Sunteți pe pagina 1din 8

CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr.

63

1.PARTILE CONTRACTANTE:
Societatea Comerciala GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL,cu sediul in Cauaceu, jud.Bihor, tel.0744/551640,cod fiscal RO 27067894, fiind inregistrata sub nr.J05/772/2010,cont bancar RO60RNCB0032116924100001,BCR Oradea reprezentanta prin Ciortin Mircea-administrator,in calitate de VANZATOR SI SC.NUTRIDIAL SRL. persoana juridica romana cu sediul in localitatea Oradea,str.Czaran Gyula nr.5,jud. Bihor,inmatriculata in Registrul Comertului al Judetului Bihor sub nr.J05/560/2009,avand codulunic de inregisrare 25399439 si contul bancar nr.RO95RZBR0000060013262851 deschis la Raiffeisen Bank Oradea,reprezentata prin director commercial Sime- Pazuric-Lucian,in calitate de CUMPARATOR,au convenit incheierea acestui contract de vanzare-cuparare comerciala cu respectarea urmatoarelor clauze: 2.OBIECTUL CONTRACTULUI Vanzatorul vinde si cumparatorul cumpara: -porumb,recolta anului 2011,in cantitate de 130 tone la pretul de 0.75lei RON/kg

Livrarea intregii cantitati se va face in perioada MARTIE 2012 Pretul este loco cumparator. Vanzatorul se oblige sa transmita dreptul de proprietate asupra marfii,iar cumparatorul sa plateasca pretul convenit la termenele si in conditiile stipulate de parti de comun accord,in prezentul contract.

3.MODALITATI DE PLATA Plata se va efectua pentru marfa livrata , in termen de 7 zile de la data receptiei marfii,prin virament bancar. Facturarea marfurilor se va face pe baza Notei de receptive cantitative si calitative,efectuata la Palota,Str.Campului Nr.1, Jud.Bihor .

4.VALABILITATEA CONTRACTULUI Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se realizeaza la data indeplinirii tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract, sau pana la aparitia vreo-uneia din situatiile prevazute la art.10 din prezentul contract.

5.OBLIGATIILE PARTILOR 5.1.OBLIGATIILE CUMPARATORULUI Se obliga sa achite contravaloarea marfii prevazute la pct.2 din prezentul contract si in eventualele acte aditionale la contract,la termenele si in conditiile stabilite. Se oblige sa emita Buletine de analiza pentru fiecare transport in parte. 5.2.OBLIGATIILE VANZATORULUI Vanzatorul se oblige sa vanda cantitatea de cereale prevazuta la pct.2 din prezentul contract la pretul si in conditiile stabilite prin prezentul contract. Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele prevazute la pct.2 din prezentul contract,din productia anului 2011,care trebuie sa corespunda parametrii de calitate stimulate in axele la prezentul contract,anexe care fac parte integranta din prezentul contract.

Vanzatorul are obligatia sa puna la dispozitia cumparatorului produse sanatoase,fara mutatii genetice,lipsite de parazitii vii,de mirosuri straine,alfa toxine,micotoxine,obiecte straine,fara a fi incins,mucegaios,putrezit,alterat,fara ramasite de substante chimice si nocive,saruri de metale grele,toxine,radioactivitate,seminte de buruiana,si boli vegetale care trebuie sa se incadreze in limitele admise de Legislatia Romana in vigoare.In cazul in care marfa livrata nu indeplineste conditiile calitative stipulate in prezentul contract,cumparatorul poate refuza preluarea si prelucrarea marfurilor puse la dispozitia sa. Vanzatorul are obligatia de a livra marfa cerealele descrise la pct.2 din prezentul contract incarcata in camioane,sis a emita avize de tansport pentru fiecare transport in parte.

6.RECEPTIA,FACTURAREA SI TRANSPORTUL MARFURLOR Receptia cantitativ-calitativa amarfii se va efectua la sediul /punctual de lucru al cumparatorului,in prezenta reprezentantlor ambelor parti contractante . Receptia cantitativa si calitativa a marfii contractate ,se va efectua,prin Note de receptie intocmite si semnate de reprezentantii partilor,pe baza cantaririlor efectuate in punctele de receptive si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport .Aceste probe prelevate ,de ordine calitativa ,vor fi probe in solutionarea eventualelor litigii. Vanzatorul are dreptul sa trimita un delegat la dispozitivele Cumparatorului care sa asiste si sa adevereasca corectitudinea preluarii marfii contractate. Cheltuielile de incarcare cad in sarcina vanzatorului. Cheltuielile de transport cad in sarcina vanzatorului. Transportul intregii cantitati se va efectua in perioada Martie 2012. Proprietatea si riscurile se transfera cumparatorului in momentul receptionarii bunurilor.Facturile fiscale pentru fiecare transport ,vor fi emise de catre vanzator

