Sunteți pe pagina 1din 64

CONTRACT DE CONSULTANŢĂ

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1

Societatea comercială ......................... cu sediul în .................... înregistrată la Registrul


Comerţului ............. sub numărul ............ având contul nr. ............. deschis la
Banca ............................... , codul fiscal nr. .................... prin reprezentanţi
legali ....................................... în calitate de CLIENT

şi

Societatea comercială ......................... cu sediul în·..................... înregistrată la Registrul


Comerţului ............. sub numărul ......... având contul nr. .............. deschis la
Banca ................................ , codul fiscal nr .................... prin reprezentanţi
legali ......................................... , în calitate de CONSULTANT.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Consultantul va presta următoarele servicii de


consultanţă: ..........................................................................................................................

având drept scop:

........................................................................................................

Art. 3

Aceste servicii vor fi asigurate de consultant la capacitatea şi eficienţa sa maximă timp de


minimum ................. ore pe lună.

Mărirea minimului de ore se poate face prin act adiţional încheiat şi semnat de părţi.

Consultantul va depune eforturi rezonabile şi scrupuloase pentru prestarea acestor


servicii.

Părţile iau act de faptul că serviciile prestate de către consultant nu au caracter exclusiv şi
că ele se vor presta în locurile şi momentele pe care consultantul le consideră
convenabile.

În plus, consultantul va garanta conformitatea serviciilor cu legile aplicabile.


Clientul nu îşi asumă nici o răspundere pentru modul în care consultantul prestează
serviciile de consultanţă.

3. DURATA CONTRACTULUI

Art. 4

Prezentul contract se încheie pe o durată de ............. zile/luni/ani, începând cu data


de .............. până la data de .................. , putând fi prelungit prin acordul scris al părţilor
contractante cu cel puţin ......... zile înainte de expirare.

4. PREŢ ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 5

Clientul este de acord să plătească consultantului o sumă de ................... lei/USD pe ora


de lucru efectuată.

Art. 6

Plata orelor de lucru se va face lunar până la data de ...................... prin


numerar/dispoziţie de plată/CEC.

Art. 7

Clientul este de acord să ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le va face


în numele clientului şi cu care clientul este de acord în prealabil. Decontarea acestor
cheltuieli se va face pe bază de listă însoţită de chitanţe. Cheltuielile rambursabile includ:
................................... .

5. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

Art. 8

În procesul încheierii şi executării prezentului contract, consultantul acţionează


permanent în calitate de prestator independent.

Nici una dintre părţi nu poate să angajeze sau să facă cheltuieli în numele celeilalte părţi.

Art. 9

Consultantul se obligă să plătească toate impozitele, taxele, penalizările şi/sau alte


contribuţii similare generate sau care ar putea fi generate de serviciile prestate în baza
prezentului contract.
Consultantul nu este angajat al clientului şi nu are dreptul să contribuie la fondul de
pensii, ajutorul de şomaj sau alte fonduri ale clientului, să cumpere acţiuni ale clientului
ori să beneficieze de alte avantaje similare pe care clientul le acordă angajaţilor săi.

Art. 10

Consultantului nu i se permite să se angajeze în nici o activitate în conflict cu interesele


clientului.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 11

Consultantul se obligă:

- să asigure clientului serviciile stipulate în prezentul contract;

- să asigure aceste servicii la capacitatea şi eficienţa sa maximă în timp de


minimum ......... ore pe lună;

- să nu se angajeze într-o activitate în conflict cu interesele clientului, cu excepţia celor


aduse deja la cunoştinţa clientului;

- să îşi îndeplinească în mod competent sarcinile prevăzute în prezentul contract.

Art. 12

Clientul se obligă:

- să plătească consultantului preţul consultaţiei în condiţiile stabilite în prezentul contract;

- să ramburseze consultantului cheltuielile făcute de acesta în numele clientului, şi cu care


clientul este de acord în prealabil.

7. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 13

În cazul în care clientul îşi execută cu întârziere obligaţia de plată a preţului, va plăti
penalităţi de întârziere de ....... % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 14

Partea care nu îşi execută culpabil obligaţiile contractuale va plăti daune-interese în


cuantum de ............ .
8. FORŢA MAJORĂ

Art. 15

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în
scris, în maximum 5 (cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu
avertizare asupra efectelor şi întinderii posibile a forţei majore, se va comunica în
maximum 15 (cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de


Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una
din părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de
a-i onora toate obligaţiile până la această dată.

9. CAUZE DE ÎNCETARE A CONTRACTULUI

Art. 16

Acest contract încetează în una din următoarele situaţii:

a) expirarea duratei stipulate în contract;

b) clientul probează că, consultantul este angajat sau este pe cale de a se angaja într-o
afacere sau activitate care contrazice afacerile clientului;

c) când clientul îi dă consultantului un preaviz de ............................ zile anunţându-l în


scris că intenţionează să pună capăt raporturilor contractuale;

d) când consultantul îi dă clientului un preaviz de ............................ zile anunţându-l în


scris că intenţionează să pună capăt raporturilor contractuale;

e) clientul încalcă vreuna din clauzele inserate în prezentul contract.

Art. 17
Indiferent de cauza de încetare, clientul va plăti consultantul pentru munca prestată.

10. LITIGII

Art. 18

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi
soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 19

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre
soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de


procedură, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman.

11. NOTIFICĂRI

Art. 20

În interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare între părţi va fi considerată


valabil îndeplinită dacă va fi transmisă celeilalte părţi la adresa menţionată în prezentul
contract, în scris prin serviciu poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de
primire.

În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră


primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, numai dacă este
precedată de un suport scris şi semnat de către partea care efectuează notificarea, conform
alin. 1.

Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă
nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

12. CONFIDENŢIALITATE

Art. 21

Părţile sunt de acord să păstreze confidenţialitatea tuturor condiţiilor referitoare la această


înţelegere contractuală şi să nu le dezvăluie vreunui terţ fără asentimentul expres, scris al
celeilalte părţi.

Art. 22
Părţile convin, de asemenea, să nu împiedice şi/sau să nu intre în alte combinaţii care ar
putea întârzia pe una din părţi să-şi primească plata cuvenită conform condiţiilor
prevăzute în contract.

13. CLAUZA ADAPTABILITĂŢII CONTRACTULUI

Art. 23

În cazul în care una din părţi se află în incapacitate de plată sau faliment, retragerea
autorizaţiei de funcţionare sau alte asemenea cauze, contractul va fi desfiinţat, părţile însă
fiind ţinute a-şi plăti datoriile până la momentul respectiv.

Art. 24

În cazul în care desfăşurarea contractului este împiedicată de cauze independente de


voinţa părţilor şi care schimbă condiţiile contractuale în aşa fel încât acestea să devină
favorabile uneia din părţi (atât de favorabile încât modificările aduse să schimbe în esenţă
condiţiile contractuale), părţile vor recurge la numirea unui arbitru care va soluţiona
diferendul, soluţia dată fiind opozabilă şi executorie părţilor şi/sau vor renegocia termenii
şi condiţiile prezentului contract.

Art. 25

În cazul intervenţiei uneia din cauzele mai sus prevăzute, partea care o invocă va trebui să
notifice celeilalte în termen de ..... zile de la apariţia respectivei cauze. Partea astfel
avizată, va trebui ca în termen de .... zile de la notificarea primei să facă o propunere de
soluţionare cu încercarea părţilor de a adapta contractul.

Art. 26

Atunci când părţile nu ajung la o soluţie viabilă, se va apela la constituirea şi numirea


unui arbitru.

14. CLAUZA DE CONTINUARE A CONTRACTULUI

Art. 27

Prezentul contract poate fi continuat de către succesorii legali ai semnatarilor dacă aceştia
au acordul expres al celeilalte părţi.

15. CLAUZA DE CESIONARE A CONTRACTULUI

Art. 28
Una dintre părţi poate transmite unei terţe persoane, total sau parţial, drepturile şi
obligaţiile ce i se cuvin prin acest contract, numai dacă a obţinut acordul scris al celeilalte
părţi, care trebuie comunicat în .................. zile.

Dacă nu se primeşte nici un răspuns, înseamnă că nu se consimte la cesiunea contractului


şi aceasta nu poate avea loc.

16. CLAUZA DE DIVIZARE A CONTRACTULUI

Art. 29

În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele
rămase valabile vor continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care
clauza/partea anulată va conţine o obligaţie esenţială.

Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii ........................ (se indică obligaţiile


respective).

Prezentul contract s-a încheiat ................... în .................. exemplare.

CLIENT,

CONSULTANT,

CONTRACT DE CONCESIUNE

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1

Societatea comercială (regia autonomă, primăria, prefectura)........................ cu sediul în ..............


str ............ nr ................ înregistrată sub nr ...... la Registrul Comerţului sub nr ....................... având contul
nr ..................... deschis la Banca ............................... reprezentată legal prin ..........................
şi ................................... în calitate de concedent

şi

Societatea comercială ............................................. cu sediul în ......................... str. ...........................


nr. ............. înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............../................/.............. având contul
nr. .......................... deschis la Banca ............................ prin reprezentanţii săi legali .................. care
angajează patrimonial societatea comercială conform extrasului nr. ......... de la Registrul Comerţului
al ............................, în calitate de concesionar

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2
Obiectul contractului constă în transmiterea de către concedent şi preluarea în concesiune de către
concesionar a dreptului şi obligaţiei de exploatare a .................................................

Art. 3

Concesionarul ..................... este câstigătorul licitaţiei publice conform procesului-verbal (sau alt act
similar) care face parte integrantă din prezentul contract - anexa 1.

Art. 4

Concesionarea se face în condiţiile stabilite prin caietul de sarcini, având nr. de înregistrare ........... - anexa
2.

Art. 5

Predarea - primirea obiectului concesiunii va fi consemnată în procesul - verbal încheiat pe data


de ................... care va fi transcris în Registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni de la
Judecătoria .......................... - anexa 3.

3. DURATA

Art. 6

Durata concesionării este de ........... ani, începând cu data perfectării prezentului contract, adică de
la .............. până la ......................(durata pentru care se încheie contractul nu poate depăşi 49 de ani
începând de la data semnării lui).

Art. 7

Cu acordul de voinţă al părţilor contractante, prezentul contract poate fi prelungit pentru o perioadă egală
cu cel mult jumatate din durata sa iniţială.

4. PREŢUL ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ

Art. 8

Preţul concesiunii este redevenţa valorică anuală de ............... lei şi redevenţa în natura de ............. lei.

Art. 9

Plata redevenţei valorice se face anual până la data de .................... pentru anul precedent, cu ordin de plată
prin conturile:

- contul concesionarului nr ........................... deschis la Banca .....................

- contul concedentului nr .............................. deschis la Banca .....................

Depunerea redevenţei în natura şi executarea celorlalte obligaţii care intră în preţ, se fac conform devizului.

Neplata sau nepredarea redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la retragerea
concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini.
5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 10

Concesionarul se obligă:

a) să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii ca un bun gospodar, cu maxima diligenţă şi


pricepere, ca în cazul propriilor sale bunuri şi averi. În acest scop, va lua măsuri consecvente de conservare
şi sporire a valorii obiectului concesiunii. În caz de producere a unor daune, concesionarul va trece imediat
la despăgubire, potrivit celor convenite în caietul de sarcini şi dreptului comun român.

b) să pună la dispoziţia organelor de control economico - financiar, toate evidenţele şi informaţiile solicitate
cu privire la obiectul concesiunii;

c) să nu subconcesioneze, în tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii;

d) să restituie, la expirarea termenului de concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, bunul
concesionat, inclusiv investiţiile realizate;

e) să îşi execute obligaţiile potrivit termenilor şi condiţiilor prevăzute în prezentul contract şi în acord cu
normele legale specifice domeniului de activitate respectiv, elaborate de instituţiile legal abilitate în acest
scop;

f) să depună, în termen de 90 de zile de la data semnării prezentului contract, cu titlu de garanţie, suma fixă
de ....... lei reprezentând ..... % din suma de ........ lei pe care o datorează pentru primul an de activitate (se
pot constitui drept garanţie, şi titluri de credit, cu acordul concedentului);

g) să depună, cu titlu de garanţie, suma de ............. lei pentru îndeplinirea obligaţiilor privind protecţia
mediului, care pot apărea pe parcursul derulării concesiunii.

