Sunteți pe pagina 1din 3

ACORD DE CONFIDENTIALITATE SI LOIALITATE nr.

_____/ din data de ________________

SC ______________ SRL, cu sediul in Timisoara, __________________, CUI _______________, Nr. ORC _________________, Cont IBAN: ______________________, Banca ________________ Timisoara, reprezentata de _________________ in calitate de Director, si S.C. ____________ SRL, cu sediul in _______________, Str._____________ nr. ___, l. _____, sc. __, ap. _____, C.U.I.: ________________, Nr.Re!.Com.: _____________" reprezentata prin ____________ administrator, convin de comun acord sa incheie prezentul Acord pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor, documentelor si a materialelor in legatura cu acestea, transmise intre cele doua firme, indiferent de proprietar sau de directia transferului precum si pentru loialitate comerciala si concurenta loiala intre parteneri. Pentru a deosebi rolul celor doua firme intr-un transfer de acest fel, vom denumi Furnizor firma care constituie sursa transferului si Beneficiar firma care este destinatia transferului. Acest acord de confidentialitate si loialitate acopera toate asemenea transferuri intre cele doua firme pe parcursul perioadei de valabilitate, indiferent de directia transferului. Inainte de orice transfer de date sau negocieri, ambele firme trebuie sa accepte termenii si conditiile de mai jos: Art.1. Obligatia de confidentialitate #$%. &urnizorul este de acord sa dez'aluie Bene(iciarului date, in(ormatii, documente si materiale in le!atura cu acestea, con(orm celor stipulate in prezenta con'entie, pri'ind o relatie de a(aceri, de parteneriat sau o acti'itate cone)a, iar Bene(iciarul este de acord sa le utilizeze e)clusi' pentru scopul si in le!atura cu e'aluarea acestor relatii sau acti'itati. #*%. In(ormatiile pe care Bene(iciarul ___________________________ S.R.+. le o tine ca e(ect al e)ecutarii relatiilor de a(aceri intre parti sau pe cale incidentala sunt apreciate ca strict con(identiale si sunt supuse dispozitiilor prezentei con'entii precum si le!islatiei in 'i!oare pri'ind ecret!l co"ercial i ecret!l de er#ici! . #,%. &ac o iectul ecret!l!i co"ercial i al ecret!l!i de er#ici! urmatoarele in(ormatii, date si documente de care Bene(iciarul a luat cunostinta: a% situatia (inanciara a societatii% proiectele si pro!ramele de a(aceric% produsele li'rate si neli'rated% procedeele de (a ricatiee% licentele sau re'etele de in'entie(% rezultatele acti'itatii de cercetare.proiectare.e)ecutie!% prezentari, teste, mostre si demostratii/% structura ancilor de datei% strate!iile de 'anzare si modul de promo'are a produselor0% porto(oliul de clienti e)istenti si potentiali ai companiei1% orice in(ormatii pri'ind clientii companiei o tinute in acti'itatea curenta-

