Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAȚIE

Subsemnatul (a) .........................................., cetă țean român/......................., născut la data


de ..................................... în ..........................., cu domiciliul în........................... Str.
................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude ț/sector .................., posesor al
CI/BI/PAȘAPORT seria..........nr............................, eliberat(ă) de ............................., la data
de .........................., CNP..................................................., în calitate de
titular/membru al ...................................................................................... PFA/ÎI/IF, în conformitate cu
prevederile art. 9 alin. (2 1) din O.U.G. nr. 44/2008, aprobată, cu modificări și completări, prin Legea nr.
182/2016, declar pe propria răspundere, cunoscând sanc țiunile prevăzute de art. 326 Cod penal, că la
sediul profesional, imobil cu destina ție de locuin ță, situat în ................................., Str.
................nr. ........., bl............., sc......., et........., ap. ......, jude ț/sector ......... nu desfă șor activitate
economică.
Dau prezenta declarație, fiind necesară la Oficiul Registrului Comer țului de pe lângă
Tribunalul .............................

Semnătura ................... Data ....................

S-ar putea să vă placă și