Sunteți pe pagina 1din 6

CONTACT CIVIL nr.

________ din data de ___________

Temei juridic: incheiat in baza art.2043 si urmatoarele din Legea


nr. 287/2009 privind Codul civil publicata in Monitorul Oficial al
Romaniei,Partea 1, Nr. 511 din 24 iulie 2009 care reglementeaza
contractul de comision coroborat cu art.80 si urmatoarele din Legea
nr.571/2003 privind codul fiscal cu modificarile ulterioare

A. Partile contractante:

1. S.C. ____________________ S.R.L. având sediul social în


Timişoara str. _____________________ nr.______,telefon ____________,
fax __________, înregistrată la Registrul Comerţului _____________ sub
numărul J ____/_____ din _______ avand codul unic de inregistrare nr.
_____________ prin reprezentant legal _______________ in calitate de
administrator, numita in prezentul contract COMITENT,
si
2.D-na. ________________________, domiciliata in
____________________, str. ______________________ nr. ___________,
judetul ______________, nascuta in localitatea ________________ la data
de _______________ posesor al actului de identitate seria ____________,
nr. _____________, eliberat de ___________, la data de _____________,
codul numeric personal ____________________, in calitate de
COMISIONAR,

am incheiat prezentul contract civil de comision in urmatoarele


conditii stabilite de comun acord:

B. Obiectul contractului

- activitatea care urmeaza sa fie prestata de comisionar in


numele comitentului si pe seama comisionarului este activitatea de
_________________ (in concret comisionarul va desfasura activitatile
prevazute in fisa de activitate anexa la prezenta conventie).
- comisionul brut stabilita pentru prestatie este de _________ de
lei.
- data efectuarii platii este data de ______________ care reprezinta
30 de zile de la data aducerii la indeplinire a mandatului de catre
comisionar.

C. Durata contractului
- Durata contractului este determinata, respectiv incepand de la
data de _________ pana la data de _____________.

D. Locul de desfasurare al activitatii: punctul de lucru al


societatii comitente din _____________________, precum si pe teren in
vederea atingerii obiectivelor stabilite conform fisa anexa la
prezentul.

E. Felul activitatii: prestarea de servicii profesionale pe seama


comitentului si in numele comisionarului

F. Conditii de desfasurare a activitatii: desi activitatea nu are


caracter de munca salariata aceasta se desfasoara conform
regulamentului de ordine interioara al societatii si fisei anexa.

G. Durata activitatii: timpul de lucru ____ ore/saptamana, cu


precadere dar nu exclusiv in intervalul orar ______________ conform
cu necesitatile societatii comitente si in vederea atingerii
obiectivelor de comun acord stabilite.

H. Drepturile si obligatiile partilor

1. Comitentul se obliga:
- sa achite comisionarului contravaloarea activitatii desfasurate,
constand intr-un comision brut in valoare de ________ lei, din care se
retine impozit in cota de 16% prin stopaj la sursa conform Legii
nr.571/2003 privind codul fiscal; Impozitul retinut se achita la
bugetul de stat conform reglementarilor in vigoare;
- sa creeze comisionarului conditii corespunzatoare de realizare a
activitatii de prestari de servicii, cu respectarea normelor legale in
vigoare;

2. Comisionarul se obliga:
- sa presteze activitatea la termenul convenit, in conditiile si de
calitatea ceruta de comitent;
- la cererea comitentului, comisionarul are obligatia să îi cedeze
acestuia de îndată actiunile contra tertului, printr-un act de cesiune
sub semnătură privată, fără nicio contraprestatie din partea
comitentului. Comisionarul răspunde pentru daunele cauzate
comitentului, prin refuzul sau întârzierea cedării actiunilor împotriva
tertului.
- sa respecte dispozitiile legale specifice activitatii si regulamentul
de ordine interioara al societatii.

I. Modificarea conventiei civile

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai


prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional
inregistrat la administratia financiara in vederea impunerii
veniturilor realizate.

J. Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila inceteaza:


1. prin acordul scris al partilor;
2.din initiativa temeinic motivata a uneia din parti, cu un preaviz
de 20 zile lucratoare.

K. Raspunderea partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor


asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in
culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

L. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract civil se completeaza cu


dispozitiile Codului Civil respectiv dispozitiile care reglementeaza
contractul de comision si Legii nr.571/2003 privind codul fiscal cu
modificarile ulterioare.
Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se
solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazul in
care nu s-au solutionat pe cale amiabila.
Prezenta conventie civila a fost incheiata in doua exemplare, cate
unul pentru fiecare parte.

Timisoara, la data de _____________

Beneficiar Prestator
.................... ................
....
L.S.
CONTACT CIVIL nr.________ din data de ____________

Partile contractante:

1. S.C. ____________________ S.R.L. având sediul social în


Timişoara str. _____________________ nr.______,telefon ____________,
fax __________, înregistrată la Registrul Comerţului _____________ sub
numărul J ____/_____ din _______ avand codul unic de inregistrare nr.
_____________ prin reprezentant legal _______________ in calitate de
administrator, numita in prezentul contract COMITENT,
si
2.D-na. ________________________, domiciliata in
____________________, str. ______________________ nr. ___________,
judetul ______________, nascuta in localitatea ________________ la data
de _______________ posesor al actului de identitate seria ____________,
nr. _____________, eliberat de ___________, la data de _____________,
codul numeric personal ____________________, in calitate de
COMISIONAR,

FISA DE ACTIVITATE
Prezenta fisa de activitate defineste si detaliaza obiectul
contractului civil nr. _____ din data de ______________ si produce
efecte numai in legatura si referitor la acesta, dupa cum urmeaza:

1. Obiectul contractului

Activitatea care urmeaza sa fie realizata de comisionar in numele


comitentului si pe seama sa este activitatea de ________________, in
concret comisionarul va desfasura urmatoarele activitati:
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Remuneratia bruta stabilita pentru activitate este de _______ de lei.


Aceasta se plateste intr-o singura transa la data de _____________ in
numerar la locul desfasurarii activitatii contra chitanta de mana
eliberata de comisionar.

2. Durata contractului

Durata contractului este ______ de zile calendaristice, respectiv


incepand de la data de _____________ pana la data de
_______________. Partile pot conveni bilateral prelungirea acestei
perioade printr-un act aditional la prezentul.

3. Locul de desfasurare al activitatii

Locul de desfasurare al activitatii este punctul de lucru al societatii


comitente din ______________________, precum si pe teren in vederea
atingerii obiectivelor stabilite conform cu fisa de activitate.

4. Felul activitatii: prestarea de servicii profesionale pe seama


comitentului si in numele comisionarului, necalificata in acelasi
timp, activitatile desfasurate nu necesita vre-o calificare sau
experienta speciala.

5. Conditii de realizare a activitatii: conform regulamentului


de ordine interioara al societatii si fisei de activitate.

Prezenta fisa de activitate a fost incheiata in doua exemplare, cate


unul pentru fiecare parte.

Timisoara, la data de _________________

Beneficiar Prestator
.................... ................
....
L.S.