Sunteți pe pagina 1din 2

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

CONTRACT DE INTERMEDIERE CU EXCLUSIVITATE


incheiat azi __________, ora ______, nr. _____________, intre urmatoarele parti :
1.S.C. BSC GRUP SRL, cu sediul in Timisoara, str. Dr.Liviu Gabor nr.4 , CUI 17538129 inregistrata la
ORC sub nr. J35/1462/2005,
reprezentata prin Dl.Cornel Borcanescu, in caliatate de AGENT EXCLUSIV AL VANZATORULUI, numita
in continuare AGENTIA, si
2.Dl./ D-na ________________________________________, domiciliat/a in _______________
str._______________________,nr.___, sc.___, ap.__,tel._________________________ posesor al BI /
CI/PAS. Seria _______ nr. ______________, eliberat de ______________ la data de _____________, in
nume propriu / reprezentant legal al _____________, numita in continuare CLIENT.
OBIECTUL CONTRACTULUI consta in intermedierea vanzarii imobilului situat in __________________,
str. __________, nr.________ sc.________, ap.______, inscris in CF ind.nr.__________, CF
col.nr.____________, din_____________ nr.top.__________________, compus din
__________________ aflat in proprietatea d-lui/d-nei ______________________________, conform
ANEXEI 1 ( fisa imobilului). Informatiile ce decurg din fisa imobilului sunt date de proprietar si nu sunt
garantate de catre AGENTIE.
PRETUL VANZARII
Pretul vanzarii este cel stabilit de CLIENT si anume ________USD/EURO, echivalent in lei la cursul zilei
Raiffeisen Bank, sau alt pret asupra caruia partile vor cadea de acord cu cumparatorul.
DURATA CONTRACTULUI
Prezentul contract se incheie pe o perioada de ______________luni, cu incepere de la data de
____________ pana la data de ______________________.Perioada de valabilitate a acestui contract
poate fi prelungita cu acordul ambelor parti printr-un act aditional.
TERMENE SI MODALITATI DE PLATA A COMISIONULUI
CLIENTUL se obliga sa plateasca AGENTIEI pentru serviciile mentionate mai jos, un comision negociat
de ________% din pretul de vanzare stabilit prin prezentul contract daca :
-in perioada desfasurarii contractului sau a vreunei prelungiri a acestuia AGENTIA asigura un client care
sa achizitioneze proprietatea la pretul mentionat mai sus sau la un pret acceptat de parti si cumparator
-proprietatea este vanduta sau schimbata direct de catre proprietar, AGENTIE, sau altii, in termenul
prevazut de contract sau de vreo prelungirea acestuia.
-proprietatea este vanduta sau transferata cu acordul proprietarului, dupa expirarea contractului, cuiva
care in termenul de valabilitate a acestui contract a luat la cunostiinta de proprietate prin inspectare,
prezentare sau negociere a pretului proprietatii.
Comisionul se achita AGENTIEI din avansul sau suma integrala achitata de catre cumparator,
vanzatorului, la data semnarii primului act privind vanzarea, dar nu mai tarziu de data incheierii actului
autentic la notariat.
CLIENTUL nu poate refuza un cumparator in termenul de valabilitate al acestui contract si in conditiile
stabilite de acesta. In caz contrar, CLIENTUL se obliga a achita AGENTIEI comisionul stabilit.
OBLIGATIILE PARTILOR
AGENTIA se obliga :
a) sa caute cumparatori pentru imobil respectand limitele acestui contract.
b) sa introduca proprietatea in baza de date proprie), promt, in termen de ____ zile.
c) sa faca publicitate expresa imobilului dupa cum crede AGENTIA de cuviinta, in interesul CLIENTULUI.
d) sa prezinte imobilul potentialilor cumparatori completand cu acestia ANEXA 2 ( fisa de prezentare )
e) La solicitarea scrisa a CLIENTULUI, AGENTIA va prezenta demersurile facute pentru prezentarea
imobilului, schimbarile de pe piata imobiliara care ar putea influenta pretul de vanzare. Termen de
raspuns inscris : 3 zile de la primirea solicitarii.
CLIENTUL se obliga :
a) sa ofere AGENTIEI toate informatiile reale necesare, referitoare la imobil cuprinse in fisa imobilului.
b) Sa asigure conditiile necesare vizitarii imobilului de catre potentialii cumoparatori sau specialisti adusi
de acestia, semnand fisa de prezentare.
c) Sa raspunda in scris in termen de 48 ore la toate ofertele de pret aduse de catre AGENTIE.
d) Sa plateasca comisionul datorat AGENTIEI conform prezentului contract.
e) Sa plateasca penalitati de 1% pe zi, in cazul neachitarii comisionului dupa incheierea contractului
notarial, calculate la valoarea pretul de vanzare stabilit prin prezentul contract.
f) Sa nu incheie separat de AGENTIE nici un fel de de act din care sa rezulte vanzarea imobilului si sa nu
apeleze la serviciile altei AGENTII.
g) Prezentele dispozitii sunt aplicabile si prietenilor, rudelor sau afinilor pana la gradul IV inclusiv.
h) Sa nu prejudicieze sub nici o forma numele si reputatia AGENTIEI sau a angjatilor acesteia.
Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

i) Nu are dreptul sa majoreze pretul decat prin act aditional la prezentul contract in care sa precizeze
noile conditii, fiind interzisa cu desavarsire prezentarea in fata cumparatorilor a unui pręt majorat
unilateral.
j) Sa puna la dispozitia AGENTIEI actele necesare incheierii contractului ce vanzare cumparare la
notariat.
k) Inteleg ca in cazul in care voi folosi fraudulos informatiile obtinute de la AGENTIE, vanzand imobilul,
ocolind AGENTIA si nu imi voi onora obligatia de plata a comisionului datorat AGENTIEI la data vanzarii,
ma oblig sa platesc AGENTIEI , despagubiri morale in valoare de 10 % din pretul propus la punctul Ť
Pretul vanzarii ť, in termen de 24 ore de la realizarea vanzarii.
OBLIGATIILE COMUNE ALE PARTILOR
-sa respecte cu buna credinta obligatiile asumate prin acest contract.
-sa respecte confidentialitatea informatiilor ce reies din prezentul contract fata de terti.
CLIENTUL se obliga sa anunte AGENTIA de viciile ascunse ale imobilului, pe care aceasta sa le poata
comunica potentialilor cumparatori.
CLAUZE SPECIALE
Prezentul contract va actiona si asupra reprezentantilor personali, imputerniciti sau succesori a partilor
mentionate.
ANEXA 1, ANEXA 2 sau orice alta anexa stabilita de comun acord intre parti fac parte integranta din
prezentul contract.
Orice litigiu ce poate interveni intre CLIENT si AGENTIE va fi solutionat pe cale amiabila, sau in caz
contrar de instantele de judecata de la sediul AGENTIEI.
Subsemnatii CLIENTI, intelegem ca prezentul act reprezinta titlu executoriu pentru incasarea
comisionului datorat catre AGENTIE, urmand a se proceda la executarea silita fara somatie si fara
acordarea unui termen de gratie, fiind deja pusi in intarziere.
Orice modificare a prezentului contract se poate face cu acordul scris al ambelor parti printr-un act
aditional care face parte integranta din prezentul contract.

Subsemnatii am citit si inteles continutul prezentului act, el prezinta vointa noastra si ne obligam sa-l
respectam cu buna-credinta si l-am semnat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

CLIENT, AGENT EXCLUSIV AL VANZATORULUI

S-ar putea să vă placă și