Sunteți pe pagina 1din 3

CONTRACT PENTRU PRESTARI SERVICII IN CONSTRUCTII

Nr. din 2006


I. PARTILE CONTRACTANTE
Intre, LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A. cu sediul in Bucuresti,
B-dul Energeticienilor nr. 9-11, sector 3, telefon: 346 16 05, telefon-fax: 346 79 85, cod unic de
inregistrare R361455, inregistrata la Reg. Comertului cu nr. J40/198/1991,cont nr.
RO54BRDE410SV20695624100 deschis la BRD-GSG-ACADEMIEI, reprezentata prin DIRECTOR
Ing. Andrei SACHELARESCU si DIRECTOR Economic Ec. Alina-Petronia DINU in calitate de
PRESTATOR si:
SC
.
cu sediul in
, cod unic de inregistrare
,
inregistrata la Reg. Comertului cu nr.
, cont nr.
, deschis la
, reprezentata prin
, in calitatate de BENEFICIAR , s-a incheiat prezentul contract pentru prestari
servicii in constructii.

II. PREVEDERI GENERALE


ART.1-PRESTATORUL se obliga sa presteze serviciile prevazute in contract si in anexa
la contract. In anexa se includ obiectivele, lucrarile, tarifele si termenele de executie negociate cu
beneficiarul. Derularea executarii prestatiilor se face direct in baza prezentului contract si a comenzilor
ulterioare ale beneficiarului.
BENEFICIARUL recunoaste si isi insuseste orice comanda emisa de catre personalul subunitatilor
sale care poarta semnatura, eventual si stampila acestora.
ART. 2-Contractul este valabil pentru lucrarea de la obiectivul
cu posibilitatea de a fi prelungit prin acte aditionale
cu acordul ambelor parti .
ART.3-Tarifele serviciilor prestate sunt cele negociate si acceptate de beneficiar prin anexa
la contract.
ART.4-Valoarea totala a lucrarilor este de
lei + TVA. Plata prestatiilor se va
face de catre beneficiar pe baza situatiilor de lucrari, intocmite de prestator si confirmate de beneficiar prin
salariatii sai , astfel: in numerar, prin fila CEC sau ordin de plata.
4.1.In cazul neachitarii prestatiilor exectuate, in termen de 10 zile de la depunerea facturilor ,
a situatiilor de lucrari la beneficiar, beneficiarul va plati penalitati de 0,1 % calculate la valoarea debitului
actualizat pentru fiecare zi de intarziere incepand cu prima zi de la expirarea acestui termen, pana la plata
efectiva a debitului fiind de drept pus in intarziere fara nici o notificare.
In cazul depasirii termenului de executie a lucrarii, prestatorul va plati penalitati de 0,1% pe
zi pentru fiecare zi de intarziere pana la finalizarea lucrarii
4.2.BENEFICIARUL declara ca la data semnarii prezentului contract, ca si la data emiterii
si executarii oricaror comenzi, are asigurate in contul bancar fondurile necesare pentru plata serviciilor
comandate.
4.3. BENEFICIARUL se obliga sa achite prestatorului un avans in valoare de
lei , in termen de 3 zile de la data semnarii contractului. Neachitarea avansului stabilit conduce la
intirzierea inceperii lucrarii,cu decalarea corespunzatoare a termenului de executie si da drept prestatorului
sa rezilieze unilateral contractul.

III. OBLIGATIILE PARTILOR


ART.5-In caz de timp nefavorabil, pentru executarea lucrarilor ce se efectueaza in exterior,
cum ar fi:temperaturi sub +5 gr.C, ploi,vanturi puternice,inghet, s.a.m.d.,PRESTATORUL este in drept sa
suspende executarea lucrarilor, pana la depasirea acestor fenomene, termenele de executare decalandu-se
corespunzator.
ART.6-BENEFICIARUL se obliga sa asigure conditiile necesare executiei lucrarilor
contractate , astfel:
front de lucru degajat de orice sarcina si protejat pe timp de intemperii
utilitatile necesare functionarii aparatajelor PRESTATORULUI: (apa,energie )
spatii asigurate si pazite pentru depozitarea materialelor si utilajelor PRESTATORULUI
sa verifice si sa confirme situatiile de lucrari executate de PRESTATOR la prezentarea
acestora;
cazarea personalului pe durata executiei lucrarii.
ART.7 - In cazul neindeplinirii de catre BENEFICIAR a obligatiilor prevazute la ART.6,
PRESTATORUL este in drept sa nu inceapa executarea lucrarilor sau/si sa le intrerupa, termenele de
executie decalandu-se corespunzator.
ART.8-Modificarea unilaterala a clauzelor contractuale este interzisa.
ART.9-Orice litigiu privind derularea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila,
iar in caz de nereusita, partea interesata se poate adresa instantei judecatoresti competente.
ART.10-Forta majora exonereaza de raspundere partea care o invoca, in conditiile legii. lipsa
de disponibilitati in cont nu constituie forta majora.
IV. CLAUZE SPECIALE

Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare din parti.
INCHEIAT ASTAZI

LA BUCURESTI.

PRESTATOR
DIRECTOR

DIRECTOR EC.

BENEFICIAR
DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC

AN E XA
LA CONTRACTUL NR. / 2006

Soc. Com. LABORATORUL DE CONSTRUCTII BUCURESTI S.A. si


Soc. Com.
OBIECTIV :

Prestari servicii de executat:

PR E S TATO R
DIRECTOR GENERAL

B E N E F I C I AR
DIRECTOR EC.

DIRECTOR

DIRECTOR ECONOMIC

S-ar putea să vă placă și