Sunteți pe pagina 1din 1

Nota: Acest model a fost copiat gratuit de pe situl http://www.ceimaitari.ro – Partenerul afacerii tale.

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean


......................................, născut la data de ...................................., în localitatea
......................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de ................................... la data
de .............................................., cod numeric personal ..........................................................,
împuternicesc prin prezenta pe ................................................................ cetăţean
............................, născut la data de ......................................, în localitatea
....................................., de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
............................................, str. ..................................................... nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
............................., seria ............... nr. ........................... eliberat de .................................. la data
de ........................................., cod numeric personal ..............................................................., ca,
în numele meu şi pentru mine, să ridice produsele agricole şi să-mi încaseze drepturile băneşti ce
mi se cuvin de la Societatea comercială/agricolă
................................................................................. cu sediul în ...................................................,
sectorul/judeţul ..................................................., potrivit contractului de
locaţiune/asociere/arendare pe care l-am încheiat în calitate de acţionar/asociat/arendator cu
această societate, corespunzătoare unui teren, în suprafaţă de ....................... hectare, în
echivalent arabil.
În baza prezentei procuri, mandatarul meu va face dovada calităţii mele de locator şi de
acţionar/asociat/arendator la societatea menţionată mai sus, va ridica produsele şi va încasa
drepturile băneşti ce mi se cuvin, curente sau/şi restante semnând de primire, precum şi oriunde
va fi necesar, în legătură cu prezentul mandat, semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Redactată şi editată/dactilografiată în ............... exemplare, la ............, astăzi, data
autentificării.
S-au eliberat părţilor ................. exemplare.

MANDANT