Sunteți pe pagina 1din 4

CONTRACT DE MANDAT

Incheiat intre : S.C. . , cu sediul loc , .., in calitate de MANDANT , Si __________________________________________, reprezentata de catre director general ____________, in calitate de MANDATAR . 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Mandantul imputerniceste pe mandatar sa vanda in numele si pe socoteala mandantului produsele prevazute in avizele de expeditie a marfii la preturile stabilite de mandant. Mandantul va asigura transportul marfii la punctul de desfacere al mandatarului situat __________________ 2. PRETUL

Mandantul se oblige sa plateasca mandatarului pentru executarea acestui contract un comision de % din valoarea vanzarilor realizate de mandatar,aferente marfurilor stipulate in capitolul 1. 3. MODALITATEA DE PLATA

Mandantul va vira cu O.P. in contul mandatarului mai sus mentionat comisionul de % din valoarea vanzarilor realizate de mandatar,aferente marfurilor stipulate in capitolul 1. 4. OBLIGATIILE MANDATARULUI Sa execute mandatul incredintat de catre Mandant in conditiile de pret stabilite in prezentul contract . Sa informeze pe Mandant asupra modificarii imprejurarilor avute in vedere la acordarea mandatului , pentru o eventuala reconsiderare a acestuia . Sa actioneze cu buna credinta si diligenta unui profesionist , avand raspunderea directa fata de tertul cu care a contractat in cazul depasirii mandatului acordat prin prezentul contract . Sa trimita mandantului documentele justificative ale vanzarilor in termen de 10 zile de la incheierea lunii precedente. 5. OBLIGATIILE MANDANTULUI

Sa vireze cu O.P.in termen de 30 zile de la incheierea lunii precedente, in contul Mandatarului comisionul de % cuvenit din valoarea vanzarilor realizate de mandatar,aferente marfurilor stipulate in capitolul 1. ,pentru indeplinirea prezentului contract . 6. DURATA CONTRACTULUI

Durata contractului este de _________ an. Prelungirea contractului se poate face printr-un act aditional incheiat intre parti. Daca in termen de 30 zile de la expirarea contractului nici una din parti nu si-a exprimat intentia de a mai prelungi contractul printr-un act

additional, atunci contractul se pentru o perioada de inca un an. 7. CLAUZE SPECIALE

considera

prelungit

Nerealizarea prezentui contract conform clauzelor stabilite in CAP. I si CAP. II duce la neplata de catre Mandant a comisionului stabilit in CAP. V . Nerespectarea termenelor de plata de catre mandant duce la plata unor penalizari de ____% pe zi intarziere. Partea care din vina sa aduce prejudicii celeilalte parti din neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a prezentului contract, datoreaza despagubiri . Forta majora astfel cum este definita de lege apara de raspundere partea care o invoca in termen de trei zile . Litigiile ivite intre parti si nerezolvate pe cale amiabila sunt de competenta instantelor judecatoresti _________ . Mandantul isi rezerva dreptul de control asupra modului cum mandatarul aduce la indeplinire obligatiile ce ii revin prin acest contract . 8. INCETAREA CONTRACTULUI

- prin acordul partilor - prin renuntarea oricarei parti dupa un preaviz de 15 zile Prezentul contract s-a incheiat in 2 ( doua ) exemplare ambele cu valoarte de original , cate unul pentru fiecare parte si intra in vigoare la data semnarii de catre ambele parti .

Modificarile la contract se vor face numai pe baza de acte aditionale semnate de ambele parti .

MANDANT

MANDATAR