Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE CONCESIUNE

I. Părţile contractante

Între:
1. CONSILIUL LOCAL ………………, cu sediul în localitate ………………., str.
………………….., nr. ….., Jud. ……………, cont bancar ……….., deschis la Trezoreria
judeţului ……………, reprezentat prin dl. ……………., în calitate de primar şi d-na
……………., în calitate de contabil-şef,
numit în continuare CONCEDENT

şi

2. S.C. ……………S.A. / SRL, înregistrată la Registrul Comerţului ……….. sub nr.


…………., codul unic de înregistrare ………………., cu sediul în loc. ………………..,
str………………., nr. ………, jud. ……, cont bancar nr. ………………………., deschis
la Banca ………………., reprezentată prin dl. ……………….., în calitate de manager
general,
numită în continuare CONCESIONAR,

a intervenit prezentul contract de concesiune, încheiat în baza Legii nr. 219/1998 şi a


Hotărârii Consiliului Local …………….. de aprobare a concesionării nr. ……./………..,
în urma adjudecării la licitaţie a concesiunii din data de …………………., având
următoarele clauze:

II. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului îl constituie cedarea şi preluarea în concesiune a


terenului situat în localitatea ………, str. ……., nr. ……, jud. …….., în suprafaţă de
……… m.p. (conform schiţei de plan anexată), proprietatea Consiliului Local
……………………. Obiectul concesiunii este descris în caietul de sarcini care constituie
anexa nr. 1 la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta.
Art. 2. Predarea - primirea obiectului concesiunii se va consemna în PROCESUL -
VERBAL de predare-primire care se va încheia până la data de …………şi care
constituie anexa nr. 2 la prezentul contract.

III. Durata concesiunii

Art. 3. Durata concesiunii va fi de 49 de ani, de la data semnării contractului, părţile


având posibilitatea prelungirii acestui termen cu jumătate din durata iniţială.

IV. Preţ şi modalitatea de plată


Art. 4. (1) Preţul concesiunii este redevenţa valorică de …………… lei/an, ce se va
plăti trimestrial, în ultima zi lucrătoare a celei de-a treia luni, în conformitate cu
prevederile caietului de sarcini.
(2) Redevenţa va fi reactualizată la momentul fiecărei plăţi, în funcţie de rata inflaţiei
comunicată de către Comisia Naţională de Statistică, concesionarul obligându-se să o
plătească astfel indexată. Nivelul trimestrial al redevenţei reactualizate va fi comunicat de
către concedent concesionarului cu cel puţin 3 zile înaintea plăţii.
Art. 5. (1) Plata redevenţei se va face trimestrial, la casieria concedentului sau direct în
contul …………………… deschis la Trezoreria judeţului …………….. şi se porneşte de
la suma de ……………….. lei, pe care concesionarul a achitat-o iniţial cu titlu de
garanţie.
(2) În cazul în care plata redevenţei se va face în numerar, concedentul va confirma
fiecare plată, prin eliberarea de chitanţe.
(3) Concedentul se obligă, în situaţia în care, pe parcursul derulării contractului, îşi va
schimba numărul contului, să comunice concesionarului această schimbare, în termen de
maxim 60 de zile.
(4) Neplata redevenţei pentru mai mult de 120 de zile conduce la retragerea
concesiunii.
Art. 6. Redevenţa cuantificată conform dispoziţiilor art. 4 şi 5 din prezentul contract,
se va plăti timp de 20 ani, perioadă în care se va acoperi întreaga valoare a redevenţei
calculată pentru întreaga durată de 49 de ani.

V. Drepturile şi obligaţiile părţilor

Art. 7. Prin concesionarea acestui teren, concesionarul dobândeşte dreptul de a-l


exploata în mod direct, pe riscul şi răspunderea sa, dreptul de a-l folosi şi de a-i culege
fructele, cu condiţia menţinerii actualelor dotări.
Art. 8. Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat şi să verifice
respectarea obligaţiilor asumate de concesionar, consemnând într-un proces verbal,
rezultatele găsite pe teren.
Art. 9. Concedentul se obligă să îndeplinească toate formalităţile în vederea întabularii
dreptului de concesiune rezultat din prezentul contract.
Art. 10. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul.
Art. 11. Concesionarul este obligat să folosească obiectul concesiunii doar pentru
destinaţia care rezultă din contract.
Art. 12. Concesionarul este obligat să exploateze bunul concesionat în mod direct şi nu
are dreptul de a-l subconcesiona către un terţ.
Art. 13. Concesionarul se obligă să administreze şi să exploateze obiectul concesiunii
cu diligenţa unui bun proprietar. Pentru aceasta, va lua toate măsurile necesare şi pe care
la crede de cuviinţă pentru conservarea şi sporirea valorii obiectului concesiunii. În cazul
în care concesionarul ocazionează pagube concedentului, se obligă să-l despăgubească pe
concedent cu contravaloarea acestor pagube.
Art. 14. Concedentul se obligă să pună la dispoziţia concesionarului, la data începerii
concesiunii, inventarul complet, terenul cu accesoriile sale, liber de orice sarcini, iar la
data expirării concesiunii
concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină,
terenul concesionat, inclusiv investiţiile realizate.
Art. 15. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune,
concesionarul este obligat să depună cu titlu de garanţie suma de ………………..lei,
reprezentând o cotă parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru
primul an.
Art. 16. La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen, concesionarul
este obligat să restituie concedentului terenul, în deplină proprietate, în mod gratuit şi
liber de orice sarcini.
Art. 17. Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul
drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
Art. 18. În condiţiile în care concedentul poate înstrăina terenul ce face obiectul
concesiunii, concesionarul are drept de preemţiune la cumpărare, în tot sau în parte.

VI. Cauze de încetare

Art. 19. Prezentul contract încetează:


a) la expirarea duratei stabilite, dacă părţile nu convin în scris prelungirea contractului;
b) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere
unilaterală din partea concedentului, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
c) în cazul imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare,
fără plata unei despăgubiri şi fără restituirea sumelor plătite (redevenţa şi
garanţia).Concesionarul are în această situaţie obligaţia ca, în termen de şase luni de la
apariţia cauzei de imposibilitate de exploatare, să anunţe în scris concedentul despre
intenţia sa de renunţare. Nerespectarea acestei obligaţii dă drept concedentului la
despăgubiri.

VII. Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 20. Prezentul contract poate fi modificat numai cu acordul ambelor părţi prin act
adiţional, încheiat în formă scrisă.
Art. 21. Părţile se obligă să păstreze fiecare şi să pună la dispoziţia organelor de
control toate evidenţele şi anexele la contract, precum şi orice alte înscrisuri în legătură
cu obiectul concesiunii.
Art. 22. Pentru opozabilitate faţă de terţi, prezentul contract, însoţit de toate anexele,
purtând semnăturile ambelor părţi, va fi întabulat la Judecătoria ………………..
Art. 23. Litigiile de orice fel decurgând din executarea contractului de concesiune vor
fi rezolvate pe cale amiabilă; în caz contrar, acestea vor fi de competenţa instanţelor
judecătoreşti de drept comun.
Art. 24. Ambele părţi vor fi exonerate de executarea contractului în caz de forţă
majoră: conflicte armate sau calamităţi naturale.

Tehnoredactat şi semnat astăzi ………, la sediul concedentului, în …….. exemplare


originale.

CONCEDENT CONCESIONAR
_____________