l% in(ormatii pri'ind preturile, discounturile acordate, precum si modalitatile si termenele de plata a!reate cu clientiim% 1no2"/o2 te/nicn% orice alte in(ormatii pri'ind or!anizarea si (unctionarea curenta a companiei etc. 3le se re(era si la modul de stocare si reprezentare a datelor, in(ormatiilor, documentelor si materialelor in le!atura cu acestea. #4%. Bene(iciarul se o li!a sa pastreze (ata de persoanele (izice si 0uridice straine de relatia de a(aceri intre parti con(identialitatea a soluta asupra datelor si procedurilor te/nice si comerciale de care ia cunostinta pe intrea!a durata de derulare a acti'itatii comerciale, precum si dupa incetarea raportului de cola orare. De asemenea Bene(iciarul se o li!a sa nu dea nici un (el de relatii la terti despre a(acerile si dotarile &urnizorului, precum si despre documentatiile te/nice si economice, respecti' sa nu le (aca accesi ile pe nici o cale, (ara acordul anterior scris al acestuia. #5%. Bene(iciarul poate dez'alui in(ormatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente de tipul celor mentionate la pct. #,% numai persoanelor implicate in e)ecutarea o li!atiilor de ser'iciu sau de a(aceri si care au le!atura cu ele sau acelor persoane pentru care 'a o tine apro are in scris de la &urnizor prin directorul acesteia sau alte persoane desemnate in acest scop de &urnizor. #6%. Bene(iciarul se o li!a ca, timp de cel putin , #trei% ani de la data incetarii raporturilor de cola orare sa pastreze con(identialitatea in(ormatiilor, datelor si documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul realizarii acestor raporturi. #7%. Toate documentatiile si.sau unurile care se re(era la acti'itatea pro(esionala sau comerciala puse de catre &urnizor la dispozitia Bene(iciarului pentru des(asurarea acti'itatii sale 'or (i pastrate cu toata !ri0a de catre acesta pe toata durata contractului de cola orare si 'or (i restituite imediat &urnizorului la cerere, cel mai t8rziu p8na la momentul incetarii raportului de cola orare. Totodata, Bene(iciarul se o li!a ca la predarea acestora sa asi!ure &urnizorul ca nu mai poseda si alte o iecte prin semnarea unui proces 'er al de predare"primire sau a unei declaratii de con(ormitate. Art.$. Obligatia de conc!renta loiala #$%. In realizarea obligatiei de conc!renta loiala fata de %artener , pe perioada 'ala ilitatii contractului de parteneriat, Bene(iciarul se o li!a ca, in mod direct sau prin societati interpuse sa nu des(asoare acti'itate comerciala identica sau similara cu cea a &urnizorului ori alta acti'itate de natura sa implice produse ale &urnizorului sau similare acestora. #*%. In acelasi sens, Bene(iciarul se o li!a, ca pentru situatia in care, p8na la data semnarii prezentului act, se !aseste intr"una din situatiile descrise mai sus, sa ia in termen de ma)im $5 #cincisprezece% zile lucratoare masurile ce se impun pentru eliminarea situatiilor contrare dispozitiilor de mai sus. Art.&. Obligatia de loialitate co"erciala #$%. In realizarea o li!atiei de loialitate comerciala, pe perioada 'ala ilitatii contractului de parteneriat, Bene(iciarul se o li!a ca atunci c8nd, in nume propriu sau prin societati interpuse, are, intr"o operatiune determinata le!ata de acti'itatea comerciala derulata in comun, interese contrare (ata de Bene(iciar, sa anunte despre aceasta in termen de *4 de ore.

#*%. In acelasi sens, Bene(iciarul se o li!a ca pentru o perioada de $9 luni dupa incetarea raporturilor de cola orare sa nu intreprinda nici o actiune de deturnare a clientelei &urnizorului nici in mod personal sau prin interpu:i. #,%. Bene(iciarul se o li!a ca la incetarea contractului de cola orare, precum :i pentru o perioada de $9 luni de la incetarea acestuia sa nu se an!a0eze in raporturi de cola orare de orice (el cu o companie a(lata in liti!ii comerciale sau de concurenta neloiala cu &urnizorul. Art.'. Alte cla!(e #$%. Di'ul!area de catre Bene(iciar, cu intentie sau din culpa, de in(ormatii, date sau documente care intra su incidenta secretului comercial si a secretului de ser'iciu, nerespectarea o li!atiei de (idelitate (ata de &urnizor in e)ecutarea relatiilor de cola orare precum si cauzarea de catre Bene(iciar, cu intentie sau din culpa, de pre0udicii materiale si morale constituie a atere !ra'a de la dispozitiile contractului de cola orare si instituie o li!atia Bene(iciarului de"a despa!u i &urnizorul corespunzator pre0udiciilor pe care i le"a produs. #*%. ;odi(icarea, completarea sau con'entii separate ale acestui acord sau a clauzelor acestuia au e(ect numai daca constituie o iectul unui alt act aditional scris, care (ace re(erinta e)presa la acest acord. <rezentul acord contine , #trei% pa!ini si s"a inc/eiat azi, ________________ in doua e)emplare ori!inale, c8te unul pentru (iecare parte. )eneficiar, _____________________________ _____________________________ oc semnatura !i !tampila semnatura !i !tampila _________________________________ _________________________________ Nume si <renume si <renume F!rni(or,

oc

Nume