Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT CIVIL din data de ..........................

Temei juridic: incheiat in baza art.2043 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil publicata in Monitorul Oficial al Romaniei,Partea 1, Nr. 511 din
24 iulie 2009 care reglementeaza contractul de comision coroborat cu art.80 si
urmatoarele din Legea nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile ulterioare

A. Partile contractante:

1. S.C. ____________________________ S.R.L. având sediul social în


____________, Str. ___________________ nr._____, avand codul unic de
inregistrare nr. ________________, J 35/_____ din prin reprezentant legal
___________________ in calitate de administrator, numita in prezentul contract
COMITENT,
si
2.D-nul. ________________ , domiciliat in ______________, str.
_____________, nr.____, judetul ___________ , nascut in localitatea _____________
la data de _______________ posesor al actului de identitate seria _____, nr.
________, eliberat de ________________ , la data de ________________, codul
numeric personal in calitate de COMISIONAR,

am incheiat prezentul contract civil de comision in urmatoarele conditii stabilite de


comun acord:

B. Obiectul contractului

- comisionul brut stabilit pentru prestatie este de _______ de lei pe luna.


- data efectuarii platii este data de 20 a lunii urmatoare desfasurarii activitatii.

C. Durata contractului

- Durata contractului este determinata, respectiv incepand de la data de


___________ pana la data de ______________.

D. Locul de desfasurare al activitatii: punctul de lucru al societatii comitente din


______________,Str. ______________ nr _____, jud. ___________, precum si pe
teren in vederea atingerii obiectivelor stabilite conform fisa anexa la prezentul.

E. Felul activitatii: prestarea de servicii profesionale pe seama comitentului si in


numele comisionarului, in concret COMISIONARUL va desfasura activitatea de
___________________________.

Contract comision 2010 Dumitrescu & Asociatii www.dumitrescuasc.ro


F. Conditii de desfasurare a activitatii: desi activitatea nu are caracter de munca
salariata aceasta se desfasoara conform regulamentului de ordine interioara al
societatii si fisei anexa.

G. Durata activitatii: timpul de lucru 24 ore/luna, cu precadere dar nu exclusiv in


intervalul orar 9.30-14.30 conform cu necesitatile societatii comitente si in vederea
atingerii obiectivelor de comun acord stabilite.

H. Drepturile si obligatiile partilor

1. Comitentul se obliga:
- sa achite comisionarului contravaloarea activitatii desfasurate, constand intr-un
comision brut in valoare de _________ lei, din care se retine impozit in cota de 16%
prin stopaj la sursa conform Legii nr.571/2003 privind codul fiscal; Impozitul retinut
se achita la bugetul de stat conform reglementarilor in vigoare;
- sa creeze comisionarului conditii corespunzatoare de realizare a activitatii de
prestari de servicii, cu respectarea normelor legale in vigoare;

2. Comisionarul se obliga:
- sa presteze activitatea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de
comitent;
- la cererea comitentului, comisionarul are obligatia să îi cedeze acestuia de îndată
actiunile contra tertului, printr-un act de cesiune sub semnătură privată, fără nicio
contraprestatie din partea comitentului. Comisionarul răspunde pentru daunele
cauzate comitentului, prin refuzul sau întârzierea cedării actiunilor împotriva tertului.
- sa respecte dispozitiile legale specifice activitatii si regulamentul de ordine
interioara al societatii.

I. Modificarea conventiei civile

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere
intre parti, convenita in scris, prin act aditional inregistrat la administratia financiara
in vederea impunerii veniturilor realizate.

J. Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila inceteaza:


1. prin acordul scris al partilor;
2.din initiativa temeinic motivata a uneia din parti, cu un preaviz de 15 zile
lucratoare.

K. Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin


prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de
exonerare prevazute de lege.

L. Dispozitii finale

Contract comision 2010 Dumitrescu & Asociatii www.dumitrescuasc.ro


Prevederile prezentului contract civil se completeaza cu dispozitiile Codului Civil
respectiv dispozitiile care reglementeaza contractul de comision si Legii nr.571/2003
privind codul fiscal cu modificarile ulterioare.
Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale
amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.
Prezenta conventie civila a fost incheiata in doua exemplare, cate unul pentru
fiecare parte.

Timisoara, la data de .........................

Beneficiar Prestator
.................... ....................
L.S.

Semnatura Semnatura

Contract comision 2010 Dumitrescu & Asociatii www.dumitrescuasc.ro


Contract comision 2010 Dumitrescu & Asociatii www.dumitrescuasc.ro