Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURĂ

Subsemnatul ........................................................................... cetăţean


......................................, născut la data de ..................................., în localitatea
........................................, de sex .................., căsătorit/necăsătorit, domiciliat în
........................................., str. ........................................................ nr. ..................., bloc ........,
scară ........, etaj ........, apart. ........., sector/judeţ ....................................., posesor al
............................., seria ............... nr. ......................... eliberat de ..................................... la data de
............................................., cod numeric personal ..........................................................., împuternicesc prin
prezenta pe .................................................................. cetăţean .........................., născut la data de
.................................., în localitatea ........................................, de sex ...................,
căsătorit/necăsătorit, domiciliat în .........................................., str.
....................................................... nr. ..................., bloc ........, scară ........, etaj ........, apart. .........,
sector/judeţ ....................................., posesor al ............................, seria ............... nr. ..........................
eliberat de ............................... la data de ........................................., cod numeric personal
..............................................................., delegat al S.C. ................................... să mă reprezinte, cu
depline puteri, la organele competente, în vederea întocmirii tuturor formalităţilor necesare pentru
obţinerea vizei de tranzit şi destinaţie în
.......................................................................................................................... .
În acest scop, mandatarul meu va îndeplini toate formalităţile necesare obţinerii vizei, va
semna în numele meu şi pentru mine, oriunde va fi necesar, în limitele prezentului mandat,
semnătura sa fiindu-mi pe deplin opozabilă.
Prezenta procură este valabilă timp de .................. de la data autentificării, mandantul
având puterea să o revoce oricând şi să notifice mandatarului acest act prin executorul
judecătoresc competent.
Redactată şi editată/dactilografiată în .............. exemplare, la ............., astăzi, data
autentificării.
S-au eliberat părţilor ................ exemplare.

MANDANT