Sunteți pe pagina 1din 6

CONTACT CIVIL nr.

________ din data de ___________

Temei juridic: incheiat in baza art.2043 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind odul civil publicata in !onitorul "#icial al $omaniei%&artea '% (r. )'' din 24 iulie 2009 care reglementeaza contractul de comision coroborat cu art.80 si urmatoarele din Legea nr.)7'/2003 privind codul #iscal cu modi#icarile ulterioare

A. Partile contractante: '. S.C. ____________________ S.R.L. av*nd sediul social +n ,imi-oara str. ..................... nr.......%tele#on ............% #a/ ..........% +nregistrat0 la $egistrul omer1ului ............. sub num0rul 2 ..../..... din ....... avand codul unic de inregistrare nr. ............. prin reprezentant legal ............... in calitate de administrator% numita in prezentul contract "!3,4(,% si 2.56na. ........................% domiciliata in ....................% str. ...................... nr. ...........% 7udetul ..............% nascuta in localitatea ................ la data de ............... posesor al actului de identitate seria ............% nr. .............% eliberat de ...........% la data de .............% codul numeric personal ....................% in calitate de "!383"(9$% am incheiat prezentul contract civil de comision in urmatoarele conditii stabilite de comun acord: B. Obiectul contractului 6 activitatea care urmeaza sa #ie prestata de comisionar in numele comitentului si pe seama comisionarului este activitatea de ................. :in concret comisionarul va des#asura activitatile prevazute in #isa de activitate ane/a la prezenta conventie;. 6 comisionul brut stabilita pentru prestatie este de ......... de lei. 6 data e#ectuarii platii este data de .............. care reprezinta 30 de zile de la data aducerii la indeplinire a mandatului de catre comisionar. C. Durata contractului

6 5urata contractului este determinata% respectiv incepand de la data de ......... pana la data de .............. D. Locul de de !a urare al acti"itatii : punctul de lucru al societatii comitente din .....................% precum si pe teren in vederea atingerii obiectivelor stabilite con#orm #isa ane/a la prezentul. #. $elul acti"itatii: prestarea de servicii pro#esionale pe seama comitentului si in numele comisionarului $. Conditii de de !a urare a acti"itatii: desi activitatea nu are caracter de munca salariata aceasta se des#asoara con#orm regulamentului de ordine interioara al societatii si #isei ane/a. %. Durata acti"itatii: timpul de lucru .... ore/saptamana% cu precadere dar nu e/clusiv in intervalul orar .............. con#orm cu necesitatile societatii comitente si in vederea atingerii obiectivelor de comun acord stabilite. &. Dre'turile i obli(atiile 'artilor '. omitentul se obliga: 6 sa achite comisionarului contravaloarea activitatii des#asurate% constand intr6un comision brut in valoare de ........ lei% din care se retine impozit in cota de '<= prin stopa7 la sursa con#orm Legii nr.)7'/2003 privind codul #iscal> 3mpozitul retinut se achita la bugetul de stat con#orm reglementarilor in vigoare> 6 sa creeze comisionarului conditii corespunzatoare de realizare a activitatii de prestari de servicii% cu respectarea normelor legale in vigoare> 2. omisionarul se obliga: 6 sa presteze activitatea la termenul convenit% in conditiile si de calitatea ceruta de comitent> 6 la cererea comitentului% comisionarul are obligatia s0 +i cedeze acestuia de +ndat0 actiunile contra tertului% printr6un act de cesiune sub semn0tur0 privat0% #0r0 nicio contraprestatie din partea comitentului. omisionarul r0spunde pentru daunele cauzate comitentului% prin re#uzul sau +nt*rzierea ced0rii actiunilor +mpotriva tertului. 6 sa respecte dispozitiile legale speci#ice activitatii si regulamentul de ordine interioara al societatii. I. )odi!icarea con"entiei ci"ile !odi#icarea oricarei clauze a conventiei civile se poate #ace numai prin intelegere intre parti% convenita in scris% prin act aditional

inregistrat la administratia veniturilor realizate.

#inanciara

in

vederea

impunerii

*. Incetarea con"entiei ci"ile &rezenta conventie civila inceteaza: '. prin acordul scris al partilor> 2.din initiativa temeinic motivata a uneia din parti% cu un preaviz de 20 zile lucratoare. +. Ra 'underea 'artilor (eindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa% in a#ara de cazurile de e/onerare prevazute de lege. L. Di 'o,itii !inale &revederile prezentului contract civil se completeaza cu dispozitiile odului ivil respectiv dispozitiile care reglementeaza contractul de comision si Legii nr.)7'/2003 privind codul #iscal cu modi#icarile ulterioare. Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre 7udecatorie% in cazul in care nu s6au solutionat pe cale amiabila. &rezenta conventie civila a #ost incheiata in doua e/emplare% cate unul pentru #iecare parte. Timisoara, la data de _____________ ?ene#iciar .................... .... L.8. &restator ................

CONTACT CIVIL nr.________ din data de ____________

Partile contractante: '. S.C. ____________________ S.R.L. av*nd sediul social +n ,imi-oara str. ..................... nr.......%tele#on ............% #a/ ..........% +nregistrat0 la $egistrul omer1ului ............. sub num0rul 2 ..../..... din ....... avand codul unic de inregistrare nr. ............. prin reprezentant legal ............... in calitate de administrator% numita in prezentul contract "!3,4(,% si 2.56na. ........................% domiciliata in ....................% str. ...................... nr. ...........% 7udetul ..............% nascuta in localitatea ................ la data de ............... posesor al actului de identitate seria ............% nr. .............% eliberat de ...........% la data de .............% codul numeric personal ....................% in calitate de "!383"(9$% @389 54 9 ,3A3,9,4

&rezenta #isa de activitate de#ineste si detaliaza obiectul contractului civil nr. ..... din data de .............. si produce e#ecte numai in legatura si re#eritor la acesta% dupa cum urmeaza: -. Obiectul contractului 9ctivitatea care urmeaza sa #ie realizata de comisionar in numele comitentului si pe seama sa este activitatea de ................% in concret comisionarul va des#asura urmatoarele activitati: .............................................. .............................................. .............................................. $emuneratia bruta stabilita pentru activitate este de ....... de lei. 9ceasta se plateste intr6o singura transa la data de ............. in numerar la locul des#asurarii activitatii contra chitanta de mana eliberata de comisionar. .. Durata contractului 5urata contractului este ...... de zile calendaristice% respectiv incepand de la data de ............. pana la data de ................ &artile pot conveni bilateral prelungirea acestei perioade printr6un act aditional la prezentul. /. Locul de de !a urare al acti"itatii Locul de des#asurare al activitatii este punctul de lucru al societatii comitente din ......................% precum si pe teren in vederea atingerii obiectivelor stabilite con#orm cu #isa de activitate. 0. $elul acti"itatii: prestarea de servicii pro#esionale pe seama comitentului si in numele comisionarului% necali#icata in acelasi timp% activitatile des#asurate nu necesita vre6o cali#icare sau e/perienta speciala. 1. Conditii de reali,are a acti"itatii: con#orm regulamentului de ordine interioara al societatii si #isei de activitate. &rezenta #isa de activitate a #ost incheiata in doua e/emplare% cate unul pentru #iecare parte. Timisoara, la data de _________________ ?ene#iciar &restator

.................... .... L.8.

................