Art. 11

Concedentul se obligă:

a) să predea obiectul concesiunii în condiţiile inserate în caietul de sarcini, să asigure libera şi liniştita
exercitare a posesiei pe toată durata concesionarii dacă s-ar interpune fapte şi evenimente perturbatorii
imputabile lui.

b) să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii concesiunii, inventarul complet liber de orice
sarcini şi să răscumpere plusurile valorice ce apar la expirarea datei concesiunii conform celor inserate în
caietul de sarcini.

Art. 12

Părţile convin ca răscumpărarea concesiunii să aibă loc numai în condiţiile stabilite în caietul de sarcini.

6. DREPTURI

Art. 13

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului, cu notificarea prealabilă a


concesionarului, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local, după caz.
Art. 14

Concedentul are dreptul să verifice, în perioada derulării contractului de concesiune, modul în care se
respectă condiţiile şi clauzele acestuia de către concesionar.

Art. 15

Concesionarul are dreptul, în cazul în care modificarea unilaterală a contractului îi aduce un prejudiciu, să
primească în mod prompt o despăgubire adecvată şi efectivă.

7. BUNURI UTILIZATE

Art. 16

Bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii sunt următoarele:

- (bunurile de retur) ..............................................................................................

- (bunurile de preluare) ..........................................................................................

- (bunurile proprii)..........................................................................................

Repartiţia scestor bunuri la încetarea contractului va fi următoarea: ....................................

8. RESPONSABILITĂŢI DE MEDIU

Art. 17

(se va stabili modalitatea de împărţire între concedent şi concesionar a responsabilităţilor de


mediu)...................................................................................................

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 18

Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii îndreptăţesc concedentul la perceperea
unor penalităţi de .......... % din suma datorată, calculată pe zi întârziere, sau dacă consideră necesar, va
proceda la retragerea concesiunii cu consecinţele prevăzute în caietul de sarcini.

Pentru nerespectarea obligaţiilor asumate prin caietul de sarcini şi alte înscrisuri concedentul datorează
penalităţi de ......... % pe zi întârziere, cu daune în completare, concesionarul putând cere de asemenea
rezoluţiunea prezentului contract.

10. FORŢA MAJORĂ

Art. 19

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.
Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii
posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa
la executarea contractului pe mai departe. În nici un caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere
despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

11. LITIGII

Art. 21

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 22

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură, pe


baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român.

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 23

Încetarea prezentului contract are loc în următoarele situaţii:

a) la expirarea duratei stabilite în contract;

b) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu
plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;

c) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin rezilierea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea unilaterală de către
concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului

e) la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităţii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri.

13. ALTE CLAUZE

Art. 24
Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, neputând fi modificat, completat ori înlocuit cu un alt caiet de
sarcini.

Contractul de concesionare va putea fi modificat numai prin consens bilateral.

Art. 25

Cele 3 (trei) anexe fac parte integrantă din contract:

a) procesul - verbal de adjudecare a licitaţiei - anexa 1;

b) caietul de sarcini - anexa 2;

c) procesul - verbal de predare - primire a obiectului concesionării - anexa 3.

d) deviz - anexa 4.

Încheiat astăzi ...................... în ........ exemplare originale

CONCESIONAR, CONCEDENT,

CONTRACT DE COMODAT BUN IMOBIL

I. PĂRŢI

.............., domiciliat în ........., posesor al B.I. seria ... nr. ....., în calitate de comodant

.............., domiciliat în ........., posesor al B.I. seria .... nr. ....., în calitate de comodatar

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 1

Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra imobilului situat în .........,
compus din ......., dobândit în baza ........

Bunul imobil ce face obiectul prezentului contract este proprietatea absolută şi exclusivă a comodantului,
nu este grevat de nici un fel de sarcini, nu este ipotecat şi, în general, nu formează obiectul nici unui fel de
garanţie, de nici o natură, fapt atestat de Certificatul fiscal eliberat de Administraţia Financiară a
Sectorului ....... în a cărui rază teritorială se află situat imobilul ....... şi de către Certificatul de sarcini
eliberat de Biroul de Carte Funciara de pe lângă Judecătoria ........., certificate care constituie anexe ale
prezentului contract.

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 2

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........ luni/ani, începând cu .................., data la care
comodatarul intră în posesia imobilului.
IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Art. 3

Drepturile comodantului

- să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în
prezentul contract;

- să i se restituie imobilul în starea existentă în momentul predării.

Art. 4

Drepturile comodatarului

- să i se asigure de către comodant folosinţa imobilului pe toată durata contractului;

- să ceară plata cheltuielilor extraordinare, necesare şi urgente efectuate pentru conservarea acestuia

- să ceară despăgubiri pentru pagubele suferite ca urmare a viciilor lucrului.

- să folosească imobilul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului / îl va


despăgubi pentru pagubele provocate de vicii

Art. 5

Obligaţiile comodatarului

- să se îngrijească de conservarea imobilului ca un bun proprietar

- să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale;

- să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile locative,

- să restituie folosinţa imobilului la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract

V. SUPORTAREA RISCURILOR

Art. 6

Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

- întrebuinţarea acestuia contrar destinaţiei sale;

- folosirea imobilului după expirarea termenului convenit de părţi prin prezentul contract;

În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii bunului este suportat de comodant

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 7
Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:

- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:

- prin trecerea termenului prevăzut în contract:

- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;

- prin decesul comodatarului.

VII. FORŢA MAJORĂ

Art. 8

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 9

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

IX. ALTE CLAUZE

Art. 10

Prezentul contract conţine .............. capitole şi ..................... articole.

Art. 11

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în ............ exemplare.

Comodant ..............................

Comadatar .............................

CONTRACT DE COMODAT

I. PĂRŢILE

Art. 1

.............., domiciliat în ........., posesor al B.I. seria ... nr. ....., în calitate de comodant
.............., domiciliat în ........., posesor al B.I. seria .... nr. ....., în calitate de comodatar

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Cedarea, de către comodant, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă a/al ........( se individualizează bunul
prin indicarea caracteristicilor: marca, seria, nr. de înmatriculare, etc.)

III. DURATA CONTRACTULUI

Art. 3

Prezentul contract se încheie pe o perioada de ...... începând cu ......, data la care bunul va fi predat
comodatarului.

IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Art. 4

Drepturile comodantului

- să ceară rezilierea contractului în cazul în care comodatarul nu-şi respectă obligaţiile prevăzute în
prezentul contract.

Art. 5

Drepturile comodatarului

- să i se asigure de către comodant folosinţa bunului pe toată durata contractului;

- să ceară restituirea sumelor plătite de acesta pentru conservarea bunului

- să reţină bunul până când comodantul îi va remite cheltuielile de conservare a bunului

Art. 6

Obligaţiile comodatarului

- să se îngrijească de bunul împrumutat întocmai ca proprietarul acestuia;

- să folosească lucrul potrivit destinaţiei sale;

- să suporte, de la data preluării bunului, cheltuielile necesare folosinţei acestuia, neavând dreptul să ceară
restituirea acestora de la comodant;

- să restituie bunul împrumutat la împlinirea termenului stipulat în prezentul contract.

V. SUPORTAREA RISCURILOR

Art. 7
Comodatarul va suporta riscul deteriorării sau pieirii bunului în următoarele cazuri:

- întrebuinţarea lucrului contrar destinaţiei determinată prin natura lui sau prin convenţie;

- prelungeşte folosinţa după scadenţă şi nu dovedeşte că lucrul ar fi pierit şi la comodant;

- dacă comodatarul ar fi putut salva bunul împrumutat prin înlocuirea acestuia cu un bun al său dacă,
ambele lucruri fiind în pericol, a scăpat lucrul sau lăsând să piară cel împrumutat, indiferent de valoarea
celor două lucruri;

- lucrul a fost evaluat în momentul contractării.

În celelalte cazuri riscul deteriorării sau pieirii lucrului este suportat de comodant

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 8

Prezentul contract îşi încetează efectele în următoarele cazuri:

- prin restituirea bunului de către comodatar înaintea termenului prevăzut în contract:

- prin trecerea termenului prevăzut în contract:

- prin reziliere, în cazul nerespectării obligaţiilor de către comodatar;

- prin decesul comodatarului.

VII. FORŢA MAJORĂ

Art. 9

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore, împreună cu avertizare asupra efectelor şi întinderii
posibile a forţei majore, se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa
la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una dintre părţi nu are dreptul de a cere
despagubiri de la cealalta parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pana la această dată.
VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 10

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........... în ............ exemplare

Comodant ...........................

Comodatar ..........................

CONTRACT DE DONAŢIE TEREN

I. Părţile

Subsemnatul(a) .......... , domiciliat în .............. , str ..............nr ..... , bl ...... , ap ...... ,


posesor al B.I. cu seria ..... , nr ..... , în calitate de donator.

Subsemnatul(a) ....... , domiciliat în ........... , str ............nr .......... , bl ...... , ap ........ ,


posesor al B.I. cu seria ...... , nr ..... , în calitate de donatar.

II. Obiectul contractului

Transmiterea de către donator, cu titlu gratuit, a dreptului de proprietate asupra terenului


situat în ........................ , str .....................nr .... , descris în Anexă la prezentul contract,
proprietatea donatorului după cum rezultă şi din Certificatul de sarcini nr ...... , emis de
Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria ................ şi Certificatul fiscal emis de
Administraţia Financiara a ......................

III. Data predării bunului donat

Donatorul va preda terenul prevăzut în contract în termen de ....... zile de la data


autentificării prezentului contract.

IV. Conţinutul contractului

Obligaţiile donatorului

Donatorul are obligaţia să predea donatarului terenul la data prevăzută în contract.

Donatorul are obligaţia să garanteze pentru viciile ascunse ale lucrului.


Donatorul are obligaţia să garanteze pentru evicţiune, indiferent dacă evicţiunea provine
din faptul său personal sau din fapta unui terţ.

V. Răspunderea contractuală

În caz de evicţiune sau dacă bunul donat are vicii ascunse donatorul datorează cu titlu de
daune interese suma de .......... lei.

În cazul în care donatorul nu predă la termen terenul, acesta datorează cu titlu de


penalităţi de întârziere suma de ....... lei/zi.

VI. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează donatorul de răspundere în cazul executării necorespunzătoare


sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi


insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.

VII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona
de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat la data de .......... , în ................ exemplare.

DONATOR ....................

DONATAR ...................

CONTRACT DE GAJ COMERCIAL

(CONTRACT DE GARANŢIE)

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1

S.C ................................, cu sediul în ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub


nr ..........................., având cod fiscal ..................., nr. de cont ...................., deschis la Banca ......................,
reprezentată legal de ............................................... în calitate de ................................., denumită în
continuare CREDITOR,

şi
S.C ................................, cu sediul în ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub
nr ..........................., având cod fiscal ..................., nr de cont ..................., deschis la Banca .............,
reprezentată legal de ............................................................, în calitate de ...................................., denumită
în continuare DEBITOR

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Obiectul prezentului contract îl reprezintă constituirea de către DEBITOR în favoarea CREDITORULUI


a unei garanţii reale asupra următoarelor bunuri ....................... (se va indica denumirea, felul bunurilor,
natura, cantitatea, calitatea şi valoarea acestora) pentru garantarea executării obligaţiilor rezultate din
contractul principal .......................................

Bunul gajat este evaluat la suma de ........................ de către părţi/prin expertiză ( data
expertizei ........................).

Garanţia reală acoperă în toată întinderea sa obligaţia garantată.

Obligaţia garantată include dobânzile acumulate şi neplătite privind obligaţia principală şi cheltuielile
suportate de către creditor cu luarea în posesie şi vânzarea bunului afectat garanţiei după neîndeplinirea
obligaţiei de către debitor.

Art. 3

Bunurile care formează obiectul gajului sunt asigurate la ................................ (denumirea societăţii de
asigurări) pentru suma totală de ......................................... lei.

Art. 4

Debitorul este proprietarul bunurilor, conform .................... (act de proprietate) şi pe durata contractului de
garanţie poate administra sau dispune în orice mod de bunurile afectate garanţiei şi de produsele acestora,
inclusiv prin închiriere, constituirea altei garanţii sau vânzare.

Bunul afectat garanţiei poate fi pus sub sechestru în favoarea altui creditor, în temeiul procedurii de
executare judecătorească.

3. SCOPUL CONTRACTULUI

Art. 5

Scopul prezentului contract îl reprezintă garantarea de catre DEBITORUL a creanţei pe care o are faţă de
CREDITORUL, consemnată prin contractul ..................... nr .............. din data de .................., în valoare
de ......................

