului va notifica celeilalte parti cauza de incetare cu
minimum ____ zile inainte de data la care urmeaza sa-si produca efectele.
Conform conventiei partilor, se considera in vigoare in baza prezentului contract urmatorul
pact comisoriu expres:
Pactul comisoriu expres de gr.I: In caz de neexecutare a obligatiei de catre una dintre
parti contractul se desfiinteaza;
Pactul comisoriu expres gr.II: In cazul in care o parte nu-si va executa obligatiile,
cealalta parte este in drept sa considere contractul ca desfiintat/are dreptul sa desfiinteze
unilateral contractul. (rezolutiunea opereaza pe baza declaratiei unilaterale a partii
indreptatite). Debitorul se va putea libera de datorie prin executare pana in momentul
punerii sale in intarziere;
Pactul comisoriu expres gr.III - In caz de neexecutare de catre una dintre parti a
obligatiei sale pana la un anumit termen si anume_____________, contractul se
considera rezolvit de plin drept;
Pactul comisoriu expres gr.IV - In caz de neexecutare, contractul se considera desfiintat
de drept fara a mai fi necesara punerea in intarziere si fara orice alta formalitate
prealabila.
Conform conventiei partilor:
Oricare parte poate solicita denuntarea (rezilierea) unilaterala a contractului, cu un
preaviz de______zile inainte ca rezilierea sa devina operabila. Vanzatorul este obligat
sa livreze transa comandata si Cumparatorul este obligat sa achite transa comandata,
rezilierea neputand interveni dupa lansarea comenzii si inainte de achitare si livrare;
Contractul nu poate fi denuntat unilateral prin vointa uneia dintre parti.

(3)

(4)

(5)

Rezilierea totala sau partiala a clauzelor contractului nu are nici un efect asupra obligatiilor
deja scadente intre parti.

CAP. VII DISPOZITII FINALE


Art.12 Forta majora si cazul fortuit
(1)

(2)

(3)

(4)
(5)

Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau
totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie
notificat de partea care il invoca, celeilalte parti in termen de ______(zile) de la producerea
lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
Prin forta majora se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de
nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile). Prin caz
fortuitse intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului
sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si
evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din
localitate).
Daca in termen de______(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile
au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa
pretinda daune-interese.
Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se
suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia.
Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi
respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor
incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii
contractului.
Art.13 Notificari intre parti. Litigii.Alte dispozitii finale

(1)

In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte
este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a
prezentului contract.In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa
prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la
data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.Daca notificarea se
transmite prin telex, telefax, e-mail, sau sms, ea se considera primita in prima zi lucratoare
dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale se iau in considerare in masura in
care acestea sunt confirmate si in una din modalitatile descrise mai sus.

(2)

Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si interpretarea clauzelor


prezentului contract se rezolva pe cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti
competente;
Prevederile prezentului contract se completeaza cu prevederile Codului comercial, ale
Codului civil, si a legislatiei romane in materie, in vigoare.
Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul partilor, prin act aditional
la contract scris si semnat de parti.
Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti.Partile convin ca
prezentul act sa constituie, prin vointa lor titlu executoriu, oricare dintre parti putand
pretinde celeilalte executarea obligatiei sau plata daunelor stipulate in prezentul contract.
Prezentul contract, impreuna cu modificarile si anexele sale, reprezinta vointa partilor si
inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.In
cazul incalcarii de catre una din parti a obligatiei(ilor) sale, neexercitarea de catre partea
prejudiciata a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent a respectivei
obligatii nu inseamna ca partea prejudiciata a renuntat la acest drept.Prezentul contract s-a
incheiat azi, ___________________, (la sediul)_______________, in limba romana,

(3)
(4)
(5)

(6)

continand un numar de VII (sapte) capitole, 13 (treisprezece) articole, fiind redactat pe un


numar de _______ pagini, exceptand anexele, in format A4, in 2 (doua) exemplare originale,
cate unul pentru fiecare parte. Orice act aditional sau anexa semnate ulterior, se vor redacta
in acelasi numar de exemplare originale, si se va face mentiune despre acestea pe
exemplarele prezentului contract
Acte anexe la prezentul contract:
1) Anexa nr.1 - Comanda 1;
2) Anexa Nr.2 Proces verbal de predare-primire.

