Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE COLABORARE

PRIVIND
TINEREA CONTABILITATII, ÎNTOCMIREA ŞI PREZENTAREA
CONTURILOR ANUALE

NR. ___/2008/ _____________

I.PĂRŢILE CONTRACTANTE

1. _______________________________ domiciliat în __________________,


str._______________________ nr.___ legitimaţie
nr._____________________şi identificată cu CUI
________________________, cod IBAN
_____________________________ deschis la Banca
_________________________________ reprezentată prin
_____________________________, in calitate de prestator.

şi

2. SC ______________________ SRL din _____________________ STR.


______________________ CUI __________________________,
,înregistrată la Registul comerţului din TIMIS sub nr
_________________. reprezentată prin
____________________________ , în calitate de beneficiar, s-a
încheiat următorul contract de colaborare:

II.OBIECTUL CONTRACTULUI

Executantul –prestator se obligă să ţină contabilitatea clientului, sî


întocmească conturile anuale, respectiv bilanţul contabil, potrivit
reglementărilor prevăzute de legea contabilităţii(art.11/3) şi de Regulamentul
ei de aplicare şi să le prezinte clientului, la termentul prevăzut la punctul V
din prezentul contract. Această misiune îi permite executantului să ateste,
exceptând unele dificultăţi speciale, că nu a constatat elemente care să pună
sub semnul îndoielii sau care să afecteze în mod semnificativ regularitatea şi
sinceritatea contabilităţii, precum şi coerenţa şi credibilitatea conturilor
anuale rezultate, ţinând seama de documentele justificative şi informaţiile
furnizate de client.
Această misiune nu este nici audit financiar, nici examinare a conturilor
anuale şi nici nu are ca obiect cercetarea sistematică a fraudelor şi
deturnărilor. Această misiune este reglementată profesional de Normele
privind ţinerea contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale,
aprobate de Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

III. DURATA CONTRACTULUI – TERMENE

Contractul de colaborare se încheie pe perioada de 1 an începând cu


01.01.2008 El este reînnoibil în fiecare an următor, print-o scrisoare din
partea clientului, în acest sens, transmisă cu cel puţin 15 zile înaintea
încheierii exerciţiului financiar.
Părţile convin ca orice modificare importantă să facă obiectul unui act
adiţional prezentului contract.

IV.VALOAREA CONTRACTULUI

Valoarea contractului este de ______ lei/luna .


Onorariul pentru intocmirea situatiei patrimoniale a conturilor si
elaborarea bilanturilor se stabilesc in functie de valoarea bruta a conturilor
din balanta, mai putin conturile de regularizare, astfel:

Pana la 10.300 euro 0.5%


Intre 10.300-20.600 euro 51,50 euro plus 0,250%
pentru ceea ce depaseste
10.300 euro
Intre 20.600-41.200 euro 74,20 euro plus 0,125%
pentru ceea ce depaseste
20.600 euro
Intre 41.200-103.000 euro 103,00 euro plus 0,075%
pentru ceea ce depaseste
41.200 euro
Intre 103.000-206.000 euro 140,10 euro plus 0,040%
pentru ceea ce depaseste
103.000 euro
Intre 206.000-412.000 euro 185,40 euro plus 0,025%
pentru ceea ce depaseste
206.000 euro
Intre 412.000-1.030.000 236,90 euro plus 0,0125%
euro pentru ceea ce depaseste
412.000 euro
Intre 1.030.000-2.060.000 313,10 euro plus 0,006%
euro pentru ceea ce depaseste
1.030.000 euro
Peste 2.060.000 euro 374,90 euro plus 0,005%
pentru ceea ce depaseste
2.060.000 euro

Plata se face pe baza facturii emise de executant, în termen de cel mult


10 zile de la data facturării.
Modalităţi de plată: numerar, ordin de plată, CEC, bilet la ordin sau
cambie (avalizate de o societate bancara conform Legii nr.58/1934 cu
modificările ulterioare), proces verbal de compensare încheiat între
executant şi beneficiar.

