Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT DE INCHIRIERE

NR...........................DIN................................

I.PARTILE CONTRACTANTE.

SC..............................SRL cu sediul in.............................., inregistrata la ORC de pe


langa Tribunalul Timis sub nr. J35/............/........... avand contul RO..............................
deschis la ........................................., CUI ............................ , reprezentata
prin .............................., in calitate de LOCATOR

si
.............................. cu sediul in .............................., inregistrata la Oficiul Registrul
Comertului de pe langa Tribunalul ................................. sub nr. ........./............./................,
avand contul .............................., deschis la ..........................................
sucursala .........................................., avand CUI ........................................, atribut
fiscal ..........................., reprezentata prin .............................., in calitate de CHIRIAS, s-a
incheiat prezentul contract de inchiriere, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI.

2.1. Locatorul SC .............................................. SRL, inchireaza spatiul comercial in


suprafata de .......... mp – folosinta exclusiva si ........ m.p. – folosinta comuna avand
pozitia identificata prin schita anexa la contract, situat in ..............................,
din .............................., str........................... nr........ bl......... sc........ ap........... pentru
desfasurarea urmatoarelor activitati comerciale :
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...................

2.2. Predarea - primirea spatiului si a mijloacelor fixe din dotare este consemnata in
procesul verbal anexa 1, care face parte integranta din contract si care se va intocmi si se
va semna de parti la data predarii spatiului.

III. DURATA CONTRACTULUI.

3.1. Durata inchirierii incepe din data 20.03.2006 pana la data de 20.03.2008, cu drept de
prelungire prin acordul expres al ambelor parti. Tacita relocatiune nu opereza in
raporturile dintre partile contractante.

IV. PRETUL – MODALITATI DE PLATA.


4.1. Pretul lunar al contractului este format din chiria de baza lunara, si cota parte
cheltuieli generale.
4.2. Chiria de baza lunara este echivalentul in lei a sumei de ....................... EURO +
TVA.
4.3. Cota parte din cheltuielile generale ale spatiului comercial va fi stabilita conform cu
contoarele instalate separat pentru suprafata inchiriata.
4.4. Plata pretului se va face in termen de 5 zile calendaristice de la data facturarii.
Facturarea are loc intre 8-10 ale lunii pentru luna in curs. Facturarea de catre locator dupa
aceasta data nu are nici un efect sanctionator pentru acesta, termenele de plata pentru
chirias urmand a curge de la data facturarii.
4.5. Toate sumele exprimate in EURO in prezentul contract vor fi facturate de catre
locator catre chirias la cursul de vanzare al BNR de la data facturarii.