PRESTATOR _______________

CLIENT_______________

ANEXA NR. 1 La CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII CATERING Nr._______/_______


COMANDA Nr 1/_________
I. COMANDA SPECIFICA CATERING
Client:___________________
Persoana de contact:___________________Telefon:________
Nr.
ord

Meniu

Cantitate

Cerinte
speciale

Pret
Per
meniu

Total
fara
discount

Suporti

Discount

Total
meniu

Fel

Garan
tie

Ambalare

Livrare
Locatie

Termen
de livrare

Transport

Pret
transport

1
2
3...
TOTAL

Total pret meniu comanda:________________


Pret transport :___________________
Total garantie ce va fi retinuta:________________________
Total de achitat:_________________
Avans:____________________________
Termen de plata (total/rest de plata):__________________
Modalitate de plata:__________________
Alte mentiuni:___________________
Preluare comanda: data_________/ora___________reprezentant___________________

PRESTATOR______________

CLIENT_______

NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conforme cu obiectul de activitate al Prestatorului sau cu necesitatile Clientului, precum si orice alte date
conform grilelor si normelor interne ale activitatii Prestatorului; - De asemenea, prezenta anexa poate sa lipseasca, in cuprinsul contractului trecandu-se direct meniurile pentru care a optat
Clientul, conform grilelor de preturi si cataloagelor Prestatorului.

ANEXA NR. 1 La CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII CATERING Nr._______/_______


COMANDA Nr 1/_________
II. COMANDA CATERING EVENIMENT SPECIAL
1.

DATE DESPRE EVENIMENT:

Felul evenimentului

2.

Data

Locatie

Nr.participanti
la eveniment

Client

Persoana de contact/telefon

Alte mentiuni

COMANDA FERMA CLIENT:

MENIU
Meniu

Cerinte
speciale

Ornamente/Cerinte
speciale/dedicatii
/ravasuri, etc

Lumanari
/Artificii

Mentiuni speciale
Termen
de
garantie

Mod de
pastrare

Ambalaj, suporti
Ambalaj

Suporti

Pret
Garantie

per/kg/
meniu

TVA

Total cu
TVA

1
2
etc

TOTAL
3.

TRANSPORT

Modul transportului

Efectuat de catre

De la adresa

La adresa

Termen de ridicare produse

Alte mentiuni

conform tabel pct.2


4.

PRET

Total pret

Mod plata

Achitat prin

Data

Total garantie

Alte mentiuni

Avans
Resta de plata

PRESTATOR______________

CLIENT_______

10

Termen de
executare
(ridicare de la
Prestator)

NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa inscrie si alte date, conforme cu obiectul de activitate al Prestatorului sau cu necesitatile Clientului, precum si orice alte date
conform grilelor si normelor interne ale activitatii Prestatorului; - De asemenea, prezenta anexa poate sa lipseasca, in cuprinsul contractului trecandu-se direct produsele pentru care a optat
Clientul, conform grilelor de preturi si cataloagelor Prestatorului.

11

ANEXA NR. 2 La CONTRACTUL DE PRESTARI SERVICII CATERING Nr._______/_______


PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE Nr___/Data____
Pt. COMANDA NR____/_____
SC________________________, Prestator, reprezentat de_____________________, in calitate de_______;
si
SC_______________________,Client, reprezentat de_____________, in calitate de_______________;
- Subsemnatul Prestator declar ca predau Clientului, azi, data semnarii prezentului proces verbal de predare
primare, meniurile/produsele conform Comenzii Nr.____/______.

Starea la predare:______________________________________________________________________;

Constatari:___________________________________________________________________________;

Mentiuni:____________________________________________________________________________;

Pentru marfurile neconforme convenim urmatoarele:_________________________________________;

Solutionari:__________________________________________________________________________;

Mi s-a predat suma de bani _________________in modalitatea_________________________________;

Rest de plata:________________________________________________________________________;

Termen final de plata:________________________________________________________________;

Alte mentiuni:______________________________________________________________________.

Confirm prin aceasta ca mi-am indeplinit obligatia de livrare, si am dreptul la pretul ce mi se cuvine conform
contractului de mai sus, si imi voi exercita acest drept conform legii si prezentului contract.
- Subsemnatul Client declar ca mi s-a predat comanda:

in stare buna;

cu constatarile facute mai sus urmand a se solutiona conform celor convenite si conform
contractului.

Am efectuat plata si am receptionat ca document justificativ:____________________________


Voi achita restul de plata pana cel mai tarziu la data de__________in caz contrar suportand consecintele
contractuale.
Am luat la cunostinta, am predat bunurile si am primit banii

Am luat la cunostinta, am preluat bunurile si am


predat banii,

PRESTATOR__________

CLIENT____________

_____________________________________________________________________________________________
NOTA: Prezenta anexa are un format orientativ. Partile pot sa intocmeasca o alta anexa, intr-un alt fel de format, conform vointei si
activitatii lor.Anexa se completeaza si cu alte date, conforme vointei partilor

12