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 6

Obligaţiile DEBITORULUI:
- să demonstreze prin documente justificative (anexate la prezentul contract) calitatea de proprietar asupra
bunurilor date în gaj;

- să garanteze pe CREDITOR contra evicţiunii bunurilor prin faptele terţilor;

- să răspundă pentru viciile ascunse ale bunurilor gajate;

- să restituie cheltuielile necesare şi utile făcute de CREDITOR pentru conservarea bunurilor;

- să suporte toate cheltuielile privind încheierea, autentificarea şi înregistrarea prezentului contract;

- să suporte cheltuielile şi sumele rămase neacoperite prin valorificarea gajului în caz de executare silită a
bunurilor gajate;

- să nu facă nici un act ce ar putea fi interpretat ca act de înstrăinare sau grevare cu sarcini a bunurilor
gajate, până la returnarea completă a împrumutului;

- să transfere gajul asupra poliţelor de asigurare semnate ale căror copii se anexează la prezentul contract,
în cazul avarierii, dispariţiei ori distrugerii bunurilor gajate, din cauze independente de culpa
CREDITORULUI, urmând ca sumele cuvenite în urma producerii evenimentului asigurat să fie încasate
de către CREDITOR;

- să înregistreze acest contract la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare;

- să informeze CREDITORUL imediat despre apariţia vreunei situaţii de fapt sau de drept ce vizează
bunurile gajate în mod direct;

Art. 7

Obligaţiile CREDITORULUI:

- să păstreze bunurile primite în gaj şi să efectueze cheltuielile necesare conservării bunurilor în stadiul în
care se găseau în momentul înfiinţării gajului;

- să nu folosească bunurile în interes personal;

- să restituie bunurile după ce DEBITORUL îşi achită întreaga datorie;

- să facă eventualele cheltuieli impuse de necesitatea conservării bunurilor care constituie obiectul gajului.

5. DURATA CONTRACTULUI

Art. 8

Prezentul contract de gaj ia naştere în momentul semnării de către părţi şi se va stinge în momentul în care
DEBITORUL îşi va executa obligaţiile sale faţă de CREDITOR..

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 9
În cazul în care la scadenţă, DEBITORUL nu-şi execută obligaţiile din contractul principal, în urma
notificării adresate acestuia, CREDITORUL va putea să aleagă între a iniţia procedura de executare silită
prevăzută de Codul de Procedură Civilă sau poate executa garanţia reală potrivit prevederilor din Capitolul
V, “Executarea garanţiilor reale" din Titlul VI din Legea nr. 99/1999.

Art. 10

În caz de neexecutare CREDITORUL poate folosi mijloacele proprii pentru luarea în posesie a bunului
afectat garanţiei.

Art. 11

În situaţia în care CREDITORUL are motive obiective să creadă că bunul afectat garanţiei a fost sau este
pe cale de a fi pus în pericol ori perspectiva plăţii a fost sau este pe cale de a fi împiedicată poate solicita
plata anticipată şi imediată la cerere, parţială sau totală, a obligaţiei principale garantate sau poate solicita
orice altfel de plată sau datorie debitorului, în cazul în care debitorul constituie o a doua garanţie reală pe
acelaşi bun.

Art. 12

În cazul neexecutării din culpă a obligaţiilor contractuale de către una din părţile prezentului contract,
atrage pentru aceasta obligarea la daune-interese în cuantum de .......... % din valoarea bunurilor gajate, faţă
de partea care şi-a executat obligaţia.

7. FORŢA MAJORĂ

Art. 13

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de
la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de ......(.....) luni, fiecare partener poate
renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere
despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile pâna la această dată.

8. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 14

Drepturile şi obligaţiile DEBITORULUI rezultate din acest contract sunt netransferabile.


CREDITORUL poate să transfere obligaţiile sale oricărei persoane, numai după notificare prealabilă a
debitorului sau acceptarea de către acesta din urmă a cesiunii, acceptare ce trebuie să se facă în forma
autentică.

9. NOTIFICĂRI

Art. 15

Orice notificare cerută sau permisă prin acest contract va fi făcută în scris şi trimise:

- prin poştă,

- personal la următoarele adrese ..........................

- prin fax destinatarului la următoarele numere:

Orice asemenea notificare făcută prin fax este considerată valabilă în momentul primirii mesajului.

10. NULITATE PARŢIALĂ

Art. 16

În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor
continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o
obligaţie esenţială.

Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii .............. (se indică obligaţiile respective).

11. PACT COMISORIU EXPRES DE GRADUL IV

Art. 17

În caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale (sau a obligaţiei de .................... de către ...................),


contractul se desfiinţează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a debitorului şi fără
orice altă formalitate prealabilă.

Creditorul poate totuşi opta între rezoluţiunea (rezilierea) de plin drept a contractului şi obligarea
debitorului la executare.

12. CLAUZA DE NESCHIMBARE

Art. 18

Prezentul contract conţine un număr de ....... capitole şi un număr de ..... articole, ultimul capitol fiind
intitulat ......... şi având un număr de ..... articole, ultimul articol conţinând un număr de ........ alineate.

Părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei clauze şi semnează.

Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor, consemnat într-un act
adiţional autentificat, anexă a prezentului contract.
13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 19

Contractul de garanţie încetează o dată cu îndeplinirea obligaţiei garantate, în afară de cazul în care părţile
au căzut de acord, prin contract, că garanţia reală acoperă şi obligaţiile viitoare, şi în alte cazuri prevăzute
de lege.

Contractul de garanţie poate înceta şi în una din următoarele situaţii:

- printr-un act liberator al creditorului, care să specifice în tot sau în parte a obligaţiei garantate;

- prin hotărâre judecătorească.

În termen de 40 zile de la stingerea garanţiei reale, creditorul trebuie să înscrie o notificare la Arhiva
Electronică de Garanţii Reale Mobiliare privind stingerea garanţiei reale.

După îndeplinirea obligaţiei garantate creditorul garantat va trebui, la cererea debitorului, să restituie
imediat posesia bunului afectat garanţiei în cazul în care anterior intrase în posesia acestuia.

În cazul în care creditorul nu respectă prevederile de mai sus, debitorul poate obliga creditorul la plata
unor despăgubiri în cuantum reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 200 euro.

14. LITIGII

Art. 20

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre soluţionare Curţii de
Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de procedură, pe


baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material român.

Litigiile se vor soluţiona în ..........................................

Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii.

15. ALTE CLAUZE

Art. 21

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui şi predării bunurilor către CREDITOR de către
DEBITOR şi îşi încetează valabilitatea la data executării integrale a obligaţiilor din contractul principal de
împrumut.

Redactat astăzi ....................., în .............. exemplare, din care .................... pentru CREDITOR
şi .................. pentru DEBITOR,
CREDITOR, DEBITOR,

Contract de depozit cu vânzare

1. PĂRŢILE

Art. 1

Societatea comercială ................. cu sediul în .............. înregistrată la Registrul


Comerţului cu nr. ............. reprezentată legal prin domnul/doamna ............. în calitate de
deponent

şi

Societatea comercială ................ cu sediul în .............. înregistrată la Registrul


Comerţului cu nr. ............. reprezentată legal prin domnul/doamna ............. în calitate de
depozitar,

au convenit asupra următoarelor.

2. Obiectul contractului

Art. 2

Societatea ............... este acceptată de societatea ............... în calitate de depozitar al


produselor fabricate de deponent, care sunt specificate în cele ce urmează, în scopul
vinderii acestora.

Aceste produse sunt următoarele: (enumerarea produselor).

3. Locul de expunere

Art. 3

Produsele specificate mai sus vor fi expuse în magazinul situat în .............., în care
depozitarul este proprietar (sau locatar), în conformitate cu documentul datat ............... .

4. Aprovizionarea depozitarului

Art. 4
Aprovizionarea depozitarului este lăsată la latitudinea deponentului, care va suporta
cheltuielile aferente aprovizionării.

Art. 5

Cu ocazia fiecărei vânzări, depozitarul va primi un borderou în dublu exemplar care


detaliază mărfurile livrate.

În termen de opt zile după livrare, depozitarul va trebui să trimită cel de al doilea
exemplar al borderoului, exprimându-şi rezervele în caz de neconformitate a mărfurilor
livrate.

Art. 6

În lipsa exprimării rezervelor, se va considera că depozitarul a primit mărfurile în bună


stare.

Depozitarul va fi singurul răspunzător faţă de cumpărători pentru păstrarea şi starea


mărfurilor, cu excepţia garantării viciilor ascunse, care va rămâne în sarcina
deponentului.

5. Proprietatea asupra mărfurilor

Art. 7

Orice material din depozit va rămâne în proprietatea exclusivă a deponentului până la


achitarea completă de către cumpărător.

Art. 8

Depozitarul va trebui, în această calitate, să semnaleze în magazinul său, într-un mod


vizibil şi permanent, faptul că produsele care constituie obiectul depozitului sunt în
proprietatea deponentului.

Deponentul, rămânând proprietar al mărfii, are în orice moment dreptul de a-şi retrage
marfa fără a trebui să dea nici un preaviz.

6. Livrarea mărfurilor

Art. 9

Vânzările vor fi efectuate pe numele şi pe seama deponentului, la tarifele practicate de


acesta.

Art. 10
Depozitarul nu va avea dreptul de a livra marfa cumpărătorului decât dacă acesta din
urmă a achitat preţul în întregime.

În caz de vânzare pe credit, livrarea nu va fi efectuată decât după achitarea părţii plătibile
legal în numerar.

Mai mult, dosarul de finanţare va fi alcătuit astfel încât deponentul să primească plăţile în
mod direct, cu excluderea oricărei alte persoane.

Art. 11

În caz de neplată, depozitarul va fi ţinut răspunzător în solidar cu cumpărătorul pentru


plata preţului.

7. Plată şi facturare

Art. 12

Facturarea va fi efectuată de depozitar în numele şi pe seama deponentului.

Cecurile primite drept plată trebuie să fie făcut la ordinul deponentului.

Fie că este vorba despre cec sau numerar, toate plăţile trebuie trimise în fiecare
săptămână deponentului, însoţite de o situaţie recapitulativă care să cuprindă numele
clientului, articolele livrate, numărul de factură, etc.

8. Clauza de neconcurenţă

Art. 13

Depozitarul se angajează să nu vândă produse susceptibile de a le concura pe acelea pe


care deponentul i le încredinţează spre depozit.

Această obligaţie este valabilă pentru întreaga perioadă a contractului şi pentru .............
ani care urmează rezilierii contractului, din indiferent ce cauză, în departamentul în care
se situează locul de expunere.

9. Remuneraţie

Art. 14

Depozitarul va primi, cu titlul de redevenţă, un procent din preţ.

Această redevenţă va fi plătită în fiecare trimestru, însoţită de o situaţie a redevenţelor pe


care depozitarul o va putea contesta în termen de opt zile de la primire.
În lipsa unei contestaţii în acest interval, se va considera că depozitarul şi-a dat acordul cu
privire la calcularea redevenţelor şi nu are în această privinţă nimic de obiectat
deponentului.

10. Durata contractului

Art. 15

Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de _____ ani începând de la semnarea


acestuia.

11. Rezilierea contractului

Art. 16

Prezentul contract poate înceta înainte de termenul stabilit contractual:

- în cazul în care depozitarul nu îşi execută oricare dintre obligaţiile care îi revin prin
contract;

- în cazul decesului depozitarului;

................;

............... .

12. CLAUZE FINALE

Art. 17

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ...................... în ........... exemplare.

DEPONENT

DEPOZITAR

ANTECONTRACT DE VÂNZARE - CUMPĂRARE (BUN IMOBIL)

I. PĂRŢILE

Subsemnatul(a) ................., cu domiciliul în ...................., posesor al B.I. seria ..... nr. ...., în calitate de
promitent - vânzător

Subsemnatul(a) ................., cu domiciliul în ...................., posesor al B.I. seria ..... nr. ...., în calitate de
promitent - cumpărător
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Încheierea, în forma autentică, a contractului de vânzare - cumpărare având ca obiect imobilul situat în .....
compus din/ în suprafaţă de ..............

III. MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Contractul de vânzare - cumpărare având ca obiect imobilul mai sus menţionat se va încheia la data de ....../
la cererea oricăreia dintre părţi până la data de ......

