Sunteți pe pagina 1din 2

ACORD DE LUCRU

Nr._________din_______

Prezentul acord de lucru se incheie intre partile contractante:


Dl/D-na________________________in calitate de asociat si/sau administrator al societatii
comerciale_______________________atat in nume personal cat si in numele societatii comerciale sus
mentionate ,identificata prin CI/BI ,seria____,nr.__________ eliberata la data de _____________ de
catre____________,avand CNP____________________ ,pe de o parte,in calitate de CLIENT-
BENEFICIAR DE SERVICII
Si,
C.A.COLTUC MARIUS VICENTIU ,avand sediul in Aleea Arutela,nr.2,bl.M18,et.6,ap.37 ,sector 6 ,in
calitate de PRESTATOR DE SERVICII,pe de o parte.
Prin acest acord cabinetul COLTUC MARIUS se angajeaza sa ofera servicii de consultanta juridica in
conformitate cu legislatia in vigoare.

Termen limita

Prin prezentul Acord ne angajam sa va prezentam, în scris, comentarii, opinii si orice materiale referitoare
la problemele ce va privesc, într-un interval de timp asupra caruia convenim de comun acord în scris(care
nu poate fi mai mare de 3 zile), prin mesaje transmise prin fax, posta electronica sau alte mijloace de
comunicare disponibile.
Partile convin derularea prezentului acord de lucru pe o perioada de minim 6 luni de zile.

Obiect

C.A. Coltuc Marius ,personal sau prin substituitii agreati va proceda la acordarea de asistenta
juridical/consultanta in vederea infiintarii/modificarii unei/unor societati comerciale la cererea clientului
beneficiar de servicii.
Pe perioada de derulare a acestui acord la cererea scrisa/telefonica a clientului se va analiza contractele
comerciale care se vor realiza cu tertii de catre client, Cabinetul il va asista complet din punctual de vedere
al afacerilor ,managementului , obtinerii de avize,licente,documentatii,intabulari,litigii ,diferente financiare
si sau comerciale .

Pentru sectorul de activitate –recuperari creante, clientul va plati taxele judiciare catre statul roman,precum
si in faza de executare ,onorariile executorilor judecatoresti competenti si va urmari si finalizarea execurarii
silite. Prestatorul nu va cere plata vreunei sume de bani pentru acest sector si va depune toate diligentele
pentru recuperarea sumei respective.

Onorariu

Clientul se angajeaza sa plateasca o suma de minim 200 euro lunar,pe baza instiintarii de plata primite de la
prestatorul de servicii.
Termenul de plata este de 3 zile de la instiintare,in caz de intarziere/ neexecutare / executare
necorespunzatoare urmand a se plati penalitati de 0,5 % din suma pentru fiecare zi intarziere. Tariful acesta
se va calcula la un numar de maxim 5 dosare pe luna(pentru recuperare creante),pentru celelalte servicii un
numar de 3 modificari lunare a unei societati/o infiintare de societate,analiza a 2 contracte
comerciale,redactarea a maximum 2 contracte comerciale specifice clientului si participarea la maximum 2
intalniri de afaceri ale clientului, 2 probleme de dreptul muncii, 4 consultatii juridice..
Obligatiile partilor

Clientul se angajeaza sa transmita catre prestator toate documentele sustinerii si realizarii demersurilor
juridice.
Clientul se obliga sa plateasca onorariul in cuantumul si la termenele stabilite in contract.De-asemenea va
urmari in cadrul sectorului recuperari creante ,recuperarea efectiva a sumelor de bani prin parcurgerea
tuturor cailor legale substantiale si procedurale aplicabile.
Cabinetul se obliga sa efectueze urmatoarele servicii:
- reprezentarea si apararea cu mijloace specifice a drepturilor si intereselor legitime ale clientului in
raporturile cu autoritatile publice,institutii si orice persoana fizica sau juridica.
- Consultatii si comentarii asupra actelor normative care au sau pot avea implicatii asupra activitatii
clientului ,pe masura aparitiei lor
- Redactare de acte juridice necesare indeplinirii activitatii clientului
- Respectarea unei obligatii de diligenta in ceea ce priveste sectorul recuperari creante
- Asistarea completa la intalnirile privind negocierea contractelor ,oferirea solutiilor legale din punctul
de vedere clientului ,dar cu respectarea dispozitiilor legale

Confidentialitatea

Cabinetul se obliga sa pastreze confidentialiatea si secretul profesional cu privire la activitatea si


relatiile comerciale ale clientului.
Clientul se obliga sa patreze confidentialitatea asupra onorariilor percepute de avocat si asupra activitatii
acestuia.
Alte clauze
Sub nici o forma si în nici o conditie, prestatorul de servicii nu va fi raspunzatoar pentru nici o pierdere,
costuri sau cheltuieli care ar rezulta din sau ar fi în legatura cu neglijente, acte frauduloase sau omisiuni din
partea Clientului , a conducerii acesteia sau a uneia din entitatile sale.
Neindeplinirea /indeplinirea cu intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale de
catre una din parti dau celeilalte parti dreptul de rezilia contractul, cu o notificare prealabila de 15
zile.Clientul este obligat sa plateasca toate sumele datorate pana in acel moment ,daca denunta unilateral
contractul,si aceasta se datoreaza culpei sale exclusive.
Raporturile dintre parti nu pot fi dovedite decat prin prezentul acord
Toate litigiile privitoare la nasterea,modificarea,stingerea si interpretarea prezentului contract vor fi
solutionate pe cale amiabila.Daca acest lucru nu este posibil,litigiile se vor deferi instantelor judecatoresti
competente.
Prezentul acord,conform L.51/1995 reprezinta titlu executoriu,executarea urmand a se porni dupa investirea
lui cu formula executorie ,de catre judecatoria competent

CABINET CLIENT

S-ar putea să vă placă și