Sunteți pe pagina 1din 6

CONTRACT DE INCHIRIERE

NR...........................DIN................................

I.PARTILE CONTRACTANTE.

SC..............................SRL cu sediul in.............................., inregistrata


la ORC de pe langa Tribunalul Timis sub nr. J35/............/........... avand
contul RO.............................. deschis la .........................................,
CUI ............................ , reprezentata prin .............................., in
calitate de LOCATOR

si
.............................. cu sediul in .............................., inregistrata la
Oficiul Registrul Comertului de pe langa
Tribunalul ................................. sub nr. ........./............./................,
avand contul .............................., deschis la ..........................................
sucursala .........................................., avand
CUI ........................................, atribut fiscal ...........................,
reprezentata prin .............................., in calitate de CHIRIAS, s-a
incheiat prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor
clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1. Locatorul SC .............................................. SRL, inchireaza spatiul


comercial in suprafata de .......... mp – folosinta exclusiva si ........ m.p. –
folosinta comuna avand pozitia identificata prin schita anexa la
contract, situat in .............................., din ..............................,
str........................... nr........ bl......... sc........ ap........... pentru
desfasurarea urmatoarelor activitati comerciale :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................

2.2. Predarea - primirea spatiului si a mijloacelor fixe din dotare este


consemnata in procesul verbal anexa 1, care face parte integranta din
contract si care se va intocmi si se va semna de parti la data predarii
spatiului.

III. DURATA CONTRACTULUI.


3.1. Durata inchirierii incepe din data 20.03.2006 pana la data de
20.03.2008, cu drept de prelungire prin acordul expres al ambelor
parti. Tacita relocatiune nu opereza in raporturile dintre partile
contractante.

IV. PRETUL – MODALITATI DE PLATA.

4.1. Pretul lunar al contractului este format din chiria de baza lunara,
si cota parte cheltuieli generale.
4.2. Chiria de baza lunara este echivalentul in lei a sumei
de ....................... EURO + TVA.
4.3. Cota parte din cheltuielile generale ale spatiului comercial va fi
stabilita conform cu contoarele instalate separat pentru suprafata
inchiriata.
4.4. Plata pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice de la
data facturarii. Facturarea are loc intre 8-10 ale lunii pentru luna in
curs. Facturarea de catre locator dupa aceasta data nu are nici un
efect sanctionator pentru acesta, termenele de plata pentru chirias
urmand a curge de la data facturarii.
4.5. Toate sumele exprimate in EURO in prezentul contract vor fi
facturate de catre locator catre chirias la cursul de vanzare al BNR de
la data facturarii.