IV. PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE - CUMPĂRARE

Preţul de vânzare al ...... stabilit de părţi prin prezentul antecontract este de ..... lei plătibili la data
autentificării contractului de vânzare - cumpărare/ în .... rate egale de ... lei la fiecare ... ale lunii.

V. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Drepturile promitentului - vânzător

Promitentul vânzător are dreptul să ceară oricând până la data de .... încheierea contractului de vânzare -
cumpărare.

Obligaţiile promitentului - vânzător

Promitentul - vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare - cumpărare la cererea promitentului
cumpărător.

Drepturile promitentului - cumpărător

Promitentul - cumpărător are dreptul să ceară oricând până la data de .... încheierea contractului de vânzare
- cumpărare.

Obligaţiile promitentului - cumpărător

Promitentul - cumpărător are obligaţia să încheie contractul de vânzare - cumpărare la cererea


promitentului - vânzător.

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR

Transmiterea drepturilor dobândite de către promitent - cumpărător în urma încheierii prezentului


antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentului - vânzător.

VII. RISCUL LUCRULUI

Prezentul antecontract nu reprezintă un act translativ de proprietate, riscul pieirii bunului rămânând în
sarcina promitentului - vânzător până la data autentificării contractului de vânzare - cumpărare.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În caz de executare cu întârziere a obligaţiei prevăzute în prezentul antecontract partea în culpă datorează
penalităţi de întârziere de .. %/ zi din preţul contractului de vânzare - cumpărare/ de .... lei/ zi de întârziere.
În caz de neexecutare a obligaţiei, partea în culpă datorează, cu titlu de daune - interese, .... % din preţul
contractului de vânzare - cumpărare/ ....... lei; de asemenea, dacă una din părţi refuză să - şi execute
obligaţiile asumate, cealaltă parte este îndreptăţită să solicite instanţei judecătoreşti pronunţarea unei
hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare - cumpărare.

IX. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest antecontract, inclusiv referitor la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui, se va soluţiona de instanţa judecătorească competentă.

Promitent vânzator ...................................

Promitent cumpărător ........................................

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Societatea comercială ..............., cu sediul social în ............. nr. ........, înmatriculată în Registrul Comerţului
sub nr. ............, prin reprezentant, în calitate de ANTREPRENOR

Societatea comercială ..............., cu sediul social în ............. nr. ........, înmatriculată în Registrul Comerţului
sub nr. ............, prin reprezentant, în calitate de BENEFICIAR.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Executarea de către ANTREPRENOR, cu materialele sale, sau cu materiale aduse de către


BENEFICIAR, a lucrărilor prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Plata preţului de către BENEFICIAR în schimbul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR.

III. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL se obligă să execute lucrările prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul contract.

ANTREPRENORUL rămâne proprietarul materialelor până la predarea lucrării BENEFICIARULUI şi


suportă pagubele rezultate din distrugerea lor, în calitate de proprietar.

ANTREPRENORUL va executa şi conduce lucrările până la recepţia şi predarea lor la roşu (fără
amenajări) BENEFICIARULUI.
Începerea executării lucrărilor se poate face numai după ce a fost obţinută autorizaţia prevăzută de legea
50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor. Obţinerea autorizaţiei de construire şi a avizelor
legale este în sarcina ANTREPRENORULUI.

BENEFICIARUL trebuie sa plătească preţul lucrărilor executate de către ANTREPRENOR.

Lucrările se execută pentru un preţ de deviz stabilit în raport de costul materialelor şi manopera pentru
fiecare fază de recepţie în parte, potrivit documentelor de plată.

BENEFICIARUL va face plata eşalonat, în avans înainte de începerea fiecărei faze a lucrărilor şi nu
înainte de obţinerea autorizaţiei de construcţie şi a avizelor legale.

Plata făcută în avans va fi consemnată în fiecare proces-verbal de recepţie pentru faza lucrărilor încheiate.

Plata se va face prin contul ANTREPRENORULUI

Neexecutarea la timp a lucrărilor plătite în avans, atrage obligaţia ANTREPRENORULUI la plata de


daune reprezentând ... % din contravaloarea lucrării.

IV. DURATA DE EXECUŢIE

Termenul de execuţie şi de predare integrală a lucrărilor de antrepriză este cel stabilit în Anexa 1 a
prezentului contract.

Neexecutarea în termen atrage pentru ANTREPRENOR plata de daune-interese, care se stabilesc de


comun acord la 1/2 din suma care s-a plătit până în acel moment de către BENEFICIAR precum şi dreptul
BENEFICIARULUI de a hotărî sistarea lucrărilor şi executarea lor de către alt antreprenor.

V. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

Recepţia lucrărilor se face în două etape:

- recepţia pe faze de executare şi la terminarea lucrărilor

- recepţia finală la terminarea perioadei de garanţie

Recepţia se face prin acordul părţilor şi se consemnează în procesul - verbal de recepţie.

Recepţia construcţiei va fi îndeplinită prin certificarea realizării acesteia pe baza examinării ei nemijlocite,
în conformitate cu documentaţia de execuţie şi cu documentele cuprinse în cartea tehnică a construcţiei.
Cartea tehnică se va întocmi de către ANTREPRENOR şi va fi predată proprietarilor construcţiei, care se
obligă să o păstreze şi să o completeze la zi.

Obligaţiile ANTREPRENORULUI se consideră îndeplinite o dată cu semnarea procesului - verbal de


recepţie, cu excepţia obligaţiilor de garanţie durabile în timp.

VI. CALITATEA LUCRĂRILOR DE ANTREPRIZĂ

ANTREPRENORUL răspunde şi garantează calitatea lucrărilor şi a construcţiilor timp de 10 ani, pentru


viciile ascunse, inclusiv cele ce se datorează naturii solului, obligându-se să remedieze în acest interval
toate defectele de calitate apărute, cu excepţia celor datorate culpei BENEFICIARULUI. Pentru viciile
care afectează structura de rezistenţă (şi instalaţiile aferente acesteia), răspunderea
ANTREPRENORULUI se întinde pe toată durata de existenţă a construcţiei, conform normelor Legii
10/1995.

ANTREPRENORUL se obligă să asigure construcţiei pe toată durata de existenţă următoarele cerinţe:

- rezistenţă şi stabilitate

- siguranţă la foc

- siguranţă în exploatare

- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului

- izolaţie termică, hidrofugă şi economia de energie

- protecţie împotriva zgomotului

Toate aceste cerinţe vor fi inserate în planul de execuţie, fiind garantate de ANTREPRENOR.

VII. DREPTUL DE ASISTENŢĂ ŞI VERIFICARE

BENEFICIARUL are dreptul să asiste şi să verifice modul de execuţie al lucrărilor ce fac obiectul
prezentului contract pe timpul execuţiei, iar ANTREPRENORUL este obligat să repare sau să înlocuiască
lucrările, materialele care nu corespund planului general şi de detaliu şi al proiectului de execuţie.

Se va numi unul sau mai mulţi reprezentanţi ai BENEFICIARULUI care vor putea supraveghea execuţia
lucrărilor şi vor efectua şi recepţia lucrărilor în conformitate cu planul de execuţie.

VIII. MODIFICAREA CONTRACTULUI

Completările şi modificările aduse la acest contract nu sunt valabile şi opozabile între părţile contractante,
decât dacă rezultă expres din actele adiţionale semnate de ambele părţi.

ANTREPRENORUL nu execută nici o lucrare suplimentară dacă BENEFICIARUL nu aprobă devizul


suplimentar şi nu semnează act adiţional corespunzător. Dacă ANTREPRENORUL efectuează totuşi
asemenea lucrări, BENEFICIARUL are dreptul să ceară dărâmarea lor sau suportarea cheltuielilor
aferente de către ANTREPRENOR.

IX. ALTE OBLIGAŢII ALE PĂRŢILOR

ANTREPRENORUL se obligă:

a) să respecte tarifele orare propuse în devizul ofertă pe toată durata de execuţie şi a derulării lucrărilor
admiţându-se modificări numai în cazul indexărilor şi majorărilor impuse de lege.

b) să aplice preţurile la materiale în conformitate cu facturile de procurare.

c) să schimbe, la solicitarea clientului, furnizorul (furnizorii) dacă se constată calitatea necorespunzătoare a


materialelor sau preţuri prea mari în raport cu alţi furnizori.
d) să execute lucrările în întregime şi la timp după cum rezultă din planul general şi de detaliu şi din
proiectul de execuţie.

e) să păstreze neschimbat preţul la manoperă şi materiale, dacă din culpa sa, nu a respectat termenul de
execuţie stabilit pentru fiecare fază de recepţie. Menţinerea preţurilor se face chiar dacă în perioada de
execuţie peste termenii prevăzuţi în plan şi în contract apar dispoziţii legale de indexare a manoperei.

f) să execute toate lucrările de calitate corespunzătoare, potrivit planului de executare, proiectelor,


standardelor şi normelor tehnice, să efectueze probele şi încercările prevăzute de prescripţiile tehnice, cu
referire la calitatea lucrărilor şi materialelor, să remedieze fără plată părţile de lucrări pe care le-a executat
cu deficienţe şi abateri peste limitele prevăzute în proiecte, standarde şi prescripţii tehnice, constatate în
timpul execuţiei, la recepţie sau în perioada de garanţie.

g) să soluţioneze eventualele neconformităţi, defecte sau neconcordanţe apărute în fazele de execuţie.


numai pe baza soluţiilor stabilite de specialişti cu acordul BENEFICIARULUI.

h) să respecte nivelul de calitate corespunzător cerinţelor impuse prin prezentul contract şi prin planul de
execuţie.

i) să supună la recepţie numai lucrările care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat
documente justificative.

j) să readucă terenurile ocupate temporar, la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor.

k) să deconteze materialele conform facturilor de procurare. Nu se admit alte acte în afară de facturi.

l) să comunice BENEFICIARULUI data terminării lucrărilor prevăzute în prezentul contract, printr-un


document scris confirmat de BENEFICIAR.

BENEFICIARUL se obligă:

a) să asigure verificarea proiectelor şi planului de execuţie prin specialişti verificatori de proiecte atestaţi.

b) să efectueze recepţia pentru fiecare fază a lucrărilor la cererea ANTREPRENORULUI şi să verifice


conformitatea cu planul lucrării în vederea decontării.

c) să preia prin proces-verbal de predare - primire obiective sau părţi de obiective terminate la cererea lor
înainte de recepţie.

X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele
contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune - interese.

Dacă o parte nu-şi execută obligaţiile asumate prin prezentul contract, cealaltă parte poate considera
contractul desfiinţat, dar nu mai înainte de punerea în întârziere a părţii care nu şi-a executat obligaţia în
formele prevăzute de lege.

XI. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.
Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

XII. SUBANTREPRIZA

ANTREPRENORUL nu poate încheia un contract de subantrepriză decât cu acordul prealabil scris al


beneficiarului, alegerea subantreprenorului urmând să se facă doar cu acordul beneficiarului.

ANTREPRENORUL este răspunzător pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate prin


contractul de subantrepriză, subantreprenorul neputându-se îndrepta direct împotriva BENEFICIARULUI
decât până la concurenţa eventualelor sume de bani datorate de beneficiar ANTREPRENORULUI.

XIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona prin arbitraj organizat de Camera de Comerţ
şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Camere. Hotărârea
arbitrală este definitivă şi obligatorie.

Tribunalul Arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii române.

Locul arbitrajului este la ...............

Prezentul contract s-a încheiat la data de ..........., în ........... exemplare.

Antreprenor .............................

Beneficiar ................................

CONTRACT DE AGENŢIE COMERCIALĂ

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1

Societatea comercială ....................................................................... cu sediul


în ....................................................................... înregistrată la ........................... având cont
numărul ....................................................... deschis la ................................. reprezentată legal prin
dl./dna ....................................... cu funcţia ................................. cetăţean .......................... posesor act de
identitate/paşaport ......................................... în calitate de PRINCIPAL

şi

Societatea comercială ....................................................................... cu sediul


în ....................................................................... înregistrată la ........................... având cont
numărul ....................................................... deschis la ................................. reprezentată legal prin
dl./dna ....................................... cu funcţia ................................. cetăţean .......................... posesor act de
identitate/paşaport ......................................... în calitate de AGENT

2. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art. 2

Prezentul contract are ca obiect negocierea şi/sau încheierea unor contracte de vânzare - cumpărare de către
agent având ca obiect vânzarea produselor prevăzute în Anexa nr. 1 către terţi, activitate care va fi
desfăşurată în contul principalului.

