Sunteți pe pagina 1din 1

Declaratie

   Subsemnatul ................................ cetatean ................................., nascut la data


de ............................., in localitatea ................................., de sex .....................,
casatorit/necasatorit, domiciliat in .......................,str. ............................ nr. ........,
bloc ........, scara ........, etaj ......, apart. ......., sector/judet ......................, posesor  al  ..........
........, seria  ............ nr.  .................... eliberat de  .............................la  data 
de ...................., cod numeric personal .......................................................,

Cunoscand dispozitiile articolului 292 Cod penal cu privire la falsul in declaratii, declar
pe proprie raspundere urmatoarele:

Textul declaratiei1):
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
Dau prezenta declaratie fiindu-mi necesara la .................... pentru ....................... .
Redactata si dactilografiata in ............. exemplare, la Biroul Notarului Public  ........,
astazi, data autentificarii.

S-au eliberat partii .............. exemplare.


 
                                                DECLARANT,
                                    (nume, prenume si semnatura)

S-ar putea să vă placă și