Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr.____/__.__.2021

1. PARTILE CONTRACTANTE
Art.1
S.C. _________________ SRL cu sediul ___________________________,
înregistrată în Registrul Comerțului _________ sub nr. ________ reprezentată
legal de către domnul/doamna _____________ în calitate de CLIENT, au
convenit încheierea prezentului contract de prestări servicii.
si
S.C. __________ SRL cu sediul in __________________, înregistrată în Registrul
Comerțului ___________ sub nr ____________ reprezentata legal de către
domnul _________________ in calitate de PRESTATOR, au convenit încheierea
prezentului contract de prestări servicii.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2
________________________

3. DURATA CONTRACTULUI
Art.3
Durata prezentului contract este de __zile cu începere de la __.__.2021
pana la __.__.2021.
Art.4
Termenul contractului poate fi modificat cu acordul scris al ambelor parți,
prin act adițional la prezentul contract, încheiat cu cel puțin 5 zile înainte de
data expirării prezentului contract.

4. ONORARIUL CUVENIT
Art.5
Onorariul pe care clientul ii datorează prestatorului pentru serviciile sale,
sunt de ______ + TVA platibil eșalonat în 3 tranșe, astfel:
- Prima tranșă, 30% din sumă reprezentând livrarea structurilor si
începerea lucrării;
- A doua tranșă, 40% din suma reprezentând jumătatea lucrări
( infrastructură și suprastructură );
- A treia tranșă, 30% din suma reprezentând punerea in funcțiune a
spalatoriei complete;

Art.6
Valoarea reala se va calcula ținând-se seama de valoarea medie a
cursului valutar €/lei.

5. MODALITATI DE PLATA
Art.7
Plata se va efectua numeral sau ordin de plata in termen de 2 zile de la a
emiterea facturii .

6. TERMENUL DE EXECUTARE A SERVICIILOR


Art.8
Termenul de executare a lucrării este de __de zile lucrătoare.
Art.9
Timpul de lucru este de 10 ore zilnic .

7. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.10
Prestatorul se obliga sa realizeze prestația datorata clientului, la data
respectiva din contract .
Art.11
Clientul se obliga sa achite valoarea prestației la termenele stabilite in
contract.

8. COMUNICARI / NOTIFICARI
Art.12
In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parți va fi
considerata valabil îndeplinita daca va fi transmisa celeilalte parți la adresa
menționata in prezentul contract, in scris prin serviciul poștal, prin scrisoare
recomandata cu confirmare de primire.
Art.13
In cazul unor situații urgente, comunicarea poate fi făcută si telefonic, sub
condiția înștiințării reprezentantului legal al societății.
Art.14
In cazul in care comunicarea/notificarea va fi sub forma de fax,
comunicarea se considera primita de destinatar in prima zi lucrătoare celei in
care a fost expediata.
Art.15
Comunicările/notificările verbale nu sunt luate in considerare de nici una
din parți daca nu sunt consemnate prin una din modalitățile mai sus prevăzute.

9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
Art.16
Prestatorul se obliga sa răspundă material pentru pagubele produse din
vina sa (pentru neexecutarea, executarea defectuoasa sau executarea parțiala
a obligațiilor sale) clientului, in timpul executării serviciilor.
Art.17
In caz de executare defectuoasa sau parțiala a obligațiilor contractuale,
prestatorul va plăti clientului daune in valoare de 0,05% .
Art.18
Partea care nu își îndeplinește obligațiile contractuale in termenele si
modalitățile arătate in prezentul contract, este datoare către cealaltă parte o
penalitate cuantificata de 0,05 % din valoarea obligației pentru fiecare zi de
întârziere.

10.FORTA MAJORA
Art.19
Forța majora exonerează de răspundere pârțile, in cazul neexecutării
parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul contract. Prin forța
majora se înțelege un eveniment independent de voința parților, imprevizibil si
insurmontabil, apărut după încheierea contractului si care împiedica pârțile sa
execute total sau parțial obligațiile asumate.
Partea care invoca forța majora are obligația sa o aducă la cunoștința
celeilalte parți, in scris, in maximum 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței
majore se va comunica in maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariție.
Data de referința este data stampilei poștei de expediere. Dovada va fi
certificata de Camera de Comerț si Industrie sau alt organism abilitat de legea
statului care o invoca.
Partea care invoca forța majora are obligația sa aducă la cunoștința celeilalte
parți încetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la
încetare.
Daca aceste împrejurări si consecințele lor durează mai mult de 6 (șase)
luni, fiecare partener poate renunța la executarea contractului pe mai departe.
In acest caz, nici una din parți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la
cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-si onora toate obligațiile pana la
aceasta data.

11.ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.20
Prezentul contract încetează in următoarele cazuri:
- pârțile convin de comun acord încetarea contractului;
- expirarea duratei contractului;
- neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasa a obligațiilor contractuale de
către una din parți;
- in caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea autorizației de
funcționare a unuia din contractanți, caz in care contractul va fi considerat nul,
pârțile însă fiind ținute a îndestula datoriile uneia către alta, datorii rezultate
pana la momentul intervenției cauzei de dispariție.

12.CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI


Art.21
In cazul in care desfășurarea contractului este împiedicata de cauze
independente de voința parților si care schimba condițiile contractuale in așa
fel încât sa devina favorabile uneia din parți (atât de favorabile încât
modificările aduse sa schimbe in totalitate condițiile contractuale), pârțile vor
recurge la numirea unui arbitru, care va soluționa diferendul, soluția data fiind
opozabila parților si/sau vor renegocia termenii si condițiile prezentului
contract.
Art.22
In cazul intervenției unei asemenea cauze, partea care o invoca va trebui
sa notifice către cealaltă parte, in termen de 5 zile de la apariția respectivei
cauze. Partea astfel avizata, va trebui ca in termen de 5 zile de la notificarea
primeai, sa faca o propunere de soluționare, cu încercarea parților de a adapta
contractul la noile condiții.
Art.23
Atunci când pârțile nu ajung la nici o soluție viabila, se va apela la
constituirea si numirea unui arbitru care se va conforma prevederilor
prezentului contract.

13.LITIGII
Art.24
Litigiile care se vor naște din prezentul contract sau in legătura cu prezentul
contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau
desființarea lui vor fi soluționate pe cale amiabila.
Art.25
Litigiile se vor soluționa in instanța
Art.26
Deciziile Curții de Arbitraj vor fi definitive si obligatorii.

14.CLAUZE FINALE
Art.27
Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, cate una pentru fiecare
parte, astăzi __.__.2021 fiind semnat si stampilat de către parți pe fiecare
pagina, producându-si efectele de la data semnării lui.

PRESTATOR, CLIENT .

S-ar putea să vă placă și