Prin această activitate agentul va promova produsele principalului în teritoriu şi va extinde afacerile
acestuia sporindu-i buna reputaţie.

Art. 3

Produsele, cantităţile, calităţile, garanţiile şi preţurile sunt cele înscrise în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Anexa nr. 1 la prezentul contract poate fi modificată numai prin acordul scris al principalului şi agentului.

3. PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ CU ÎNŢELESUL TERMENILOR TERITORIU ŞI PRINCIPAL

Art. 4

“Principalul" este un comerciant cu o activitate consacrată în domeniul ................., care doreşte să-şi
extindă afacerile în teritoriu, iar agentul promovează produsele acestuia în zona respectivă.

Art. 5

Prin “teritoriu", părţile contractante înţeleg aria geografică situată în ....................., în interiorul căreia
agentul este obligat să negocieze şi să încheie contracte de vânzare - cumpărare, având ca obiect produsele
înscrise în Anexa nr. 1 la prezentul contract.

Art. 6

Agentul va încheia contracte de vânzare - cumpărare a produselor principalului numai înăuntrul


teritoriului prevăzut la art. 5 din prezentul contract.

Efectele acestor contracte trebuie să se producă exclusiv în teritoriul stabilit.

Agentul va livra produsele numai cumpărătorilor care îşi desfăşoară afacerile în teritoriu.

4. DURATA CONTRACTULUI

Art. 7

Contractul se încheie pe o durată de ........................ începând cu data de ............... până la data


de ...........................

(Nu se recomandă încheierea contractului pe o perioadă nedeterminată, datorită complicaţiilor care apar în
momentul încetării efectelor sale, prin voinţa uneia dintre părţi).

Art. 8

Cu minimum ....... luni înainte de expirarea acestei date, părţile pot negocia prelungirea prezentului
contract.
Dacă la expirarea acestei date ambele părţi nu au fost de acord în mod expres cu privire la prorogarea
contractului, acesta încetează de plin drept.

Art. 9

Dacă după expirarea prevăzută în articolul precedent, ambele părţi continuă să-şi îndeplinească obligaţiile
asumate prin prezentul contract, acesta se consideră prorogat în mod tacit pe o perioadă nedeterminată.

În cazul prorogării tacite pe o perioadă nedeterminată, fiecare din părţi va avea dreptul să înceteze oricând
executarea obligaţiilor contractuale cu condiţia să notifice celeilalte părţi.

Această notificare va fi cu minimum 1 lună înainte de data încetării efective, în primul an al acestui
contract, cu minimum 2 luni în al doilea an şi cu minimum 3 luni în al treilea an şi anii subsecvenţi.

5. COMISIONUL ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Art. 10

Principalul va plăti agentului un comision de ....... % din valoarea fiecărui contract încheiat în contul şi pe
numele principalului.

Plata comisionului se va face astfel:

- data plăţii (eventual după ce principalul a executat contractul încheiat de agent, respectiv în maximum 3
zile de la data executării contractului)...............................................................

- locul plăţii ........................................................................................................................

- modalitatea de plată .........................................................................................................

Art. 11

În cazul în care contractul încheiat de agent cu terţi, în numele şi contul principalului, nu a devenit
executabil din cauze neimputabile principalului, agentului i se cuvine un comision de ........ % din
valoarea respectivului contract, care va fi plătit astfel:

- data plăţii ...................................................................................

- locul plăţii ..................................................................................

- modalitate de plată .....................................................................

Art. 12

Principalul se obligă, cu ...... zile înainte de efectuarea plăţii, să comunice în scris agentului un raport de
plată însoţit de înscrisuri justificative care să permită agentului verificarea corectitudinii calculului
comisionului.

Acest raport de plată va cuprinde:...................................... şi va fi însoţit de următoarele


înscrisuri:......................................
Art. 13

Principalul va efectua plata comisionului cuvenit agentului după ce acesta îşi va însuşi, prin semnătură,
raportul de plată.

Art. 14

Agentul este îndreptăţit la plata comisionului prevăzut la art. 10 din prezentul contract şi în situaţia în care
comanda sau cererea de ofertă a ajuns direct la principal, care a încheiat direct cu terţul respectivul
contract şi acest contract s-a încheiat datorită eforturilor anterioare depuse de agent.

6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 15

Agentul se obligă:

a. - să negocieze şi/sau să încheie contracte de vânzare - cumpărare având ca obiect vânzarea produselor
prevăzute la Anexa nr. 1 la prezentul contract către terţi, activitate care va fi desfăşurată în contul
principalului;

b. - să negocieze şi/sau să încheie contracte de vânzare - cumpărare cu terţii, având ca obiect produsele
principalului, numai înăuntrul teritoriului şi care să producă efecte exclusiv în teritoriul stabilit;

c. - să promoveze prin această activitate produsele principalului în teritoriu şi să extindă afacerile acestuia,
sporindu-i buna reputaţie;

d. - să se informeze temeinic asupra credibilităţii şi solvabilităţii terţilor cu care negociază şi încheie


contracte;

e. - să informeze pe terţii cu care negociază şi încheie contracte, despre calitatea sa de agent;

f. - să respecte instrucţiunile de marketing ale principalului, dacă acestea i-au fost comunicate în scris;

g. - să se consulte permanent cu principalul, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, în timp util, să
ia decizia cea mai bună, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe principal; în acest scop poate insera, în
contracte, condiţii suplimentare care însă să fie în acord cu interesele principalului;

h. - să informeze pe principal asupra comenzilor, cererilor de ofertă primite;

i. - să remită imediat principalului, la cererea acestuia, copii după comenzi, cereri de ofertă, informaţii şi
înscrisuri privind credibilitatea şi bonitatea terţilor;

j. - să comunice imediat principalului, respectiv în termen de ......... zile de la încheierea fiecărui contract
încheiat, copia fiecărui contract încheiat cu terţi, astfel încât principalul să aibă timpul util de executare a
contractului în condiţii normale;

k. - să comunice principalului orice fapte sau acte în legătură cu desfăşurarea activităţilor sale, fapt pentru
care va întocmi un raport lunar de activitate pe care-l va pune la dispoziţia principalului până la data
de ........ ale fiecărei luni; raportul va conţine .................................................................................;
l. - să protejeze toate secretele de comerţ şi know-how de care a luat cunoştinţă la produsele principalului,
inclusiv marketing-ul acestora, obligaţie pe care şi-o asumă pe
perioada ....................................................................................................................................................;

m. - să comunice principalului, în termen util, contractele înainte de semnare şi să le încheie numai după
ce au fost aprobate pe bază de înscris, separat, de către principal;

n. - să aibă o evidenţă separată privind actele şi faptele sale în derularea prezentului contract şi să
înregistreze într-un cont bancar special fondurile primite de la principal în vederea activităţii sprijinirii
sale.

Art. 16

Principalul se obligă:

a. - să producă şi să pună la dispoziţia agentului produsele prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul contract;

b. - să execute contractele încheiate prin intermediul agentului şi să-şi încaseze sumele cuvenite potrivit
acestor contracte;

c. - să furnizeze agentului instrucţiuni privind strategia de marketing a produselor;

d. - să comunice agentului, în timp util, datele tehnice şi comerciale ale produselor;

e. - să comunice, în scris, agentului orice diminuare a stocului de produse de care dispune în maxim ..........
zile de la data de la care a survenit scăderea volumului de produse;

f. - să instruiască un număr de ............. angajaţi ai agentului în termen de ..... zile de la încheierea


prezentului contract, pe cheltuiala ............................................................;

g. - să pună la dispoziţia agentului:

.......... bucăţi manuale de utilizare a produsului,

.......... bucăţi manuale de service

.......... etc.;

h. - să execute obligaţiile contractuale din contractele încheiate de agent pe numele său, dacă acestea au
fost aprobate, în prealabil, şi dacă acestea sunt profitabile la nivelul unei marje minime de profit
de .................................. şi în acord cu instrucţiunile pe care le-a transmis agentului;

i. - să achite agentului comisionul datorat în condiţiile prezentului contract;

j. - să garanteze produsele şi să asigure, pe cheltuiala sa, service-ul acestora;

k. - să permită agentului verificarea evidenţelor sale contabile în ceea ce priveşte activitatea desfăşurată în
baza prezentului contract.

7. CONFIDENŢIALITATE
Art. 17

Agentul se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care a luat cunoştinţă ca informaţii
confidenţiale şi să nu le divulge unei terţe persoane.

8. RESTRICŢII DE CONCURENŢĂ

Art. 18

Agentul se obligă să nu încheie alte contracte de agenţie comercială cu alţi principali care-şi desfăşoară
activitatea în teritoriu pe durata de valabilitate a contractului şi timp de maxim 2 ani de la data încetării
contractului.

Art. 19

Principalul se obligă să nu încheie alte contracte de agenţie comercială cu alţi agenţi care-şi desfăşoară
activitatea în teritoriu.

Art. 20

Principalul se obligă să nu-şi vândă direct sau prin agenţi, produsele în teritoriu, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art. 14 din prezentul contract.

Art. 21

Principalul se obligă să acţioneze cu bună credinţă şi cu diligenţă, să aibă o conduită comercială


ireproşabilă şi să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe agent.

Art. 22

Agentul se obligă să acţioneze cu bună credinţă şi cu diligenţă, să aibă o conduită comercială ireproşabilă
şi să păstreze secretul comercial, astfel încât să nu prejudicieze cu nimic pe agent.

9. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 23

Denunţarea unilaterală a prezentului contract este interzisă sub sancţiunea de daune, cu excepţia cazurilor
expres prevăzute de prezentul contract.

Art. 24

Pentru nerespectarea totală sau parţială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele
contractuale, partea în culpă se obligă sa plătească daune-interese.

Art. 25

În cazul în care principalul nu achită agentului comisionul conform condiţiilor prezentului contract, acesta
va achita o penalitate de ........ % din suma datorată pe zi întârziere.

10. ALTE CLAUZE ASUPRA CĂRORA PĂRŢILE AU CONVENIT


Art. 26

.................................................................................................

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 27

Contractul încetează de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti, în următoarele
cazuri:

- când oricare dintre părţi nu îşi execută una dintre obligaţiile esenţiale pentru acest contract;

- când oricare dintre părţi este declarată în stare de incapacitate de plată;

- când oricare dintre părţi a decedat;

- când oricare dintre părţi a fost pusă sub interdicţie judecătorească;

- când oricare dintre părţi cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul celeilalte părţi;

- când oricare dintre părţi îşi încalcă din nou obligaţiile sale după ce a fost avertizat de cealaltă parte ca o
nouă încălcare a obligaţiilor sale duce la rezilierea contractului;

- în maximum .......... zile de la data când oricare dintre părţi a fost notificată că şi-a încălcat obligaţiile
asumate, că nu execută sau că execută în mod necorespunzător respectiva obligaţie.

Partea care invocă încetarea contractului va notifica celeilalte părţi cauza de încetare în minimum ..........
zile înainte de data la care încetarea urmează să-şi producă efectele.

Rezilierea nu va avea efect asupra obligaţiilor deja scadente între părţi.

Prevederile acestui articol nu înlătură răspunderea părţii care în mod culpabil a cauzat încetarea
contractului.

12. FORŢA MAJORĂ

Art. 28

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg împrejurările
care au intervenit după încheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevăzute şi
inevitabile pentru una din părţi.

Pot fi reţinute, ca forţă majoră, următoarele situaţii: conflicte de muncă, incendii, mobilizare, rechiziţie,
interdicţia transferului de devize, insurecţia, calamităţi naturale.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 (cincisprezece) zile de
la apariţie.
Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţă celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(şase) luni, fiecare partener poate renunţa
la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere
despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la această dată.

13. COMPENSAREA AGENTULUI

Art. 29

În cazul în care prezentul contract încetează, agentul este îndreptăţit la o compensaţie din partea
principalului dacă şi în limita faptului că agentul a adus principalului noi clienţi sau a contribuit în mod
semnificativ la creşterea volumului afacerilor principalului cu clienţii existenţi şi principalul continuă să
obţină beneficii substanţiale din afacerea cu astfel de clienţi.

