Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ___ /______________


I.

PARTILE CONTRACTANTE:

1.1. S.C. Aurora Media S.R.L cu sediul social in Bucuresti str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, IPROCHIM Office Building,
judetul/sectorul 1 avand CUI nr. 31185588 si numar de ordine in registrul comertului J40/1413/05.02.2013, contul nr.
RO67INGB0000999903407800 deschis la ING Office Aviatiei, telefon 021 311 31 99, reprezentata prin dl. Marius Medeleanu,
actionar unic al societatii, in calitate de Prestator
si
1.2. S.C................................................................................. cu sediul social in Bucuresti, str. ....................................., nr.
................,bl ..............,sc ..........,et .............., ap .........., sectorul ...., avand CUI nr. ........................., numar de ordine in
registrul comertului J........../.............. / ...................., contul nr. . deschis la Banca
...................................., telefon , fax , reprezentata prin ..................................., cu
functia de .........................., in calitate de Beneficiar
au convenit sa incheie prezentul contract de prestari servicii, cu respectarea urmatoarelor clauze:
II.

OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1.

Prestatorul va asigura Beneficiarului servicii de promovare pe retele sociale a produselor/serviciilor Beneficiarului, astfel:
a. Gestionarea integrat - Social Media Marketing
b. Crearea i/sau personalizarea conturilor de social media cu un cover i o poz de profil originale
c. Facebook Dynamic Cover schimbarea periodic a cover-ului n funcie de evenimente, produse, concursuri, promoii
etc.
d. Administrarea conturilor de social media create
e. Editare si creatie a textelor si imaginilor necesare postarilor in conturile social media
f. Targetare grupuri Facebook obtinerea de aprobari din partea administratorilor grupurilor si adaugarea in 50-100 grupuri
lunar
g. Postari in pagina Facebook - 3 postari/zi
h. Postari multiple zilnice in grupurile Facebook prin intermediul platformei Aurora Automatic Poster - 1 postare/zi
i. Creterea numrului de fani prin Boost reach
j. Interaciune cu fanii posts engagement
k. Sincronizarea postrilor cu toate reelele sociale
l. Campanie Digital Marketing promoii pentru produse (produse cu discount, pachete produse, produse cadou, articole cu
livrare gratuit, concursuri)
m. Analiza i semnalare permanent a modificrilor realizate de competitor i utilizarea acesteia pentru o promovare
constant updatat.
n. Mail marketing (cu baza de date a clientului i suport pentru creterea permanent a acesteia)
o. Integrare RSS feed
p. Integrare platforma Google Analytics
q. ntocmirea i transmiterea unui raport de activitate
r. Partitie server dedicata pentru comunicari si update pe platforma clienti Aurora Media
s. Account Manager dedicat

2.2.

Activitatile descrise la punctul 2.1. pot suferi modificari de obiect de activitate, servicii efectuate si/sau pret. Acestea vor fi
reflectate prin acte aditionale punctuale, parte integranta a contractului de baza de prestari servicii.
Comunicarea intre parti se va realiza pe platforma de clienti AURORA MEDIA. Prestatorul va realiza contul beneficiarului
si training de utilizare a acesteia, urmand sa puna la dispozitie gratuit platforma de lucru.

2.3.

2.4.

In vederea realizarii in bune conditii a serviciilor propuse de comun acord cu beneficiarul acestora, AURORA va realiza
un grafic de lucru si corespondenta (time-line). Prin aceasta se urmareste monitorizarea permanenta de catre beneficiar a
activitatilor propuse prin obiectul contractului.

III.

DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata contractului este de 1 luna, incepand de la ............. pana la .............., cu prelungire automata, cu exceptia cazului in
care una din parti notifica incheierea acestuia. Contractul se poate incheia in orice moment cu o notificare de cinci zile in
avans, inainte de finalizarea lunii curente de desfasurare a prezentului contract.
IV.

PRETUL CONTRACTULUI SI MODALITATI DE PLATA

4.1. Pretul contractului este de 1000/luna.


4.2. Valoarea in lei a serviciilor prestate este calculata si datorata la cursul oficial anuntat de Banca Nationala a Romaniei in ziua
anterioara emiterii facturii.
4.3. In functie de modificarile suferite la punctul 2.1. (obiectul contractului), pretul mai sus mentionat poate suferi modificari ce vor
specificate, prin act aditional la prezentul contract de prestari servicii.
4.4. SC Aurora Media SRL este inregistrata ca neplatitoare de TVA.
4.5. Plata pretului contractului se face in baza facturii emise de catre Prestator, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea
acesteia, anterior prestarii serviciilor lunare/anuale.
4.6. Factura emisa de Prestator va fi achitata prin virament in contul Prestatorului, stipulat in preambul prezentului contract sau in
orice alt cont pe care acesta il va indica Beneficiarului in acest scop sau in numerar agentului desemnat de Prestator.
4.7. In cazul in care plata facturii nu se realizeaza in intervalul de timp mentionat (cinci zile), activitatea pe conturi se suspenda
automat, urmand a fi reluata odata cu confirmarea platii realizata prin banca sau alta forma de comun acord agreata.
V.
5.1.