V. GARANTII, FACILITATI, SANCTIUNI.

5.1. La semnarea contractului, chiriasul va achita o garantie de securitate in valoare de o


chirie lunara la cursul BNR.
5.2. Garantia de securitate va fi folosita de catre locator pentru acoperirea debitelor
chiriasului reprezentand chiria de baza, cota parte din cheltuielile generale sau
eventualele pagube cauzate de chirias in spatiul inchiriat sau spatiului comercial alaturat
folosit de locator, garantia putand acoperii orice daune pe care chiriasul le-ar datora
locatorului. Folosirea totala sau partiala a garantiei se notifica chiriasului. In cazul in care
dupa folosirea garantiei se continua intre parti raporturile nascute prin prezentul contract,
chiriasul va avea obligatia refacerii sau completarii garantiei in termen de 7 zile
calendaristice. In caz contrar, dupa acest termen chiriasul va datora penalitati in valoare
de 1% din totalul garantiei pe zi de intarziere.
5.3. Restituirea garantiei se va face de catre locator dupa preluarea spatiului de la chirias
in baza unui proces verbal de predare – primire a spatiului, in conditiile stimulate in
prezentul contract.
5.4. In cazul in care chiriasul nu a respectat una dintre obligatiile prevazute la art. 6.2, lit.
a, e, f, g, k, locatorul este in drept sa retina partial sau total garantia pentru prejudicile
aduse. Suma ramasa dupa acoperirea prejudicilor se va elibera chiriasului in termen de 7
zile calendaristice de la data semnarii procesului verbal de predare – primire.
5.5. In cazul renuntarii la beneficiul contractului, inainte de implinirea termenului de 6
luni, locatorul urmeaza a fi despagubit cu o suma egala cu valoarea chiriei pentru o luna,
cu titlu de daune – interese. Se considera renuntare la beneficiu si nerespectarea
obligatiilor prevazute la art.6.2 lit.a. La semnarea prezentului, chiriasul emite un bilet la
ordin la dispozitia locatorului cu valoarea daunei stabilite.
5.6. Neplata oricaror sume la care chiriasul s-a obligat in baza acestui contract, la
scadentele prevazute prin clauzele contractuale obliga chiriasul la plata unei penalitati de
0,5% din valoarea sumei neachitate, pentru fiecare zi de intarziere.
5.7. Neplata totala sau partiala a chiriei precum si a utilitatilor pe o perioada de maxim 15
zile calendaristice de la data facturarii conduce la rezilierea contractului si evacuarea
chiriasului fara somatie sau alta formalitate.
5.8. Pact comisoriu de ultim grad: In cazul neexecutarii oricarei obligatii asumate de
chirias prin prezentul contract (indiferent unde figureaza acesta : contract, proces-verbal,
anexa privind obligatiile de plata a utilitatilor, schita anexa, acte aditionale etc.) locatorul
poate rezilia contractul de inchiriere, fara punerea in intarziere a debitorului, fara preaviz
sau intocmirea altor formalitati, si fara interventia instantei de judecata. In acest caz
contractul inceteaza de drept la notificarea chiriasului de catre locator cu privire la vointa
de renuntare. Notificarea poate fi facuta prin scrisoare recomandata, cu confirmare de
primire, fax, executor judecatoresc, comunicare sub luare de semnatura de primire etc.
Drept urmare, chiriasul este obligat sa elibereze spatiul in termen de 2 zile lucratoare. In
caz contrar locatorul este in drept sa procedeze la evacuarea chiriasului.
Evacuarea se va face pe cheltuiala chiriasului, riscul deteriorarii, pierderii de marfuri sau
a altor bunuri materiale aflate in spatiu ramane in sarcina chiriasului.
In plus, locatorul este in drept sa pretinda cheltuieli de depozitare. Cheltuielile de
depozitare se raporteaza la valoarea lunara a pretului contractului.

VI. ALTE OBLIGATII ALE PARTILOR

6.1 Locatorul se obliga:


a) Sa puna la dispozitia chiriasului spatiul inchiriat;
b) Sa asigure accesul chiriasului la spatiul inchiriat;
c) Sa asigure accesul chiriasului la utilitatile necesare desfasurarii activitatii
specificate in prezentul contract, urmand ca acesta sa suporte contravaloarea lor;
d) Sa puna la dispozitia chiriasilor, la cererea scrisa a acestora, trimestrial, o situatie
cu modul de calcul al cotei parti din cheltuielile generale;
e) In eventualitatea inchirierii si a diferentei de spatiu, locatorul ofera chiriasului
drept de preemptiune.

6.2 Chiriasul se obliga:


a) Sa-si inceapa activitatea comerciala cu data inceperii derularii prezentului
contract. Acest caz nu atrage modificarea datei de la care incepe sa curga chiria si
celelalte obligatii de plata aferente.
b) Sa respecte obiectul de activitate pentru care a fost inchiriat spatiul;
c) Sa achite pretul lunar al contractului si restul obligatiilor banesti in termenul si
conditiile prevazute de prezentul contract;
d) Sa incheie si sa mentina pe toata durata contractului o asigurare de raspundere
civila fata de terti pentru suma de .......................... in vederea acoperirii
eventualelor daune produse din vina sa celorlalti chiriasi sau locatorului.
Asigurarea se va face de catre una dintre firmele agreate de pe piata.
e) Sa nu execute nici un fel de modificari in spatiul inchiriat, fara acordul scris al
locatorului si fara avizele prevazute de lege, orice modificare avizata urmand sa
se execute pe cheltuiala chiriasului si va ramane de drept locatorului (fara
despagubiri) dupa incetarea locatiunii;
f) Sa nu subinchirieze sau sa cesioneze contractul unor terte persoane si sa nu se
asocieze in participatiune fara acordul scris al locatorului, cu privire la acest
spatiu;
g) Sa anunte in scris, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice, dorinta sa de
reziliere a contractului, dar nu mai devreme de 6 luni
h) Sa predea spatiul, la incetarea contractului, cu toate bunurile prevazute in procesul
verbal de predare-primire;
i) Sa suporte pe cheltuiala sa toate deteriorarile din spatiu cauzate din vina sa;
j) Sa protejeze spatiul inchiriat si marfurile/produsele sale contra efractiei, in timpul
programului de activitate;
k) Sa instaleze pe cheltuiala sa contoare separate pentru inregistrarea consumurilor
proprii de utilitati;
l) Sa opereze deschiderea si/sau inchiderea spatiului comercial, prin folosirea intrarii
comune, stabilindu-se un program de lucru comun si numai in prezenta unui
reprezentant al locatorului;
m) Sa aplice pe vitrine sau in spatiul inchiriat doar afise si alte mijloace de reclama
care privesc activitatea sa . Chiriasului ii este interzis sa faca in spatiul inchiriat
activitati de reclama sau publicitate pentru alte activitati ale sale sau pentru alti
agenti economici fara acordul scris al locatorului;
n) Sa obtina toate acordurile, avizele si autorizatiile prevazute de lege pentru
desfasurarea activitatii comerciale si functionarea punctului de lucru;
o) Imbunatatirile efectuate pe parcursul derularii contractului in
spatiul inchiriat vor ramane in proprietatea exclusiva a locatorului fara nici o obligatie de
plata a contravalorii lor.