Agentul este îndreptăţit să obţină o compensare pentru daunele suferite ca urmare a încetării contractului
de agenţie, dacă prin asemenea încetare:

- agentul a fost lipsit de comisionul pe care l-ar fi obţinut în condiţiile continuării prezentului contract,
ţinând cont de beneficiile pe care principalul le are şi după terminarea contractului datorită creşterii
volumului de afaceri şi/sau clientelei aduse de agent, şi/sau

- agentul nu a avut posibilitatea să-şi amortizeze cheltuielile create prin executarea prezentului contract.

14. DIVIZAREA CONTRACTULUI

Art. 30

În cazul în care o clauză sau o parte din prezentul contract va fi declarată nulă, clauzele rămase valabile vor
continua să-şi producă efectele, cu excepţia cazurilor în care clauza sau partea anulată va conţine o
obligaţie esenţială.

Sunt considerate esenţiale următoarele obligaţii ..........................................................................

15. CESIUNEA CONTRACTULUI

Art. 31

Părţile contractante nu vor cesiona drepturile şi obligaţiile ce le revin în baza acestui contract unei terţe
persoane, fără acordul scris al celeilalte părţi.

Acordul va fi comunicat cedentului în termen de maximum ......... zile de la data când i s-a cerut
consimţământul.

În cazul în care cedentul nu răspunde în termenul stabilit, se consideră că cedatul nu consimte la cedarea
contractului.

16. LITIGII
Art. 32

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei
Curţi.

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

Art. 33

Tribunalul arbitral va fi compus din ....... arbitri, aleşi în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală.

17. DISPOZIŢII FINALE

Art. 34

Prezentul contract are următoarele anexe:

- anexa nr. 1 (produse, cantităţi, calităţi, garanţie, preţuri, etc.)

-............................................................................................

Art. 37

Completările şi/sau modificările aduse la prezentul contract nu sunt valabile şi opozabile decât dacă rezultă
expres din acte semnate de ambele părţi contractante.

Art. 38

Prezentul contract a fost încheiat în ............................... în limba ....................... în ........................


exemplare cu aceeaşi putere valabilă, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.

Data semnării ..........................................

PRINCIPAL, AGENT,
................................... ...............................
Reprezentanţi legali Reprezentanţi legali
...................................... ......................................

CONTRACT DE CESIUNE DE ACŢIUNI

1. PĂRŢI CONTRACTANTE

Art. 1

Societatea comercială .................................................. cu sediul în .................................... înregistrată la


Registrul Comerţului ........................................ având cont numărul .............................. deschis la
Banca .................................................., reprezentată legal prin ......................................................., posesor
al actului de identitate .............................................,
Sau

Domnul ......................................................, cu domiciliul în ..........................................................,


str. ..........................., nr. .........., posesor al actului de identitate ...................................................,

în calitate de VÂNZĂTOR

Şi

Societatea comercială .................................................. cu sediul în .................................... înregistrată la


Registrul Comerţului ........................................ având cont numărul .............................. deschis la
Banca .................................................., reprezentată legal prin ......................................................., posesor
al actului de identitate .............................................,

Sau

Domnul ......................................................, cu domiciliul în ..........................................................,


str. ..........................., nr. .........., posesor al actului de identitate ...................................................,

în calitate de CUMPĂRĂTOR,

2. PREAMBUL

Art. 2

Societatea comercială ............................. (ale cărei acţiuni formează obiectul vânzării) este o societate pe
acţiuni, înregistrată la Registrul comerţului sub nr. ............................., cu sediul în .......................................

Art. 3

Societatea comercială ................................. are un capital social de ............................... lei, împărţit


în ................ acţiuni, cu o valoare nominală de .......................... lei fiecare.

Art. 4

Societatea comercială/domnul (vânzătorul)................................. deţine în proprietate un număr de ..............


acţiuni, cu valoarea nominală de .................., reprezentând ......... % din capitalul social al societăţii.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 5

Vinderea acţiunilor deţinute de către S.C./domnul ....................................... la S.C .............................. S.A,


fiind numerotate de la nr. ...................... la nr. ....................... inclusiv şi reprezentând ........ % din capitalul
social al SC ........................ SA.

Art. 6

Cumpărarea de către SC/domnul (cumpărătorul)............................... a acţiunilor deţinute de către vânzător


la SC ............................ SA având numerele de înregistrare de la ...................... la ...................... inclusiv.
Art. 7

Preţul cesiunii este de .......................... lei/acţiune, iar preţul total este de ............................ lei.

Preţul va fi plătit la momentul semnării contractului sau la data de .......................... (preţul poate fi plătit şi
în rate dacă societatea pe acţiuni este închisă şi părţile au convenit în acest fel).

(Dacă preţul nu se plăteşte la momentul semnării contractului, cumpărătorul va plăti un avans


de ........................ din preţul total de cumpărare).

4. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 8

Vânzătorul se obligă să înstrăineze acţiunile deţinute la SC ................................... SA

Art. 9

Vânzătorul declară că acţiunile sunt liber transferabile nefăcând obiectul sechestrului, gajului sau a altor
privilegii în favoarea terţilor.

Art. 10

Cumpărătorul se obligă să plătească preţul de ................................... lei la termenul stabilit.

Suma de ....................... lei, reprezentând preţul cesiunii, se va vărsa în contul vânzătorului având
nr. ......................................, deschis la Banca .........................................

Art. 11

Termenul pentru plata preţului a fost stipulat în favoarea ambelor părţi.

Neplata preţului la termen/sau neplata unei singure rate atrage rezilierea de drept a acestui contract, fără
punere în întârziere a părţii în culpă şi fără îndeplinirea altor formalităţi.

În cazul neplăţii preţului la termen, sulta în valoare de .......................... lei va fi reţinut de către vânzător.

Art. 12

Cheltuielile vânzării vor fi suportate de ambele părţi în mod egal.

5. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 13

Nerespectarea de către părţi, la momentul încheierii contractului, a dispoziţiilor legale dictate pentru
încheierea sa valabilă atrage nulitatea contractului.

Neplata preţului total la termenul stabilit sau neplata unei rate atrage rezilierea de drept a contractului, fără
punere în întârziere sau îndeplinirea altor formalităţi, indiferent de motivul neexecutării obligaţiei de plată.
6. LITIGII

Art. 14

Părţile vor încerca rezolvarea pe cale amiabilă a litigiilor ivite între ele cu privire la acest contract.

Art. 15

În caz de nerezolvare a litigiilor pe cale amiabilă, competenţa de judecată a litigiului revine instanţelor
judecătoreşti.

7. CLAUZE FINALE

Art. 16

Contractul de cesiune a fost încheiat azi ................................., în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare
dintre părţi.

Art. 17

Prezentul contract conţine un număr de ....... capitole şi un număr de ..... articole, ultimul capitol fiind
intitulat ......... şi având un număr de ..... articole, ultimul articol conţinând un număr de ........ alineate.

Părţile cunosc conţinutul contractului şi ale prezentei clauze şi semnează.

Orice modificare a prezentului contract nu se poate face decât cu acordul părţilor, consemnat într-un act
adiţional autentificat, anexă a prezentului contract.

Vânzător, Cumpărător,

CONTRACT DE ASISTENŢĂ ECONOMICO-FINANCIARĂ

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1

S.C. ..................... cu sediul în ................ înregistrată la Registrul Comerţului ................


cod fiscal nr. ............. cont curent nr. ............. deschis la Banca .................reprezentată
prin ............. în calitate de .................... , denumită în continuare SOCIETATEA
PRESTATOARE, pe scurt SOCIETATEA

şi

S.C .................... cu sediul în .................. înregistrată la Registrul Comerţului ..............


cod fiscal nr .............. cont curent nr .................. deschis la Banca ............. , reprezentată
prin .............. în calitate de ............. , denumită în continuare BENEFICIAR,
2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Obiectul prezentului contract îl reprezintă acordarea de către SOCIETATE de asistenţa


economică-financiară BENEFICIARULUI care constă în:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

Art. 3

Obligaţiile societăţii:

- să prezinte beneficiarului planul său în vederea atingerii scopului prevăzut în obiectul


contractului;

- să presteze activităţile descrise mai sus întocmai şi la termenele stabilite prin contract;

- să îl ţină la curent pe beneficiar cu privire la orice împrejurare care are legătură cu


obiectul şi scopul prezentului contract şi care poate interesa beneficiarul.

Art. 4

Obligaţiile beneficiarului:

a) să plătească societăţii comisioanele cuvenite la termenele şi în condiţiile stabilite prin


contract şi acte adiţionale.

4. COMISIOANE ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 5

beneficiarul se obligă să plătească societăţii un comision în valoare de ................


lei/USD.

Plata acestui comision se face eşalonat, pe măsura îndeplinirii contractului, la


următoarele termene:

.................................................................................................................

.................................................................................................................
5. DURATA CONTRACTULUI

Art. 6

Perioada de valabilitate a prezentului contract este de .................... începând cu data


semnării până la data de ................. , putând fi prelungit prin acordul scris al celor două
părţi contractante cu cel puţin ............. zile înainte de expirare.

6. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 7

Pentru încălcarea obligaţiilor contractuale care generează pagube materiale, partea în


culpă suportă despăgubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte părţi.

Art. 8

În caz de executare cu întârziere a obligaţiei de plată a comisionului, beneficiarul va plăti


societăţii penalităţi de întârziere de ........ % din valoarea comisionului pentru fiecare zi de
întârziere.

Art. 9

În caz de executare necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale,


societatea va plăti daune în valoare de ......... lei/USD.

7. FORŢA MAJORĂ

Art. 10

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment
independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea
contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în
scris, în maximum 5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în
maximum 15(cincisprezece) zile de la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de


Camera de Comerţ şi Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi
încetarea cauzei acesteia în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.
Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6 (şase) luni, fiecare
partener poate renunţa la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din
părţi nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi
onora toate obligaţiile până la această dată.

8. NOTIFICĂRI

Art. 11

Orice notificare este considerată a fi îndeplinită la momentul comunicării ei, fie sub luare
de semnătură, fie sub forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

În cazul în care comunicarea/notificarea va fi sub formă de fax, comunicarea se consideră


primită de destinatar în prima zi lucrătoare celei în care a fost expediată, numai dacă este
precedată de un suport scris şi semnat de către partea care efectuează notificarea, conform
alin. 1.

Comunicările/notificările verbale nu sunt luate în considerare de nici una din părţi dacă
nu sunt consemnate prin una din modalităţile mai sus prevăzute.

9. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 12

Prezentul contract încetează în următoarele condiţii:

- la expirarea duratei stipulate în contract;

- prin acordul părţilor;

- în cazul de lichidare judiciară a uneia din părţile contractante;

- imposibilitatea fortuită a societăţii de a-şi exercita atribuţiile mai mult de 90 de zile


calendaristice.

Art. 13

Indiferent de cauza de încetare a contractului, beneficiarul va plăti societăţii sumele


cuvenite pentru activitatea prestată până la data intervenirii cauzei de încetare.

10. CLAUZA DE ADAPTARE A CONTRACTULUI

Art. 14
În cazul în care beneficiarul se află în incapacitate de plată ori faliment, retragerea
autorizaţiei de funcţionare sau alte asemenea cauze, contractul va fi desfiinţat,
beneficiarul însă fiind ţinut a plăti datoriile sale până la momentul respectiv.

11. LITIGII

Art. 15

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract,
inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi
soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 16

Dacă părţile nu vor ajunge la o înţelegere amiabilă, atunci litigiile vor fi înaintate spre
soluţionare Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi
Industrie a României.

Curtea de Arbitraj va soluţiona litigiile în conformitate cu regulamentul şi regulile sale de


procedură, pe baza prevederilor prezentului contract şi a dreptului material roman.

Litigiile se vor soluţiona în ..........................................

Deciziile Curţii de Arbitraj vor fi definitive şi obligatorii.

12. DISPOZIŢII FINALE

Art. 17

Faptul că părţile nu insistă pentru îndeplinirea exactă şi întocmai a prezentului contract


sau nu îşi exercită oricare din opţiunile pe care le are în baza prezentului contract, nu
înseamnă că respectiva parte renunţă la drepturile care îi revin din clauzele acestui
contract.

Art. 18

Modificarea dispoziţiilor prezentului contract se realizează doar prin act adiţional la


prezentul contract.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ............. în localitatea ............. , în două exemplare,
câte unul pentru fiecare parte contractantă.

SOCIETATEA,
BENEFICIARUL,

CONTRACT DE TRANZACŢIE

Preambul

Prezentul contract se încheie în scopul stingerii litigiului dintre părţile contractante/preîntâmpinării unui
litigiu între părţi.