V. GARANTII, FACILITATI, SANCTIUNI.

5.1. La semnarea contractului, chiriasul va achita o garantie de


securitate in valoare de o chirie lunara la cursul BNR.
5.2. Garantia de securitate va fi folosita de catre locator pentru
acoperirea debitelor chiriasului reprezentand chiria de baza, cota parte
din cheltuielile generale sau eventualele pagube cauzate de chirias in
spatiul inchiriat sau spatiului comercial alaturat folosit de locator,
garantia putand acoperii orice daune pe care chiriasul le-ar datora
locatorului. Folosirea totala sau partiala a garantiei se notifica
chiriasului. In cazul in care dupa folosirea garantiei se continua intre
parti raporturile nascute prin prezentul contract, chiriasul va avea
obligatia refacerii sau completarii garantiei in termen de 7 zile
calendaristice. In caz contrar, dupa acest termen chiriasul va datora
penalitati in valoare de 1% din totalul garantiei pe zi de intarziere.
5.3. Restituirea garantiei se va face de catre locator dupa preluarea
spatiului de la chirias in baza unui proces verbal de predare – primire a
spatiului, in conditiile stimulate in prezentul contract.
5.4. In cazul in care chiriasul nu a respectat una dintre obligatiile
prevazute la art. 6.2, lit. a, e, f, g, k, locatorul este in drept sa retina
partial sau total garantia pentru prejudicile aduse. Suma ramasa dupa
acoperirea prejudicilor se va elibera chiriasului in termen de 7 zile
calendaristice de la data semnarii procesului verbal de predare –
primire.
5.5. In cazul renuntarii la beneficiul contractului, inainte de implinirea
termenului de 6 luni, locatorul urmeaza a fi despagubit cu o suma
egala cu valoarea chiriei pentru o luna, cu titlu de daune – interese. Se
considera renuntare la beneficiu si nerespectarea obligatiilor prevazute
la art.6.2 lit.a. La semnarea prezentului, chiriasul emite un bilet la
ordin la dispozitia locatorului cu valoarea daunei stabilite.
5.6. Neplata oricaror sume la care chiriasul s-a obligat in baza acestui
contract, la scadentele prevazute prin clauzele contractuale obliga
chiriasul la plata unei penalitati de 0,5% din valoarea sumei
neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.
5.7. Neplata totala sau partiala a chiriei precum si a utilitatilor pe o
perioada de maxim 15 zile calendaristice de la data facturarii conduce
la rezilierea contractului si evacuarea chiriasului fara somatie sau alta
formalitate.
5.8. Pact comisoriu de ultim grad: In cazul neexecutarii oricarei
obligatii asumate de chirias prin prezentul contract (indiferent unde
figureaza acesta : contract, proces-verbal, anexa privind obligatiile de
plata a utilitatilor, schita anexa, acte aditionale etc.) locatorul poate
rezilia contractul de inchiriere, fara punerea in intarziere a debitorului,
fara preaviz sau intocmirea altor formalitati, si fara interventia
instantei de judecata. In acest caz contractul inceteaza de drept la
notificarea chiriasului de catre locator cu privire la vointa de renuntare.
Notificarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata, cu confirmare
de primire, fax, executor judecatoresc, comunicare sub luare de
semnatura de primire etc. Drept urmare, chiriasul este obligat sa
elibereze spatiul in termen de 2 zile lucratoare. In caz contrar locatorul
este in drept sa procedeze la evacuarea chiriasului.
Evacuarea se va face pe cheltuiala chiriasului, riscul deteriorarii,
pierderii de marfuri sau a altor bunuri materiale aflate in spatiu ramane
in sarcina chiriasului.
In plus, locatorul este in drept sa pretinda cheltuieli de depozitare.
Cheltuielile de depozitare se raporteaza la valoarea lunara a pretului
contractului.

VI. ALTE OBLIGATII ALE PARTILOR

6.1 Locatorul se obliga:


a) Sa puna la dispozitia chiriasului spatiul inchiriat;
b) Sa asigure accesul chiriasului la spatiul inchiriat;
c) Sa asigure accesul chiriasului la utilitatile necesare desfasurarii
activitatii specificate in prezentul contract, urmand ca acesta sa
suporte contravaloarea lor;
d) Sa puna la dispozitia chiriasilor, la cererea scrisa a acestora,
trimestrial, o situatie cu modul de calcul al cotei parti din
cheltuielile generale;
e) In eventualitatea inchirierii si a diferentei de spatiu, locatorul
ofera chiriasului drept de preemptiune.

6.2 Chiriasul se obliga:


a) Sa-si inceapa activitatea comerciala cu data inceperii derularii
prezentului contract. Acest caz nu atrage modificarea datei de la
care incepe sa curga chiria si celelalte obligatii de plata aferente.
b) Sa respecte obiectul de activitate pentru care a fost inchiriat
spatiul;
c) Sa achite pretul lunar al contractului si restul obligatiilor banesti
in termenul si conditiile prevazute de prezentul contract;
d) Sa incheie si sa mentina pe toata durata contractului o asigurare
de raspundere civila fata de terti pentru suma
de .......................... in vederea acoperirii eventualelor daune
produse din vina sa celorlalti chiriasi sau locatorului. Asigurarea
se va face de catre una dintre firmele agreate de pe piata.
e) Sa nu execute nici un fel de modificari in spatiul inchiriat, fara
acordul scris al locatorului si fara avizele prevazute de lege, orice
modificare avizata urmand sa se execute pe cheltuiala chiriasului
si va ramane de drept locatorului (fara despagubiri) dupa
incetarea locatiunii;
f) Sa nu subinchirieze sau sa cesioneze contractul unor terte
persoane si sa nu se asocieze in participatiune fara acordul scris
al locatorului, cu privire la acest spatiu;
g) Sa anunte in scris, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice,
dorinta sa de reziliere a contractului, dar nu mai devreme de 6
luni
h) Sa predea spatiul, la incetarea contractului, cu toate bunurile
prevazute in procesul verbal de predare-primire;
i) Sa suporte pe cheltuiala sa toate deteriorarile din spatiu cauzate
din vina sa;
j) Sa protejeze spatiul inchiriat si marfurile/produsele sale contra
efractiei, in timpul programului de activitate;
k) Sa instaleze pe cheltuiala sa contoare separate pentru
inregistrarea consumurilor proprii de utilitati;
l) Sa opereze deschiderea si/sau inchiderea spatiului comercial,
prin folosirea intrarii comune, stabilindu-se un program de lucru
comun si numai in prezenta unui reprezentant al locatorului;
m) Sa aplice pe vitrine sau in spatiul inchiriat doar afise si alte
mijloace de reclama care privesc activitatea sa . Chiriasului ii
este interzis sa faca in spatiul inchiriat activitati de reclama sau
publicitate pentru alte activitati ale sale sau pentru alti agenti
economici fara acordul scris al locatorului;
n) Sa obtina toate acordurile, avizele si autorizatiile prevazute de
lege pentru desfasurarea activitatii comerciale si functionarea
punctului de lucru;
o) Imbunatatirile efectuate pe parcursul derularii contractului in
spatiul inchiriat vor ramane in proprietatea exclusiva a locatorului fara
nici o obligatie de plata a contravalorii lor.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Prezentul contract inceteaza:


