Sunteți pe pagina 1din 1

PROCURA

Subsemnatul ...........................................................................
cetatean ................................., nascut la data de ...................................., in
localitatea ......................................, de sex ..................., casatorit/necasatorit, domiciliat in
.........................................., str. ....................................................... nr. ...................,
bloc ........, scara ........, etaj ........, apart. ........., sector/judet .....................................,
posesor al .............................., seria ............... nr. .......................... eliberat
de ................................... la data de .............................................., cod numeric
personal .........................................................., imputernicesc prin prezenta
pe ................................................................. cetatean ..........................., nascut la data
de ...................................., in localitatea ......................................., de sex ..................,
casatorit/necasatorit, domiciliat in ...........................................,
str. ...................................................... nr. ..................., bloc ........, scara ........, etaj ........,
apart. ........., sector/judet ....................................., posesor al .............................,
seria ............... nr. .......................... eliberat de ................................... la data
de ................................................, cod numeric
personal ......................................................., ca in numele meu si pentru mine, sa
administreze si sa-mi conserve autoturismul marca ................... tipul .................... serie
sasiu ................................. culoare ........................ an de fabricatie ..............., inscris in
circulatie sub numarul .............................., proprietatea mea, potrivit cartii de identitate a
vehiculului nr. .................................................................. .
In acest scop, mandatarul meu ma va reprezenta in fata autoritatilor administratiei
publice si instantelor judecatoresti, in fata organelor de politie rutiera, la Registrul Auto
Roman, precum si in fata oricaror persoane fizice si juridice, putand formula orice cereri
si primi orice fel de inscrisuri oficiale, in limitele prezentului mandat.
De asemenea, mandatarul meu este imputernicit sa incheie contracte de asigurare
a autoturismului cu orice societate comerciala de asigurari, la libera sa apreciere, stabilind
clauzele contractului de asigurare, pe care-l va semna in numele meu si pentru mine si sa
plateasca primele de asigurare, precum si toate taxele legale pentru serviciile prestate.
In indeplinirea prezentului mandat, mandatarul meu va semna, in numele meu si
pentru mine, oriunde va fi necesar, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.
Redactata si editata/dactilografiata in .............. exemplare, la ............... astazi, data
autentificarii.
S-au eliberat partilor ............... exemplare.

MANDANT