Sunteți pe pagina 1din 2

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Încheiat azi___________la ………………….

Intre părţile

1. …………………………. domiciliat în ……………………… posesor al


…….. seria …… nr. …….., în calitate de proprietar

2. ............................. cu sediul în .............................., cod unic de


înregistrare ................., nr. O.R.C. ..................., administrată legal
de .................................., în calitate de chiriaş.

Părţile convin perfectarea prezentului contract de închiriere


a ............................... cu destinaţia ..............................

3. Prezentul contract se perioada ........................................., cu


posibilitatea de prelungire prin act adiţional, în cazul în care părţile convin
acest lucru până la data de ...........................

4. Suma percepută pentru închirierea spaţiului este


de ................./..............., plătită în echivalentul în LEI , la cursul BNR , din
ziua plăţii, sumă ce se va achita în contul curent nr.
.............................deschis la ..................................., la începutul fiecărei luni
până în data de 5(cinci).

5. Chiriaşul, adică ............................................., se obligă:


- la plata utilităţilor (asociaţie, curent, gaz, cablu TVS) la zi, facturile
respective se vor prezenta în contabilitate cu chitanţele aferente, luna
următoare;
- chiriaşul se obligă să folosească apartamentul în condiţiile în care a fost
preluat, fără ai aduce modificări;
- să comunice proprietarului intenţia de a rezilia contractul cu minim 30
zile înainte;
- să permită proprietarului accesul în apartament pentru a verifica modul
de folosinţă al acestuia;
- să predarea apartamentului să facă dovada achitării tuturor taxelor de
consum şi întreţinere la zi..

6 .Obligaţiile proprietarului:
- să ia act de sesizările chiriaşului privind unele aspecte legate de folosirea
apartamentului şi să ia măsurile corespunzătoare.
- să anunţe chiriaşul cu 30 de zile înainte de luarea unei hotărâri privind:
- schimbarea chiriei;
- efectuarea unor lucrări de modernizare sau de dotare;
- schimbarea proprietăţii sau încetarea contractului.

7. Încetarea contractului se va face în următoarelor situaţii:


- la sfârşitul perioadei prevăzute în prezentul contract.;
- la solicitarea uneia dintre părţi cu anunţarea intenţiei cu 30 zile înainte; .
- unilateral de către proprietar, când chiriaşul nu a respectat condiţiile de
folosire a apartamentului;
- a perturbat în mod repetat orele de linişte, iar vecini au adus reclamaţii.

8. Orice litigiu între părţi se va rezolva pe cale amiabilă.

9. Prezentul contract a fost încheiat în 3 (trei ) exemplare, câte unul pentru


fiecare parte .

PROPRIETAR CHIRIAŞ

S-ar putea să vă placă și