I. PĂRŢILE

Subscrisa .........., cu sediul în .............., str .............. nr ....., bl ......, ap ......, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr .............................., cod fiscal .........................,reprezentată prin......................

Subscrisa .........., cu sediul în .............., str .............. nr ....., bl ......, ap ......, înregistrată la Registrul
Comerţului sub nr .............................., cod fiscal ........................., reprezentată prin…………………

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

..................... transferă lui ................... dreptul de proprietate asupra .................(se individualizează bunul
mobil sau imobil a cărui proprietate este transmisă)

................... renunţă la pretenţiile pe care le are asupra ................(se individualizează bunul asupra căruia s-
a născut dreptul litigios, recunoscând dreptul de proprietate al .............( celeilalte părţi) asupra acestuia.

III. ALTE CLAUZE

Drepturile recunoscute prin prezentul contract nu mai pot constitui obiectul vreunei divergenţe între părţile
contractante.

În baza art. 271-273 C.Pr.Civ, prezentul contract va fi depus la instanţa judecătorească şi va constitui
dispozitivul hotărârii de expedient, care este definitivă.

Prezentul contract s-a încheiat pe data de .... în ..... exemplare.

SEMNATARI,

PROMISIUNEA UNILATERALĂ DE VÂNZARE

I. PĂRŢILE

Subsemnatul(a) ................. , cu domiciliul în .................... , posesor al B.I. seria .....nr .... ,


în calitate de promitent-vânzător.

Subsemnatul(a) ................. , cu domiciliul în .................... , posesor al B.I. seria .....nr .... ,


în calitate de beneficiar.
II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Încheierea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare având ca


obiect ............. .

III. MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-


CUMPĂRARE

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect ............ se va încheia la data de ........ /


la cererea beneficiarului promisiunii, formulată până la data de ....... .

IV. PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Preţul de vânzare al ........... stabilit de părţi prin prezentul contract este de ........ lei
plătibili la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare.

V. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Drepturile promitentului-vânzător

Promitentul vânzător are dreptul să ceară plata sumei de ......... lei reprezentând preţul
dreptului de opţiune; de asemenea are dreptul la plata sumei de ............. lei, în cazul în
care beneficiarul promisiunii la expirarea termenului stabilit optează negativ.

Obligaţiile promitentului-vânzător

Promitentul-vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la cererea


beneficiarului promisiunii.

Drepturile beneficiarului promisiunii

Beneficiarul promisiunii are dreptul să ceară oricând până la data de ............ încheierea
contractului de vânzare-cumpărare.

Obligaţiile beneficiarului promisiunii

Beneficiarul promisiunii are obligaţia să plătească preţul dreptului de opţiune.

În cazul în care la expirarea termenului stabilit, beneficiarul promisiunii optează în sens


negativ, este obligat să plătească promitentului vânzător suma de ....... lei.

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR

Transmiterea drepturilor dobândite de către promitent-cumpărător în urma încheierii


prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentului-
vânzător.
VII. RISCUL LUCRULUI

Prezentul contract nu reprezintă un act translativ de proprietate, riscul pieirii bunului


rămânând în sarcina promitentului-vânzător până la data autentificării contractului de
vânzare-cumpărare.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În caz de executare cu întârziere a obligaţiei prevăzute în prezentul contract partea în


culpă datorează penalităţi de întârziere de ........ %/zi din preţul contractului de vânzare-
cumpărare.

În caz de neexecutare a obligaţiei promitentul-vânzător datorează, cu titlu de daune-


interese, ....... % din preţul contractului de vânzare-cumpărare/ ........ lei.

De asemenea, dacă promitentul-vânzător refuză să-şi execute obligaţiile asumate,


beneficiarul-cumpărător este îndreptăţit să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri care
să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare.

IX. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau


cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi


insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona
de către instanţele judecătoreşti competente.

Promitent-vânzător

Beneficiar

PROMISIUNEA BILATERALĂ DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

I. PĂRŢILE
Subsemnatul(a) ................. , cu domiciliul în .................... , posesor al B.I. seria .....nr .... ,
în calitate de promitent-vânzător

Subsemnatul(a) ................. , cu domiciliul în .................... , posesor al B.I. seria .....nr .... ,


în calitate de beneficiar-cumpărător

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Încheierea în forma autentică a contractului de vânzare-cumpărare având ca


obiect ...................... , la preţul de ........... lei.

III. MOMENTUL ÎNCHEIERII CONTRACTULUI DE VÂNZARE-


CUMPĂRARE

Contractul de vânzare-cumpărare având ca obiect ..................... se va încheia la cererea


oricăreia dintre părţi.

IV. PREŢUL CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

Preţul de vânzare al ............... stabilit de părţi prin prezentul contract este de ............ lei
plătibili la data autentificării contractului de vânzare-cumpărare/în ............... rate egale de
.................. lei la fiecare ................ ale lunii.

V. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Drepturile promitentului-vânzător

Promitentul vânzător are dreptul să ceară oricând încheierea contractului de vânzare-


cumpărare.

Obligaţiile promitentului-vânzător

Promitentul-vânzător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la cererea


beneficiarului-cumpărător.

Drepturile beneficiarului-cumpărător

Beneficiarul-cumpărător are dreptul să ceară oricând încheierea contractului de vânzare-


cumpărare.

Obligaţiile beneficiarului-cumpărător

Beneficiarul-cumpărător are obligaţia să încheie contractul de vânzare-cumpărare la


cererea promitentului-vânzător.

VI. TRANSMITEREA DREPTURILOR


Transmiterea drepturilor dobândite de către beneficiarul-cumpărător în urma încheierii
prezentului antecontract nu este posibilă decât cu acordul prealabil scris al promitentului-
vânzător.

VII. RISCUL LUCRULUI

Prezentul antecontract nu reprezintă un act translativ de proprietate, riscul pieirii bunului


rămânând în sarcina promitentului-vânzător până la data autentificării contractului de
vânzare-cumpărare.

VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În caz de neexecutare a obligaţiei partea în culpă datorează, cu titlu de daune-


interese, ........ % din preţul contractului de vânzare-cumpărare/ ....... lei; de asemenea,
dacă promitentul-vânzător refuză să-şi execute obligaţiile asumate, beneficiarul-
cumpărător este îndreptăţit să solicite instanţei pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc
de contract de vânzare-cumpărare.

IX. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau


cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi


insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute
obligaţiile asumate.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la
validitatea, interpretarea, executarea ori desfiinţarea prezentului contract se va soluţiona
de către instanţele judecătoreşti competente.

Promitent-vânzător

Beneficiar-cumpărător

CONTRACT DE LOCAŢIUNE

I. PĂRŢILE

Art. 1

Subsemnatul(a),..........................., domiciliat(ă) în ..................................., posesor al B.I. seria ......, nr. ......,


în calitate de locator.
Subsemnatul(a),..........................., domiciliat(ă) în ..................................., posesor al B.I. seria ......, nr. ......,
în calitate de locatar.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Transmiterea dreptului de folosinţă/închirierea autovehiculului marca ......, cu număr de înmatriculare .......,


având următoarele caracteristici .........

III. DESTINAŢIA

Art. 3

Autovehiculul este destinat transportului de persoane şi mărfuri.

IV. DURATA

Art. 4

Termenul de închiriere este de ... ani ............ luni, cu începere de la .................. până la .....................
Cu .......... luni înainte de expirarea contractului, la cererea locatarului, locatorul poate prelungi contractul
pentru aceeaşi perioadă de timp, sau perioade mai mici, convenite între părţi.

V. CHIRIA

Art. 5

Chiria este de ................... lei/USD şi se plăteşte lunar în ziua de .... a lunii, la domiciliul locatarului.

VI. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Art. 6

Obligaţiile locatarului

- să achite chiria la termenele stabilite în prezentul contract;

- să folosească autovehiculul conform destinaţiei stabilite de comun acord;

- să exploateze bunul închiriat ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau deteriorarea
acestuia;

- să suporte cheltuielile de întreţinere ale autovehiculului;

- să restituie proprietarului bunul închiriat la termenul stabilit pentru încetarea contractului

Art. 7

Obligaţiile locatorului:
- să predea autovehiculul la data de .....;

- să asigure folosinţa bunului închiriat pe toată durata prezentului contract;

- să suporte cheltuielile ivite ca urmare a deteriorării bunului provenite din folosirea normală a acestuia;

- să garanteze pe locator de evicţiunea provenită din fapta sa sau din faptele terţilor cât şi pentru viciile care
fac improprie folosinţa bunului conform destinaţiei sale.

VII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 8

În cazul în care locatarul nu achită chiria datorată la termenele prevăzute în prezentul contract el datorează
locatorului suma de ........, cu titlul de penalităţi de întârziere.

Art. 9

În cazul în care locatarul nu-şi execută obligaţia privind efectuarea cheltuielilor care-i cad în sarcină
producând astfel deteriorarea bunului închiriat, datorează suma de ......, cu titlu de daune interese.

Art. 10

În cazul în care locatarul foloseşte autovehiculul contrar destinaţiei stabilite, sau îl subînchiriază unui terţ,
datorează suma de ......., cu titlu de daune interese.

Art. 11

Dacă locatorul nu-şi execută obligaţia de a efectua lucrările pentru asigurarea folosinţei normale a bunului
pe toată durata prezentului contract va datora locatarului suma de ........ cu titlul de daune-interese.

Art. 12

Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de locator.

Art. 13

Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate, dă
dreptul locatorului, ca fără somaţie judecată să considere contractul reziliat.

VIII. INTERDICŢIA SUBLOCAŢIUNII SAU CESIUNII CONTRACTULUI

Art. 14

Este absolut interzisă subînchirierea sau cedarea sub orice formă, totală sau parţială a bunului închiriat, fără
aprobarea scrisă a locatorului.

IX. FORŢA MAJORĂ

Art. 15
Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Art. 16

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate.

X. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Art. 17

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la validitatea, interpretarea,
executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti competente.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........................... în ...................... exemplare.

Locator ............................

Locatar ...........................

CONTRACT DE ÎMPRUMUT CU GARANŢIE IMOBILIARĂ

I. PĂRŢILE

........, domiciliat în ......, posesor al B.I.seria .... nr. ......, în calitate de împrumutător

........, domiciliat în ......, posesor al B.I.seria .... nr. ......, în calitate de împrumutat

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Împrumutul sumei de ...... lei/USD până la data de .......

Plata unei dobânzi în valoare de .... lei/USD de către împrumutat, la data prevăzută în prezentul contract
pentru rambursarea împrumutului.

III. GARANŢII

Împrumutatul constituie în favoarea împrumutătorului, în vederea garantării restituirii sumei împrumutate,


un drept de ipotecă asupra imobilului situat în ............................, compus din teren în suprafaţă
de ................ m.p. şi construcţia ..................

Imobilul descris mai sus se află în proprietatea împrumutatului, în baza contractului de .......................
autentificat sub nr. ......... din .............. şi transcris sub nr. ......... din ........... de ........................ şi este evaluat
la suma de ........................ lei.

IV. CONŢINUTUL CONTRACTULUI

Obligaţiile împrumutătorului
Împrumutătorul nu va putea cere restituirea împrumutului înainte de termenul stabilit de părţi în prezentul
contract

Obligaţiile împrumutatului

Împrumutatul va restitui împrumutul la termenul convenit în prezentul contract.

Drepturile împrumutatului

Împrumutatul poate restitui suma şi înainte de termenul de rambursare a acesteia.

V. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

În cazul nerambursării împrumutului la scadenţă, împrumutătorul va fi în drept să ceară executarea silită


asupra imobilului ipotecat fără somaţie, punere în întârziere sau chemare în judecată.

VI. EXECUTAREA SILITĂ A CONTRACTULUI

Potrivit art. 66 din Legea nr. 36/1995, prezentul contract are valoare de titlu executoriu la data exigibilităţii
creanţei.

VII. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a
obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil,
apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să-şi execute obligaţiile asumate

VIII. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona de către instanţele judecătoreşti
competente.

Cheltuielile efectuate pentru autentificarea prezentului contract sunt suportate de .......

Prezentul contract s-a încheiat pe data de ..... în ....... exemplare

ÎMPRUMUTAT ...................................

ÎMPRUMUTĂTOR .............................