dupa cantarirea marfii,in prezenta delegatului cumparatorului,si vor fi transmise acestuia din urma.Facturile fiscale vor fi semnate si stampilate de catre reprezentantul cumparatorului,care va fi o persoana imputernicita a semna si a stampila facturile,confirmand astfel cantitatea marfii. Vanzatorul va emite Avize de transport ,semnate de catre delegatii fiecarei parti contractante. Cumparatorul va emite Note de receptie intocmite si semnate de reprezentanti,pe baza cantaririlor effectuate in punctele de receptie si a analizelor efectuate din probele prelevate din fiecare unitate de transport,care vor fi reflectate in buletine de analiza. 7.GARANTII Neindeplinirea de catre Vanzator a obligatiilor asumate prin prezentul contract da dreptul Cumparatorului de a executa o cumparare cu acoperire ,a carei cheltuieli suplimentare si pierderi vor fi transferate Vanzatorului. Cumpararea cu acoperire inseamna :atunci cand cumparatorul are certitudinea ca vanzatorul nu a predat cantitatea de cereal contractata pana la data prevazuta in prezentul contract,are dreptul sa achizitioneze marfa de la un alt vanzator.Daca cumparatorul nu poate sa-si achizitioneze marfa contractata si din aceasta cauza I s-ar produce o paguba aceasta va fi suportata de catre Vanzator. 8.RASPUNDEREA PARTILOR CONTRACTANTE Partile se oblige reciproc la executarea intocmai si la timp a obligatiilor contractuale. Prezentl inscris serveste interesul comun al partilor care se oblige sa-l execute intocmai si intru- totul cu buna credinta,sinceritate si seriozitate. Ambele parti se obliga sa urmareasca sis a se informeze rciproc asupra derularii contractului.

Modificarea prezentului contract poate interveni numai prin acordul de vointa exprimat al partilor,prn act additional la prezentul contract. Neexecutarea,executarea defectuoasa sau executarea cu intarzaiere a obligatiilor asumate in prezentul contract angajeaza pentru partea in culpa raspunderea in conditiile Codului Comercial completat cu Codul Civil. Pentru nerespectarea totala s-au partiala,sau pentru ralizarea defectuoasa a uneia din clauzele contractuale,partea vinovata se oblige sa plateasca daune. 9.COMUNICARI/NOTIFICARI In acceptiunea partilor contractante ,orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fii transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract. In cazul in care notificarea se face pe cale postala,ea va fii transmisa,prin scrisoare recomandata,cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax,ea e considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la aliniatele precedente. 10.FORTA MAJORA Forta majora exonereaza de raspundere partile,in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract.Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor,imprevizibil si insuportabil ,aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate. Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti,inscris in maximum 5(cinci)zile ,de la aparitie iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere .Dovada va fi certificate de Camera de Comert si Industries au alt organism abilitat de legea statului care o invoca. Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteiain maximum 15 (cincisprezece)zile de la incetare. Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 15 zile ,fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.In acest caz,nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dare le au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data. 11.INCETAREA CONTRACTULUI Prezentul contract inceteaza de plin drept ,fara a mai fi necesara interventia unei instante judecatoresti,in urmatoarele cazuri: -indeplinirea tuturor obligatiilor prevazute fiecarei parti contractante prin prezentul contract; -partile convin de comun acord incetarea contractului ; -neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor contractuale de una din parti ; -in caz de dizolvare ,lichidare,faliment,retragerea autorizatiei de functionare a unuia din contractanti, caz in care contractul va fi considerat nul,partile insa fiind tinute a indestula datoriile uneia catre alta,datorii rezultate pana la momentul interventiei cauzei de disparitie. -in cazul cesionarii de catre vanzator a drepturilor si obligatiilor prevazute in prezentul contract fara acordul celeilalte parti. -isi incalca oricare dintre obligatile sale ,dupa ce a fost avertizata,printr-o notificare scrisa,de catre cealalta parte,ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.

12.LITIGII Litigiile care se vor naste din prezntul contract sau in legatura cu prezentul contract,inclusive cele referitoare la validitatea,interpretarea,executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca partile nu vor ajunge la o intelegere amiabila,atunci litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competentede la sediul cumparatorului. 13.CLAUZE FINALE Modificarea prezentului contract se face numai prin act additional incheiat intre partile contractante. Partile declara ca persoanele care au semnat prezentul contract au capacitatea si mandatul necesar semnarii in deplina legalitate a prezentul contract,semnatura acestora angajand societate s fiind pe deplin opozabila. Prezentul contract,impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau,reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelgere verbal dintre acestea,anterioara sau ulterioara incheierii lui . Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare originale,cate una pentru fiecare parte,astazi15.03.2012,fiind semnat si stampilat de cate parti pe fiecare pagina,producandu-si efectele de la data semnarii lui.

VANZATOR

CUMPARATOR S.C. NUTRIDIAL SRL

S.C.GRUPUL DE PRODUCATORI DE CEREALE AGROIND SRL Administrator Ciortin Mircea

Director Comercial Sime Pazuric Lucian

Anexa la contractual nr.63 / Vanzatorul se oblige sa vanda cerealele-porumb,prevazute la pct.2 din contractual de vanzare cumparare nr.63/ ,din productia anului 2011,care trebuie sa corespunda cu urmatorii parametrii de calitate: -umiditate maxima acceptata 14%(daca acet nivel de umiditate sedepaseste,se va calcula scazamant pan ala valoare acceptata,mentionata in anexa) -nivel maxim de micotoxina acceptat 1ppm(daca acest nivel de micotoxina e depasit,nu se va receptiona si achita de catre cumparator!) -corp strain maxim 3%

S-ar putea să vă placă și