Sunteți pe pagina 1din 2

CABINET CONTABILITATE ''FLOREA NICOLETA''

.
Tel/fax: ..; mobil:
mail:
CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
Nr._____./.__/___/____
Partile contractante
CABINETUL DE CONTABILITATE ..cu sediul in ., Str
nr.., CIF ., reprezentata legal de catre Expert Contabil . avand functia
de titular, in calitate de PRESTATOR,
si
D-na/Dl. _______________________________ domiciliat in ___________________________
__________________________________ seria __ nr.________ in calitate de BENEFICIAR,
au convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii.
Obiectul contractului
Art.1. Tehnoredactarea si depunerea documentelor in vederea constituirii unei Societati cu
raspundere limitata, la Registrul Comertului ... Obiectul prezentului contract nu-l
reprezinta acordarea de servicii juridice.
Durata contractului
Art.2. Durata contractului este de 30 zile de la data semnarii.
Valoarea contractului
Art.3. Tariful pentru prestatiile ce fac obiectul prezentului contract este de lei . Suma
pentru taxe ONRC si Notar 660 lei, aceasta suma nereprezentand venit pentru CABINETUL DE
CONTABILITATE .. Suma de .. lei va fi justificata prin documente fiscala emise de
CABINETUL DE CONTABILITATE .. Suma de 600 lei va fi justificata cu documente
fiscale emise de ONRC si Notar. Suma de 660 de lei este estimativa, aceasta urmand sa fie
regularizata dupa data constituirii. Daca documentele fiscale emise de ONRC si Notar au valoarea mai
mare de 660 lei, beneficiarul trebuie sa achite prestatorului diferenta. Daca documentele fiscale emise
de ONRC si Notar au valoarea mai mica de 660 lei, prestatorul trebuie sa achite beneficiarului.
diferenta.
Modalitatea de plata
Art.4. Plata se va face integral in numerar, la data semnarii contractului, sau prin virament
bancar in contul .. banca .., in termen de 2 zile de la
semnarea contractului.
Obligatiile prestatorului
Art.5. Prestatorul se obliga:
a) Sa execute serviciile care fac obiectul prezentului contract in timp util, fara a leza buna
desfasurare a activitatii beneficiarului;
b) Sa sesizeze beneficiarul operativ despre situatia sa financiara pentru ca acesta sa poata
actiona in vederea remedierii eventualelor necorelari.
c) Prestatorul nu este in nici un moment responsabil pentru eventualele modificari survenite la
Registrul Comertului, legate de pretul si documentatia ceruta;
d) Prestatorul nu este responsabil si nu va plati in nici un fel eventualele erori provocate de
Registrul Comertului.
e) Sa tehnoredacteze documentele necesare infiintarii firmei pe baza datelor puse la dispozitie
de beneficiar.
f) Prestatorul nu garanteaza rezervarea uneia din denumirile trimise de Beneficiar, existand
posibilitatea de combinare a denumirilor sau/si de adaugare unele terminatii: Impex, Prod, etc.
Obligatiile beneficiarului
Art.6. Beneficiarul se obliga :
- Sa puna la dispozitie prestatorului toata documentatia necesara, cat si informatiile corecte si
complete, pentru ca acesta sa-si desfasoare activitatea de prestatie pe toata perioada contractului la
un nivel corespunzator si la termenele cerute;

CABINET CONTABILITATE ''FLOREA NICOLETA''


.
Tel/fax: ..; mobil:
mail:
- Sa plateasca tariful la termenul fixat in contract;
- In situatii de necorelari sa sprijine cu date suplimentare prestatorul pentru remedierea lor;
- In cazul in care beneficiarul doreste sa renunte la serviciile Cabinet Contabilitate Ioan Madalin,
sau nu aduce completarile solicitate pentru finalizarea dosarului, se va opri contravaloarea a 100% din
tariful de 150 lei perceput. Taxele pentru Registrul Comertului si Notar nu vor fi returnate in cazul
in care acestea au fost achitate.
Beneficiarul se face raspunzator de legalitatea tuturor documentelor puse la dispozitia prestatorului;
Raspunderea contractuala
Art. 7. CABINETUL DE CONTABILITATE IOAN MADALIN nu raspunde pentru actele si
faptele comise de beneficiar ce contravin prevederilor legale in vigoare.
Art. 8. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale
partile datoreaza despagubiri.
Art. 9. Rezilierea prezentului contract poate fi ceruta de catre parti, cu conditia, insa ca parte ce
o solicita sa o notifice in scris celeilalte parti inainte de expirarea contractului. Daca rezilierea
contractului nu se produce din vina exclusiva a prestatorului, sumele incasate de acesta, de la
Beneficiar, nu vor fi returnate.
Art. 10. Forta majora constatata conform legii apara de raspundere partea ce o invoca.
Art. 11. In nici un moment prestatorul nu are statut de angajat in fata beneficiarului. Prestatorul
va folosi mijloacele proprii pentru realizarea contractului.
Caracterul confidential al contractului
O parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte parti:
- De a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor
persoane implicate in indeplinirea contractului;
- De a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare
a contractului, in alta scop decat acela de a -si indeplini obligatiile contractuale.
Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicatae in indeplinirea contractului se va face
confidential si se va extinde numai pentru acele informatii necesare in vederea indeplinirii contractului.
Litigiile
Art. 12. Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract vor fi solutionate pe
cale amiabila. In caz contrar, sunt de competenta instantelor judecatoresti de drept comun din Mun
Braila.
Prezentul contract s-a incheiat de catre parti, astazi ._________________ in doua exemplare
egale ca valoare juridica, cate un exemplar pentru fiecare parte contractanta.
Am primit urmatoarele documente: ______________________________________________
Expert Contabil

_____________________________

S-ar putea să vă placă și