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SPAŢIU

1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Art. 1
Societatea comercială ......................., cu sediul în ..................., şos ................, nr ......., bl ......, sc ...., et .....,
ap ....., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ........./......../......, cod fiscal ....................,
reprezentată de ..........................., în calitate de ........................, domiciliat în ................................, în calitate
de locator,

şi

Societatea comercială ......................., cu sediul în ..................., şos ................, nr ......., bl ......, sc ...., et .....,
ap ....., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr ........./......../......, cod fiscal ....................,
reprezentată de ................................., în calitate de ......................., domiciliat în ................................, în
calitate de chiriaş,

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art. 2

Obiectul contractului constă în închirierea terenului în suprafaţă de ................... situat în ..........................


având laturile de ......................... şi vecinătăţile .................. şi a următoarelor bunuri (mijloace
fixe).................................................... ....................................................................

Art. 3

Terenul şi mijloacele fixe închiriate sunt proprietatea exclusivă a locatorului şi sunt amplasate
în ........................

Art. 4

Predarea-primirea obiectului închirierii va fi consemnată în procesul verbal de predare-primire care se


încheie până la data de ............. şi care constituie anexa nr. 1 la prezentul contract şi parte integrantă din
acesta (în procesul-verbal de predare-primire se va menţiona gradul de uzură al fiecărui mijloc fix şi stadiul
în care se predă).

3. DESTINAŢIA BUNURILOR ÎNCHIRIATE

Art. 5

Terenul şi mijloacele fixe închiriate vor fi folosite de chiriaş ca punct de lucru al societăţii
comerciale ...................., în vederea desfăşurării activităţii de .......................... şi de comercializare de
produse de ............................................................

Art. 6

Chiriaşul va putea desfăşura şi alte activităţi, cu acordul prealabil al locatorului.

Art. 7

Pe terenul în suprafaţă de ............... m.p. ce formează obiectul prezentului contract, chiriaşul va putea să
construiască ......................., dimensiunile şi caracteristicile urmând a fi stabilite ulterior, obţinându-se în
acest scop autorizaţia de construire necesară de către proprietar. Toate cheltuielile legate de edificarea
acestei construcţii vor fi suportate în întregime de către chiriaş, cu excepţia taxelor legale pentru obţinerea
autorizaţiei de construire, ce vor fi suportate în proporţie egală de către locator şi chiriaş urmând ca
proprietatea asupra construcţiei să fie dobândită de către chiriaş.
Art. 8

Chiriaşul va fi obligat ca în termen de ..........(.......) de zile de la data încetării prezentului contract,


indiferent de motivul care a condus la încetare, să ridice construcţia şi să elibereze terenul.

Art. 9

Destinaţia terenului şi a mijloacelor fixe închiriate nu va putea fi schimbată fără consimţământul scris al
locatorului. Orice toleranţă nu implică renunţarea la această clauză şi la sancţiunile prevăzute în contract.

4. DURATA

Art. 10

Termenul de închiriere este de ...........(............) ani, cu începere de la data de ......................... până la data
de ..................... Cu ........(...............) luni înainte de expirarea contractului, la cererea chiriaşului, locatorul
poate prelungi contractul pentru aceeaşi perioadă de timp, sau perioade mai mici, convenite între părţi.

5. CHIRIA ŞI MODALITĂŢI DE PLATĂ

Art. 11

Chiria pentru folosirea obiectului închirierii este de ............................

Art. 12

Chiria va fi indexată trimestrial în funcţie de rata medie lunară a inflaţiei şi va face obiectul unui act
adiţional semnat şi ştampilat de părţi.

Art. 13

Plata chiriei se va face lunar până la data de ............. ale lunii pentru luna respectivă.

Art. 14

Plata chiriei se va face ........ prin conturile:

- contul locatorului nr. ............................ deschis la Banca ..........................

- contul chiriaşului nr. .............................. deschis la Banca ..........................

Art. 15

Neplata a ............... chirii succesive va fi considerată o încălcare materială a acestui contract pentru care
proprietarul poate rezilia de drept contractul fără alte formalităţi.

6. PLATA CONSUMURILOR ŞI SERVICIILOR

Art. 16
Pe lângă plata chiriei, chiriaşul se obligă să plătească lunar, până la finele lunii în curs, consumul de apă
rece, apă caldă, energie electrică, energie termică, gaze naturale, abonamentul telefonic etc..

Art. 17

Pentru neplata la termen a sumelor aferente consumurilor şi serviciilor, locatorul poate rezilia prezentul
contract fără alte formalităţi, chiriaşul fiind obligat să elibereze şi să predea spaţiul închiriat şi să achite
toate obligaţiile de plată rezultate din contract.

7. INTERDICŢIA SUBÎNCHIRIERII SAU A CESIUNII

Art. 18

Pe toată durata contractului, chiriaşului îi este interzisă subînchirierea, cesiunea sau orice altă formă de
înstrăinare către terţi a bunurilor închiriate.

8. INSTALAREA DE ANTENE, FIRME, RECLAME

Art. 19

Instalarea de antene pentru recepţionarea de semnale audio-vizuale, altele decât cele cu care au fost dotate
imobilele din construcţie (antene colective) se pot face şi fără acordul locatorului, pe cheltuiala
chiriaşului, acesta din urma având obligaţia să obţină şi celelalte avize necesare şi să plătească taxele şi
costul abonamentelor conform reglementărilor legale.

Art. 20

Chiriaşul va putea monta firme sau reclame fără acordul locatorului, dar numai după obţinerea avizului
organelor locale.

9. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

Art. 21

Locatorul se obligă:

a)să predea bunurile ce formează obiectul închirierii, la data de ........ în stare de folosinţă după încheierea
unui proces - verbal de predare - primire în două exemplare;

b)să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;

c)să garanteze pe chiriaş contra pierderii totale sau parţiale a bunului, contra viciilor sau contra tulburării
folosinţei terenului.

Art. 22

Chiriaşul se obligă:

a)să achite chiria;

b)să folosească bunurile închiriate numai în scopul în care i-au fost închiriate;
c)să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând degradarea lor;

d)să suporte costul lucrărilor de reparaţii a instalaţiilor comune, în cazul în care aceste lucrări se datoresc
folosirii şi exploatării necorespunzătoare de către chiriaş, a bunurilor închiriate;

e)să permită locatorului executarea într-o perioadă stabilită de comun acord a lucrărilor de reparaţii şi
întreţinere, în cazul unor defecţiuni sau avarii la instalaţiile comune sau care pot produce deteriorarea
restului proprietăţii;

f)să evite împiedicarea sau tulburarea folosinţei, în bune condiţiuni, a celorlalţi proprietari vecini prin
depozitarea de obiecte sau materiale în spaţiul de folosinţă comună, prin organizarea de activităţi care
produc zgomote;

g)să respecte regulile urbanistice, instrucţiunile privind prevenirea incendiilor

h)să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute de lege şi
normativele în vigoare (aviz PSI, aviz sanitar, aviz de protecţia mediului etc.);

i)să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din
caz fortuit, forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea focului de la o casa vecină
(art. 1435 C. civ.);

j)să apere bunul închiriat împotriva oricărei atingeri provenită de la un terţ asupra proprietăţii sau posesiei
bunului;

k)să plătească utilităţile consumate;

l)să asigure paza bunurilor închiriate;

m)la expirarea duratei prezentului contract să restituie bunurile închiriate aşa cum le-a primit.

Dotarea spaţiilor închiriate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina chiriaşului.

Art. 23

În cazul în care locatorul vinde bunul care formează obiectul prezentului contract cumpărătorul, chiar dacă
nu s-a obligat în acest sens, este obligat, conform art. 1441 Codul Civil, să respecte contractul de închiriere,
contract încheiat înainte de vânzarea având ca obiect bunul închiriat (dacă contractul de închiriere este
încheiat pe o perioada mai mare de 3 ani, el trebuie transcris, înainte de transcrierea contractului de
vânzare-cumpărare, pentru a fi opozabil terţilor).

10. MODALITATEA DE RESTITUIRE

Art. 24

La încetarea prezentului contract de închiriere, chiriaşul va preda bunurile închiriate numai locatorului,
sau împuterniciţilor acestuia pe baza de proces - verbal.

Art. 25

Un exemplar al procesului - verbal de predare a bunurilor se înmânează chiriaşului după achitare, acesta
constituind documentul care atestă stingerea obligaţiilor contractuale.
11. ABSENŢA CHIRIAŞULUI

Art. 26

În caz de absentare, chiriaşul se obligă ca înainte de plecare, să desemneze în scris şi pe răspunderea sa un


împuternicit în prezenţa căruia locatorul să înlăture eventualele defecţiuni sau avarii care s-ar produce în
acest interval.

Art. 27

În caz contrar, chiriaşul va răspunde integral de eventualele pagube produse bunurilor închiriate, vecinilor
şi părţilor comune.

12. DECĂDEREA DIN DREPTURI

Art. 28

Acordarea de înlesniri pentru nerespectarea vreuneia din condiţiile prezentului contract, nu va fi


considerată ca o renunţare a proprietarului la drepturile lui.

El va putea cere executarea clauzelor contractului în orice moment.

13. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ

Art. 29

În caz de neexecutare sau de executare necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale, partea în culpă va


plăti daune-interese.

Art. 30

În caz de executare cu întârziere a obligaţiei de plată a chiriei, locatorul va plăti penalităţi în cuantum
de ............ % din suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

14. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 31

Prezentul contract încetează prin:

- acordul de voinţă al părţilor;

- denunţare unilaterală;

- expirarea termenului;

- rezilierea contractului pentru neexecutare;

- pieirea spaţiului comercial în discuţie;

- desfiinţarea titlului locatorului;


- ca urmare a înstrăinării imobilului prin acte între vii, cu condiţia să fi fost încheiată prin înscris autentic
sau prin înscris sub semnătură privată, dar cu dată certă.

15. FORŢA MAJORĂ

Art. 32

Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor
asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total
sau parţial obligaţiile asumate.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum
5(cinci) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15(cincisprezece) zile de
la apariţie.

Data de referinţă este data ştampilei poştei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerţ şi
Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invocă.

Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia
în maximum 15(cincisprezece) zile de la încetare.

Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 6(sase) luni, fiecare partener poate renunţa
la executarea contractului pe mai departe. În acest caz, nici una din părţi nu are dreptul de a cere
despăgubiri de la cealaltă parte, dar ele au îndatorirea de a-şi onora toate obligaţiile până la aceasta dată.

Art. 33

Locatorul nu răspunde pentru nici o cauză de forţă majoră care ar împiedica folosinţa spaţiului închiriat şi
are dreptul, şi în asemenea cazuri, la chirie redusă proporţional cu capacitatea de întrebuinţare a terenului,
în situaţia în care acesta din urma solicită menţinerea contractului de închiriere. În situaţia în care chiriaşul
nu mai solicită menţinerea contractului de închiriere, acesta nu mai datorează chirie pe perioada cât a fost
împiedicat în folosinţă spaţiul închiriat neputând însă solicita despăgubiri pentru nefolosinţa parţială sau
totală a bunului închiriat întrucât locatorul nu poate răspunde în situaţii de forţa majoră.

16. REZILIEREA

Art. 34

Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin prezentul contract şi la termenele fixate, poate
îndreptăţi locatorul să solicite, unilateral, încetarea contractului de închiriere cu obligaţia de a-i notifica
chiriaşului intenţia sa, cu ......... de zile înainte.

Art. 35

Contractul de închiriere poate fi reziliat şi la iniţiativa chiriaşului, cu acordul locatorului, dacă solicitarea
de reziliere a fost adusă la cunoştinţa locatorului în scris, cu ......... de zile înainte la data în care se propune
predarea spaţiului şi până la data predării cu proces - verbal, chiriaşul achitând locatorului toate sumele
datorate.

17. LITIGII
Art. 36

Litigiile care se vor naşte din prezentul contract sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv cele
referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea lui vor fi soluţionate pe cale amiabilă.

Art. 37

Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori
desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă
Camera de Comerţ şi Industrie a României în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei
Curţi.

Art. 38

Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.

18. ALTE CLAUZE

Art. 39

Drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor, fixate prin prezentul contract, vor fi completate şi modificate
de actele normative ce vor apare ulterior semnării prezentului contract.

Art. 40

Taxa de timbru, timbru judiciar şi onorariul sunt în sarcina chiriaşului.

Art. 41

Noi, părţile contractante, ne obligăm să înregistrăm prezentul contract de închiriere la autorităţile


competente.

Art. 42

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în ..... exemplare, câte ....... pentru fiecare parte contractantă.

LOCATOR, CHIRIAŞ,