Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT PRESTARI SERVICII

Nr. ___ Din _________

Prezentul contract este incheiat la data de ___________(„Data semnarii”) intre:

1. SC _____________________ SRL, cu sediul in __________________ , str.


__________,nr._____, judetul ________, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
______________, cod fiscal _______________ , avand contul bancar __________________
deschis la Banca ______________________, reprezentata prin _____________________, in
calitate de PRESTATOR SERVICII

2. SC _________________ SRL, cu sediul în _____________, Str. __________________, Nr.___,


judetul Cluj, inregistrata la Registrul Comertului Cluj sub nr. ________________, cod fiscal
________________, avand contul bancar ______________________ deschis la
_________________, reprezentata de ________________, administrator, în calitate de
BENEFICIAR

Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI


1.1. Obiectul prezentului contract il constituie realizarea de catre PRESTATOR, pe baza
comenzilor primite de la BENEFICIAR, a diferite servicii de decorare/neutralizare a panourilor
publicitare detinute de Beneficiar.
1.2. PRESTATORUL nu raspunde de continutul fisierelor/imaginilor puse la dispozitie de
BENEFICIAR, orice incalcare a drepturilor de autor sau legislatiei in vigoare cazand exclusiv in sarcina
BENEFICIARULUI.
1.3 Detaliile legate de serviciile prestate vor fi specificate in comenzile la prezentul contract.

Art. 2. DURATA CONTRACTULUI


2.1. Contractul este valabil pe perioada ________________ si intra in vigoare in momentul
semnarii lui.
2.2. In baza acordului partilor, durata contractului poate fi prelungita, exclusiv in scris, printr-un
act aditional, parte integranta din prezentul contract.

Art. 3. VALOAREA CONTRACTULUI


3.1.Valoarea contractului se va stabili pe baza facturilor emise in baza comenzilor
BENEFICIARULUI.
3.2. Pretul serviciilor de decorare/neutralizare panou publicitar este de ________________lei +
tva/fata panou.

Art.4. MODALITATEA DE PLATA


4.1. Plata se va efectua pe baza facturii emise de PRESTATOR in conformitate cu datele stabilite
in comenzile BENEFICIARULUI.
4.2 BENEFICIARUL va efectua plata in LEI. Plata se va face prin ordin de plata.
4.3 BENEFICIARUL se obliga sa achite factura fiscala in termen de 30 zile de la data emiterii
acesteia. In caz de neplata in termen a facturii, BENEFICIARUL va suporta penalitati de 0,1% pentru
fiecare zi de intarziere, incepand de la data scadentei. Aceste penalitati sunt calculate la valoarea neta a
facturii, fara alte notificari facute beneficiarului.
4.4 Daca perioada de intarziere depaseste 15 zile de la data scadentei facturii, PRESTATORUL va
intrerupe derularea serviciilor prestate pana la incasarea sumelor restante.

Art. 5. OBLIGATIILE PRESTATORULUI:


5.1 Sa presteze pentru BENEFICIAR, serviciile comandata de acesta, conform contractului si
comenzilor la prezentul contract.
5.2 Sa respecte termenele stabilite impreuna cu BENEFICIARUL pentru fiecare lucrare executata
sau serviciu prestat.
5.3 Sa informeze BENEFICIARUL de orice modificare care apare in programul de lucru si care ar
putea afecta termenul de finalizare stabilit, la numarul de telefon _________________ sau prin email la
adresa _______________________.

Art.6. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI:


6.1 Sa achite obligatiile financiare care îi revin, în conformitate cu prevederile prezentului
contract si a comenzilor la acesta .
6.2 Sa puna la dispozitia PRESTATORULUI materialele necesare realizarii comenzii.
6.3 BENEFICIARUL raspunde de calitatea/continutul materialelor furnizate.
6.4 BENEFICIARUL raspunde pentru orice litigii sau sanctiuni care au ca obiect drepturi de autor
asupra informatiilor/fisierelor de productie, în conditiile în care acest material a fost conceput si realizat
de el sau de un tert.
6.5 BENEFICIARUL este direct si singur raspunzator de respectarea legislatiei privind grafica si
mesajul reclamei.

Art. 7. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE


7.1. Partile au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului prezentului contract, a
operatiunilor care decurg din acesta si a oricaror date aflate direct sau incidental in urma colaborarii in
baza prezentului contract. In cazul in care una din parti intentioneaza sa utilizeze sau sa divulge diverse
informatii sau date cuprinse in prezentul contract sau ajunse la cunostinta sa in urma colaborarii in baza
prezentului contract, aceasta va trebui sa obtina in prealabil acordul scris al celeilalte parti
contractante.
7.2. In cazul in care se incalca clauza de confidentialitate, partea in culpa va suporta prejudiciul
produs celeilalte parti, fiind obligata la plata de daune interese.

Art. 8. ALTE CLAUZE


8.1. Modificarea clauzelor contractuale se face numai cu acordul scris al ambelor parti,
materializata intr-un act aditional.
8.2. Litigiile derivate din neexecutarea obligatiilor prevazute in prezentul contract, se vor rezolva
pe cale amiabila intre cele doua parti. În caz contrar se va apela la instanta de judecata competenta
pentru rezolvarea acestora.
8.3. Rezilierea contractului se face la cererea uneia dintre parti, in baza unui preaviz scris de 15
zile calendaristice, sau de comun acord, in baza acordului scris al ambelor parti, dar nu inainte de
executarea si plata prestarilor deja realizate.
8.4. Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, cu conditia notificarii
celeilalte parti in termen de 5 zile de la aparitia si a dovedirii cazului prin certificarea acestuia de catre
C.C.I.A. in termen de 15 zile de la aparitia cazului de forta majora. Partea care invoca Forta majora se
obliga sa notifice cealalta parte in termen de 48 de ore incetarea cazului de forta majora.
8.5 In interesul prezentului contract, orice notificare/comunicare intre parti va fi considerata
valabil indeplinita daca va fi transmisa celeilalte parti la adresa mentionata in prezentul contract, la
numerele indicate in prezentul contract sau la adresele de email mentionate.

Prezentul contract este unicul instrument juridic valabil intre parti, fiind redactat in doua
exemplare, ambele originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta, si compus din
________________ pagini semnate si parafate pentru conformitate de reprezentantii legali ai partilor
sau imputernicitii acestora.

PRESTATOR SERVICII BENEFICIAR

S-ar putea să vă placă și