a) La expirarea termenului, daca partile nu convin prelungirea lui,
in conditiile prezentului contract;
b) Prin acordul partilor;
c) In conditiile art.5.8 din prezentul contract;
d) La denuntarea unilaterala a chiriasului, cu un preaviz de 60 de
zile calendaristice, dupa trecerea termenului minim obligatoriu
de 6 luni calendaristice;
e) In cazul dizolvarii societatilor comerciale locator sau chirias;
f) In cazul schimbarii obiectului de activitate al
S.C. .................................. S.R.L. sau incetarea activitatii din
motive obiective

VIII. ALTE CLAUZE

8.1 Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de
raspundere partea care o invoca, in termen de 48 de ore de la data
producerii cazului de forta majora, respectiv 48 de ore de la data
incetarii evenimentului. Forta majora poate fi invocata doar in cazul in
care priveste activitatea in spatiul comerciasl inchiriat. Nu poate fi
considerat caz de forta majora si nici caz fortuit blocajul financiar al
chiriasului (incapacitatea de plata) sau grevele.
8.2 In caz de avarii, scurgeri de apa, incendiu, explozie, efractie sau
alt caz de calamitate sau caz fortuit locatorul va avea dreptul sa
patrunda in spatiul inchiriat si chiar sa forteze intrarea in spatiu.
8.3 Litigiile de orice natura, care pot aparea in legatura cu
interpretarea si/sau executarea prezentului contract, se vor rezolva pe
cale amiabila. In caz contrar, partile se vor adresa Curtii de Arbitraj de
pe langa Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara.
8.4 Partile desemneaza urmatoarele persoane de contact prin care se
depun toate documentele care intervin pe parcursul derularii
contractului, inclusiv facturi, plati, etc.:
- Din partea chiriasului se mandateaza ..............................,
tel...............................
- Orice comunicare din partea chiriasului, in legatura cu executarea
prezentului contract, se va adresa reprezentantului locatorului la
urmatoarea adresa: ............................................................,
tel.....................................
- Orice comunicare din partea locatorului, in legatura cu executarea
prezentului contract, se va adresa chiriasului la urmatoarea
adresa:..........................................................................................
8.5 Prezentul contract nu poate fi modificat decat prin act aditional
incheiat in forma scrisa.
8.6 Daca oricare din prevederile din acest contract devin nule sau
neexecutorii ca urmare a oricarui act normativ, decret, decizie
judecatoreasca sau act administrativ, nulitatea sau caracterul
neexecutoriu al oricarei prevederi din acest contract nu vor afecta
valabilitatea si caracterul executoriu al celorlalte prevederi din
prezentul contract, care vor ramane valabile si in vigoare. Daca prin
modificarea rezonabila a prevederilor nule sau neexecutorii aceste
prevederi devin valabile sau executorii, partile vor depune toate
eforturile pentru a face acele modificari care vor conduce la acelasi
rezultat legal/economic care s-a avut in vedere la incheierea acestui
contract.
Din contract fac parte integranta urmatoarele documente:
1. proces verbal de predare-primire - anexa 1;
2. schita spatiu – anexa 2;
3. extras de carte funciara.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul


pentru fiecare parte contractanta.

LOCATOR,
CHIRIAS,

................................. .........
.............................