V.OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTUALE

• Obligaţiile Beneficiarului

Clientul se obligă să predea la sediul executantului prin delegatul său


______________________ la termenele prevăzute mai jos, documentele
justificative, actele şi informaţiile necesare executantului pentru ţinerea
contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale, după cum
urmează:

a) în prima zi a săptămânii , pentru săptămâna precedentă,


borderoul de predare a documentelor justificative care va sta la
baza înregistrărilor în contabilitate, inclusiv exemplarul 2 al
Registrului de casă şi extrasele de cont bancare, însoţite de
documentele aferente; borderoul de predare a documentelor
justificative va fi întocmit în ordine cronologică a documentelor;
b) în ziua a cincea a lunii următoare celei de referinţă :
- pontajul lunii precedente
- jurnalul de vanzari şi de cumpărări în cazul în care sunt ţinute
de client;
c) în ziua de 26 a lunii următoare celei de referinţă în cazul în
care documentele respective sunt întocmite şi se depun de către
client declaraţiile lunare privind obligatiile de plată la bugetul de
stat, privind TVA-ul, CAS-ul, şomajul şi sănătatea;
d) în ziua de 1 februarie a anului următor celui de referinţă,
dosarul inventarierii anuale a patrimoniului, efectuate
potrivit Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
patrimoniului, aprobate de ministrul finanţelor, prin Ordinul
nr.2388/1995. Dosarul va cuprinde :
- deciziile de numire a comisiei şi subcomisiei de inventariere;
- listele de inventariere;
- extrasele de cont confirmate sau procesele-verbale de punctaj
pentru inventarierea creanţelor, a datoriilor şi a trezoreriei;
- listele de inventariere separate şi motivarea scrisă a comisiei
de inventariere pentru bunurile depreciate, neutilizate sau
deteriorate, fără mişcare sau greu vandabile, comenzi,în curs,
abandonate sau sistate, precum şi pentru creanţele şi
obligaţiile incerte sau în litigiu;
- procesul verbal privind rezultatele inventarierii cuprinzând
conţinutul şi aprobarea descrise în norme;
- registrul inventar pentru a putea fi înregistrate rezultatele
inventarierii;
e) în ziua de 16 martie a anului următor celui de referinţă în
cazul când documentele respective se întocmesc şi se depun de
client : Declaraţia anuală privind impozitul pe profit şi Decontul
anual privind accizele;

Clientul se angajează :

a) să realizeze lucrările ce-i revin conform prevederilor


prezenetului contract;
b) să aducă la cunoştiinţă executantului-prestator evenimentele
importante sau excepţionale din activitatea sa inclusiv angajamentele
susceptibile de a afecta rezultatele sau situaţia patrimonială a
clientului;
c) să confirme în scris, dacă executantul-prestator i-o cere, că
documentele justificative, informaţiile şi explicaţiile acestuia sunt
complete;
d) să ia toare măsurile necesare pentru păstrarea documentelor
justificative şi a tuturor registrelor contabile timp de 10 ani, cu
excepţia conturilor anuale şi a statelor de plată de salarii care se
păstrează 50 ani; să asigure salvarea datelor şi tratamentul
informatizat al acestora, pentru garantarea inviolabilităţii şi păstrării
acestora pe perioadele de timp arătate în acest aliniat.

Clientului îi sunt interzise orice acţiuni care pot aduce atingere


independenţei liber-profesionistului contabil, executant-prestator în cadrul
prezentului contract sau colaboratorilor acestuia. În mod deosebit această
interdicţie operează în cazul ofertelor făcute colaboratorilor executantului
prestator de a executa lucrări pentru client, sau de a devenii salariaţii
acestuia.
• Obligaţiile Prestatorului

a) să predea , până la data de 20 a lunii următoare celei de


referinţă , la sediul său, delegatului clientului documentele
justificative care au stat la baza înregistrărilor în contabilitate,
registrele contabile cu înregistrările contabile ale lunii de referinţă,
făcute pe baza documentelor justificative primite, balanta de
verificare cu 4 egalităţi;
b) să predea până la 1 martie a anului următor celui de referinţă
la sediul său, delegatului clientului conturile anuale, respectiv bilanţul
contabil ale anului de referinţă expirat, întocmite în conformitate cu
Legea contabilităţii şi cu regulamentul de aplicare;

VI. RESPONSABILITĂŢILE EXECUTANTULUI-PRESTATOR

Executantul-prestator în caliatea sa de liber profesionist contabil îşi


asumă în toate cazurile responsabilitatea lucrărilor sale.
Responsabilitatea civilă a executantul-prestator care poate rezulta din
exercitarea misiunii sale contabile, face obiectul unei asigurări obligatorii,
potrivit legii.
Orice cerere de daune-interese nu va putea fi făcută decât în timpul
perioadei de prescripţie legală. Cererea va trebiu introdusă în cele 3(trei) luni
următoare datei de la care clientul a luat cunoştiinţă că a fost păgubit.
Executantul prestaor nu poate fi considerat răspunzător nici de
consecinţele păgubitoare ale greşelilor comise de terţi în raporturile lor cu
clientul său, nici de întârzierile executării lucrărilor atunci când acestea
rezultă dintr-o comunicare tardivă a documentelor de către client.

VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract încetează de plin drept, fără a mai fi necesară


interventia unui/unei tribunal arbitral/instante judecătoresti, în cazul în care
una dintre părti:
· nu îsi exercită una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. V
din prezentul contract,
· este declarată în stare de incapacitate de plăti sau a fost
declansată procedura de lichidare (faliment) înainte de începerea executării
prezentului contract;
· cesionează drepturile si obligatiile sale prevăzute de prezentul
contract fără acordul celeilalte părti;
· în termen de 10 zile de la data primirii notificării prin care i s-a
adus la cunostintă că nu si-a executat ori îsi execută în mod necorespunzător
oricare dintre obligatiile ce-i revin; în acest caz încetează şi obligaţia
prestatorului de a întocmii şi depune în termenul legal a
declaraţiilor privind obligaţiile de plată la bugetul de stat şi
bugetele speciale, a statelor de plată şi ordinele de plată aferente
obligaţiilor.
Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte părti, cu cel putin 10 zile înainte de data la
care încetarea urmează să-si producă efectele.
Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra
obligatiilor deja scadente între părtile contractante.

VIII. CLAUZA PENALĂ

În cazul în care beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale


sau si le îndeplineste în mod necorespunzător, se obligă să plătească
celeilalte părti penalităti daune - interese în valoare de 0,5% pe zi de
întârziere.
În cazul în care pestatorul nu îsi îndeplineste obligatiile contractuale sau
si le îndeplineste în mod necorespunzător din motive neimputabile
beneficiarului se obligă să plătească celeilalte părti penalităti daune -
interese în cuantumul prevăzut de organele de control ale statului.

IX. FORTA MAJORĂ

Nici una dintre părtile contractante nu răspunde de neexecutarea la


termen sau/si de executarea în mod necorespunzător - total sau partial - a
oricărei obligatii care îi revine în baza prezentului contract, dacă
neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligatiei respective a
fost cauzată de forta majoră, asa cum este definită de lege.
Partea care invocă forta majoră este obligată să notifice celeilalte părti,
în termen de 10 zile, producerea evenimentului si să ia toate măsurile
posibile în vederea limitării consecintelor lui.
Dacă în termen de 30 zile de la producere, evenimentul respectiv nu
încetează, părtile au dreptul să-si notifice încetarea de plin drept a
prezentului contract fără ca vreuna dintre acestea să pretindă daune-
interese.

X. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
Părtile se obligă să păstreze confidentialitatea datelor, informatiilor si
documentelor, ca urmare a aducerii la îndeplinire a clauzelor prezentului
contract, potrivit angajamentului anexă.

XI. NOTIFICĂRILE ÎNTRE PĂRTI

În acceptiunea părtilor contractante, orice notificare adresată de una


dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la
adresa/sediul prevăzută în partea introductivă a prezentului contract.
În cazul în care notificarea se face pe cale postală, ea va fi transmisă,
prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire (A.R.) si se consideră
primită de destinatar la data mentionată de oficiul postal primitor pe această
confirmare.
Dacă notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consideră primită
în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.
Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părti, dacă
nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitătile prevăzute la
alineatele precedente.

XII. LITIGII

În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilă pe cale


amiabilă, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform
Regulilor de procedură aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de
Camera de Comert si Industrie a României.

XIII. CLAUZE FINALE

Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional încheiat


între părtile contractante.
Prezentul contract, împreună cu anexele sale care fac parte integrantă
din cuprinsul său, reprezintă vointa părtilor si înlătură orice altă întelegere
verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
În cazul în care părtile îsi încalcă obligatiile lor, neexercitarea de partea
care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau
prin echivalent bănesc a obligatiei respective nu înseamnă că ea a renuntat
la acest drept al său.
Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 2(doua) exemplare,
câte unul penrtu fiecare parte, astăzi _______________, data semnării lui.
PRESTATOR BENEFICIAR

_______________________
Expert contabil
______________________ Prin
______________________