VII. INCETAREA CONTRACTULUI

7.1 Prezentul contract inceteaza:


a) La expirarea termenului, daca partile nu convin prelungirea lui, in conditiile
prezentului contract;
b) Prin acordul partilor;
c) In conditiile art.5.8 din prezentul contract;
d) La denuntarea unilaterala a chiriasului, cu un preaviz de 60 de zile calendaristice,
dupa trecerea termenului minim obligatoriu de 6 luni calendaristice;
e) In cazul dizolvarii societatilor comerciale locator sau chirias;
f) In cazul schimbarii obiectului de activitate al S.C. .................................. S.R.L.
sau incetarea activitatii din motive obiective

VIII. ALTE CLAUZE

8.1 Forta majora, asa cum este definita prin lege, exonereaza de raspundere partea care o
invoca, in termen de 48 de ore de la data producerii cazului de forta majora, respectiv 48
de ore de la data incetarii evenimentului. Forta majora poate fi invocata doar in cazul in
care priveste activitatea in spatiul comerciasl inchiriat. Nu poate fi considerat caz de forta
majora si nici caz fortuit blocajul financiar al chiriasului (incapacitatea de plata) sau
grevele.
8.2 In caz de avarii, scurgeri de apa, incendiu, explozie, efractie sau alt caz de calamitate
sau caz fortuit locatorul va avea dreptul sa patrunda in spatiul inchiriat si chiar sa forteze
intrarea in spatiu.
8.3 Litigiile de orice natura, care pot aparea in legatura cu interpretarea si/sau executarea
prezentului contract, se vor rezolva pe cale amiabila. In caz contrar, partile se vor adresa
Curtii de Arbitraj de pe langa Camera de Comerţ Industrie şi Agricultură Timişoara.
8.4 Partile desemneaza urmatoarele persoane de contact prin care se depun toate
documentele care intervin pe parcursul derularii contractului, inclusiv facturi, plati, etc.:
- Din partea chiriasului se mandateaza .............................., tel...............................
- Orice comunicare din partea chiriasului, in legatura cu executarea prezentului contract,
se va adresa reprezentantului locatorului la urmatoarea
adresa: ............................................................,
tel.....................................
- Orice comunicare din partea locatorului, in legatura cu executarea prezentului contract,
se va adresa chiriasului la urmatoarea
adresa:..........................................................................................
8.5 Prezentul contract nu poate fi modificat decat prin act aditional incheiat in forma
scrisa.
8.6 Daca oricare din prevederile din acest contract devin nule sau neexecutorii ca urmare
a oricarui act normativ, decret, decizie judecatoreasca sau act administrativ, nulitatea sau
caracterul neexecutoriu al oricarei prevederi din acest contract nu vor afecta valabilitatea
si caracterul executoriu al celorlalte prevederi din prezentul contract, care vor ramane
valabile si in vigoare. Daca prin modificarea rezonabila a prevederilor nule sau
neexecutorii aceste prevederi devin valabile sau executorii, partile vor depune toate
eforturile pentru a face acele modificari care vor conduce la acelasi rezultat
legal/economic care s-a avut in vedere la incheierea acestui contract.
Din contract fac parte integranta urmatoarele documente:
1. proces verbal de predare-primire - anexa 1;
2. schita spatiu – anexa 2;
3. extras de carte funciara.

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte
contractanta.

LOCATOR, CHIRIAS,

................................. ......................................

S-ar putea să vă placă și