5.2.

5.3.

OBLIGATIILE PARTILOR
Prestatorul se obliga
b. sa realizeze serviciile specificate la Cap. II, 2.1.
c. sa urmareasca realizarea obiectului contractului la standardele prevazute in contract.
a.
b.
c.
d.

Obligatiile Beneficiarului sunt urmatoarele:


sa plateasca pretul contractului in cuantumul si la termenul stabilit prin prezentul contract.
sa furnizeze datele necesare completarii si actualizarii conturilor social media (foto, texte, video etc.)
sa puna la dispozitia prestatorului o persoana de contact, in masura sa raspunda solicitarilor prestatorului
sa raspunda la solicitarile prestatorului intr-o perioada de timp adecvata.
Beneficarul este obligat sa furnizeze raspunsuri la solicitarile obiective ale prestatorului. In cazul in care beneficiarul nu
raspunde solicitarilor prestatorului, contractul va continua pana la incheierea lui de drept, indiferent de faptul ca nu a mai
fost desfasurata nici un fel de activitate pe conturi. Beneficiarul este obligat sa plateasca suma contractului considerat
in vigoare pana la notificare de incheiere (conform pct. 7.2. incetarea contractului), lipsa activitatii pe conturile de
social media fiind vina absoluta a acestuia si nefiind in sarcina prestatorului care aloca un account manager
dedicat si timp necesar realizarii activitatilor si obiectului contractului.

VI. CESIUNEA CONTRACTULUI


6.1 Partile contractante nu vor putea cesiona partial sau integral drepturile si obligatiile prevazute de prezentul contract unei terte
persoane fara acordul expres, scris, al celeilalte parti.

VI. INCETAREA CONTRACTULUI


7.1 Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral/unei instante judecatoresti, in
cazul in care una dintre parti:
a. cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti ale prezentului
contract;
b. incalca vreuna din obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua
nerespectare a acestora va aduce la rezilierea prezentului contract;
c. este declarata in incapacitate de plata sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte de
inceperea executarii clauzelor prezentului contract.
7.2 Partea care invoca o cauza de incetare prematura a prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin 5 zile inainte
de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
VIII. FORTA MAJORA
8.1 Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator
total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei
respective a fost cauzata de forta majora.
8.2 Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice cealalta parte, in termen de 5 zile de la producerea evenimentului si
sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3 Daca in termen de 5 (zile) de la producere, evenimentul respectiv nu se finalizeaza partile au dreptul sa-si notifice incetarea
de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI
9.1 Notificarile realizate de parti sunt valabil indeplinite daca vor fi transmise, la urmatoarele adrese de corespondenta ale Partilor
contractante:
9.1.1. SC Aurora Media SRL
- Str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, cam 803 A, IPROCHIM Office Building, Sector 1, Bucuresti
9.1.2. S.C. ................................. SRL
- ..........................................................................................................................................
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire
(A.R.), si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal receptor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin fax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre
modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
10.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a
executarii clauzelor prezentului contract.
XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1
11.2

Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu prezentul contract se va rezolva pe cale amiabila de catre reprezentantii
celor doua parti contractante.
In cazul in care rezolvarea nu este posibila pe cale amiabila, litigiile vor fi solutionate de instantele competente.

XII. CLAUZE FINALE


12.1
12.2

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de 2 exemplare, toate cu valoare de original, cate 1 exemplar pentru fiecare
parte a prezentului contract.

PRESTATOR
S.C. AURORA MEDIA S.R.L.

BENEFICIAR
S.C. ___________________ S.R.L.

Actionar Unic
Marius Medeleanu

___________________
___________________

FISA DE CONTACT:

1. Beneficiar:
a. Nume, prenume persoana de contact:
b. Telefon:
c. Adresa e-mail: .........................

2. Prestator:
a. Nume, prenume persoana de contact:
b. Telefon:
c. Adresa e-mail: .........................