Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Încheiat între :

...................................., cu domiciliul în .........................................................................................,


legitimat cu C.I. seria .... nr. ........., CNP ......................, eliberat de ....................... la ........ in
..................., în calitate de PROPRIETAR

Şi

...................................., cu domiciliul în .........................................................................................,


legitimat cu C.I. seria .... nr. ........., CNP ......................, eliberat de ....................... la ........ in
calitate de CHIRIAŞ

Proprietarul oferă spre închiriere şi Chiriaşul acceptă închirierea apartamentului situat în


........................................... compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă utilă de ........

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

Proprietarul oferă spre închiriere şi Chiriaşul acceptă închirierea apartamentului situat în


.................................... compus din 2 camere şi dependinţe cu o suprafaţă utilă de ..... acordându-i
acestuia dreptul de folosinţă în condiţiile prezentului contract. Apartamentul se închiriază cu
destinaţia de locuinţă. Starea acestuia la data închirierii este bună, apartamentul fiind mobilat şi
utilat ( process verbal predare-primire).

II. DURATA CONTRACTULUI

Termenul de închiriere este de ......... începând cu data de ................. până la ............ După
expirarea acestui termen, prelungirea contractului se va face prin acordul părţilor. Întreruperea
contractului se va putea face de către oricare dintre părţi, cu un preaviz în scris de 60 de zile.

III. PREŢUL ŞI CONDIŢIILE DE PLATĂ

Chiriaşul va plăti proprietarului pentru perioada închiriată o chirie lunară de ...............


Termenele de plată se stabilesc după cum umrează

 la data semnării prezentului contract, respectiv astăzi ............................ se achită suma de


.......................... reprezentând garanţia şi chiria pentru perioada ........................

Garanţia se va înapoia chiriaşului după încheierea contractului şi achitarea ultimilor facturi şi a


eventualelor daune produse din culpa chiriaşului.

 ulterior acestei plăţi chiria va fi achitată de către chiriaş lunar până în data de
......................... ale fiecărei luni în curs. Aceasta va fi plătită prin virament bancar în
contrul deţinut de către proprietar care va fi comunicat chiriaşului.

1
IV. OBLIGAŢIILE PROPRIETARULUI
 Oferirea spre închiriere a bunului liber, neipotecat şi degrevat de sarcini pe toată perioada
contractului.
 Asigurarea bunei funcţionalităţi a instalaţiilor ( electrice, termice, sanitare) ale bunului
închiriat, în cazul degradării acestora, degradări ce nu fac obiectul culpei chiriaşului.
Toate reparaţiile la instalaţiile sanitare, electrice, termice ce sunt din culpa chiriaşului vor
fi suportate de către acesta.

V. DREPTURILE PROPRIETARULUI
 Să viziteze imobilul închiriat cu anunţarea prealabilă a chiriaşului şi în prezenţa acestuia.
 Să verifice periodic achitarea tuturor facturilor aferente imobilului închiriat.

VI. OBLIGAŢIILE CHIRIAŞULUI


 Să plătească regulat chiria la termenul stabilit.
 Să plătească utilităţile aferente spaţiului închiriat (întreţinere, cablu TV, internet, gaze,
energie electrică).
 Să folosească imobilul numai în scopul precizat în prezentul contract.
 Să accepte vizitarea imobilului de către proprietar, în prezenţa sa cu un telefon în
prealabil.
 Să respecte normele de convieţuire în conformitate cu regulamentele în vigoare.
 Să restituie imobilul la încetarea contractului în starea în care i-a fost predat, exceptând
uzura normală.
 Chiriaşul va fi răspunzător pentru orice daune produse imobilului din vina sa şi va
suporta cheltuielile pentru remedierea acestora.

VII. DREPTURILE CHIRIAŞULUI

Să facă îmbunătăţirile necesare scopului închirierii fără să modifice structura de rezistenţă a


imobilului şi numai cu acordul proprietarului.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI


 La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, în cazul în care părţile nu convin
asupra prelungirii lui.
 În situaţia în care chiriaşul doreşte rezilierea contractului acesta îl va notifica în scris pe
proprietar cu 2 luni înainte de reziliere. În această perioadă, de comun acord, vor stabili
zile în care proprietarul va putea prezenta apartamentul unor eventuali alţi chiriaşi.
 Prezentul contract încetează în plin drept fără somaţie sau alte formalităţi prealabile, fără
a fi necesara implicarea instanţei în următoarele cazuri :
 Chiriaşul foloseşte spaţiul în alt scop decât acela precizat în contract
 Nerespectarea cauzelor contractuale de către una din părţi

2
 Contractul îşi va înceta valabilitatea în cazul clauzei forţei majore aşa cum este ea
definită conform legii.

IX. LITIGII

Eventualele litigii se vor rezolva :

 Pe cale amiabilă
 Pe cale judecatorească

Prezentul contract a fost întocmit astăzi ..................................................... în trei exemplare.

PROPRIETAR CHIRIAŞ