Sunteți pe pagina 1din 1

    CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Între:

   
1. S.C. .............................................. S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ....,
sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., societate in curs de constituire , reprezentata
prin .................................. având functia de administrator , in calitate de client,
    si:
   
2. ................................ în calitate de prestator, cu sediul în ......................., str. ..........., nr. ...,
bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judet ..............................., tel. ................., fax .........................,
înregistrata cu Nr. Ord. Reg. Comertului ..................., cod fiscal ............, reprezentata
prin .............................. având functia de ......................... a intervenit urmatorul contract, în
conformitate cu legislatia în vigoare, pentru prestarea de servicii în urmatoarele conditii:
   
Art. 1. Prestarile de servicii pentru care se încheie contractul constau in suport juridicsi finaciar
pt. infiintare firma .
    
Art. 2. Acest contract se încheie pe o perioada de 1 luna .
   
Art. 3. Onorariul reprezentând comisionul cuvenit pentru serviciile prestate este de
…………………….lei
    Plata onorariului prestatorului se va face prin mandat postal sau ordin de plata, la adresa sau
contul bancar stipulat în contract.
    Plata onorariului prestatorului se va face în termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii
facturii .
   
Art. 4. Obligatiile partilor:
    Prestatorul ........................... se obliga:
   a) sa intocmeasca actul constitutiv al societatii care urmeaza sa se infiinteze , declaratiile si
cererele necesare inregistrarii acestia la ORC .
Cleintul ……………………………………….se oblige sa :
   b) sa-si achite obligatiile financiare fata de prestator conform art. 3 din prezentul contract .
   
Art. 5. Prezentul contract va înceta la data expirarii perioadei pt care a fost incheiat sau
   Prin acordul scris al partilor sau prin denuntarea unilaterala a uneia dintre parti, cu un preaviz
de 15 zile lucratoare.
   
Art. 6. Prezentul contract s-a încheiat azi ………………………………………….. în 2 (doua)
exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

CLIENT , PRESTATOR,

S-ar putea să vă placă și